Список используемой литературы

  • 1. Пехташева, Е.Л. Биоповреждения непродовольственных товаров [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / Е.Л. Пехташева; под ред. проф. А.Н. Неверова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 332 с. - ISBN 978-5-394-01744-5
  • 2. http://dis.podelise.ru/text/index-16410.html?page=5
  • 3. http://cyberleninka.ru/article/n/troficheskie-gruppy-i-kormovaya-spetsializatsiya-vysshih-raznousyh-cheshuekrylyh-lepidoptera-metaheterocera-baykalskogo-zapovednika
  • 4. http://ogivotnich.ru/chlenistonogie/nasekomye/cheshuekrylye.html
  • 5. http://cyclowiki.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%88%D1%83%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%B5#.D0.96.D0.B8.D0.B7.D0.BD.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D1.86.D0.B8.D0.BA.D0.BB
  • 6. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%88%D1%83%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%B5#.D0.9A.D0.BB.D0.B0.D1.81.D1.81.D0.B8.D1.84.D0.B8.D0.BA.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F
  • 7. http://www.pesticidy.ru/pest/hyphantria_cunea
  • 8. http://studopedia.ru/9_222151_harakteristika-otryada-cheshuekrilih-i-ego-osnovnih-semeystv.html
  • 9. http://hitagro.ru/bolezni-plodov-pri-xranenii/
  • 10. http://studbooks.net/63855/tovarovedenie/povrezhdeniya_i_bolezni_svezhih_plodov_ovoschey
 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить