Удосконалення формування виробничої програми підприємства ЗАТ «КРАСЕНЬ»

Реалізація маркетингових підходів як засіб формування оптимальної виробничої програми

Становлення ринково орієнтованої системи господарювання та розвиток досконалих конкурентних відносин між її суб'єктами в Україні вимагають впровадження одночасно керівного і керованого організаційно-економічного механізму, здатного забезпечити стабільне ефективне високоприбуткове функціонування найважливіших структурних одиниць - промислових підприємств - та мобільно інтенсифікувати відтворювальні процеси як на локальному, так і на глобальному рівнях.

Отже, на практиці для ЗАТ «Красень» важливо знайти дійові напрямки підвищення ефективності функціонування підприємства. Для розв'язання цього завдання певного значення набуває класифікація чинників його зростання. Взагалі всі чинники підвищення ефективності функціонування ЗАТ «Красень» зводяться до трьох напрямків:

 • - управління витратами і ресурсами;
 • - напрямки розвитку і удосконалення виробництва та іншої діяльності;
 • - напрямки удосконалення системи управління підприємством та всіма видами його діяльності.

До першої групи мобілізації чинників можна віднести такі заходи щодо підвищення поточної виробничої діяльності ЗАТ «Красень»:

 • - зростання продуктивності праці, зменшення зарплатоємності виготовлення продукції (тобто економія витрат живої праці);
 • - зниження загальної ресурсомісткості виробництва (зменшення енергоємності, фондомісткості, матеріаломісткості тощо).

Все спонукає підприємство до раціонального використання природно-сировинних ресурсів.

Активна мобілізація вказаних факторів передбачає здійснення заходів, як:

 • - прискорення впровадження результатів науково-технічного та організаційного прогресу в практику діяльності підприємства;
 • - удосконалення організаційної та виробничої систем управління, форм і методів організації діяльності для забезпечення їх вимогам сучасності.

Всі визначені напрямки представляють другий напрям мобілізації факторів підвищення ефективності господарювання ЗАТ «Красень».

Але найважливішою значення набувають чинники, визначені третьою групою, оскільки їх мобілізація передбачає визначення місця реалізації в системі управління діяльністю. Тут доцільно розглядати внутрішні та зовнішні відносно до підприємства фактори. Адже факторами внутрішнього середовища можливо оперувати на рівні підприємства, а от зовнішніми факторами середовища неможливо, оскільки вони потребують зазвичай суттєвих структурних зрушень, розгалуження інфраструктури підприємства, залучення інституціональних механізмів для забезпечення належних передумов функціонування підприємства, і взагалі - удосконалення та розробки дієвих державних економічних та соціальних програм розвитку суспільства.

Наступним напрямом для ЗАТ «Красень» є використання маркетингу як засобу формування раціональної виробничі програми, оперативного реагування на ринкову ситуацію та перемагати в умовах конкуренції.

Система маркетингу передбачає вирішення наступних завдань:

 • - комплексне вивчення ринку;
 • - виявлення потенційного попиту і незадоволених потреб;
 • - планування товарного асортименту і цін;
 • - розробка заходів для найбільш повного задоволення існуючого попиту;
 • - планування і здійснення збуту;
 • - розробка заходів щодо вдосконалення управління і організація виробництва» [10, с.137].

Ці завдання у системі маркетингу ЗАТ «Красень» можливо реалізувати за допомогою маркетингових досліджень. Адже на основі отриманої інформації можна комплексно, всесторонньо проаналізувати ситуацію на ринку, пристосуватись виробнику до вимог та запитів споживача і, разом із тим, активно впливати на формування попиту та потреб і на ринкову ситуацію в цілому.

Систему маркетингу передусім розглядають як концепцію, тобто комплекс поглядів на управління підприємством в умовах конкурентної економіки, в основі якого лежить інформація про вимоги і вподобання споживачів та особливості розвитку ринку. Маркетинг є тим засобом, який дає змогу підприємству задовольняти потреби споживача і забезпечити собі отримання певної вигоди, передусім, у вигляді прибутку. Крім цього систему маркетингу розглядають і як ідеологію поведінки. Тобто як комплекс рекомендацій, які розробляються та втілюються підприємством для забезпечення конкурентоспроможності шляхом максимального пристосу-вання власної діяльності в цілому, та продукції, що виробляється чи послуг, що надаються до вимог конкретного споживача та ринку з метою забезпечення успіху власної діяльності, шляхом збільшення прибутку, зменшення невизначеності.

Таким чином, система маркетингу ЗАТ «Красень» є цілісною системою, яка повинна складатися із сукупності складових елементів, взаємодія яких викликає появу нових, інтегральних властивостей.

Значна сукупність елементів системи здійснює неабиякий вплив на результативність і ефективність діяльності підприємств в ринкових умовах. Вивчення цих елементів сприятиме досягненню максимально позитивного рівня задоволення у споживачів. Основними в цій системі мають бути маркетингові дослідження, так як вони виступають підґрунтям для забезпечення високої організованості. Як наслідок, чим вищою є організованість системи, її внутрішнє середовище, тим краще вона адаптується до мінливих чинників зовнішнього середовища, з однієї сторони, а з іншої - більш активно впливає на ці чинники. Найважливішим серед цих чинників виступає споживач.

Маркетингові дослідження дозволяють керуючим органам отримувати різнобічну інформацію про керовані об'єкти, якими можуть бути будь-які елементи маркетингового середовища. Вони сигналізують про негаразди або ж переваги в окремих частинах ринкового механізму управління, вказуючи напрямки зворотного зв'язку - керованих розв'язків.

Необхідність маркетингових досліджень пояснюється тим, що вони дозволяють отримати необхідну інформацію про ринок в цілому і про його окремі елементи для забезпечення ефективності ринкової діяльності суб'єктів господарювання шляхом розробки виваженого плану дій.

Роль маркетингових досліджень полягає у формуванні інформаційної бази для здійснення ефективного управління діяльністю суб'єктів господарювання в ринкових умовах господарювання.

Метою маркетингових досліджень ЗАТ «Красень» повинно стати визначення та вивчення маркетингових проблем і ринкових можливостей, підтвердження правильності обраної стратегії, завоювання стабільних конкурентних позицій на ринку, зменшення ризику та збільшення шансів на результативний успіх всієї маркетингової діяльності у конкретному просторовому та часовому вимірі. Кожну проблему і можливість потрібно оцінити з точки зору її відповідності стратегії, наявним ресурсам та потенціалу підприємства.

Головним завданням маркетингових досліджень ЗАТ «Красень» повинна бути оцінка інформаційної потреби і забезпечення керівництва точною, надійною, обґрунтованою, своєчасною інформацією, яка віддзеркалює ринковий розвиток.

Для просування товару ЗАТ «Красень» потрібно проводити рекламні компанії в засобах масової інформації, в спеціалізованих виданнях. Крім того в рекламних компаніях потрібно враховувати інтереси конкретного покупця, а також широко застосовувати адресну рекламу.

Перед маркетинговими комунікаціями ЗАТ «Красень». з позиції збутової діяльності ставляться такі основні завдання: підвищення ефективності збуту через зростання обсягу продажу, створення бренду і його підтримання, завоювання нових ринків, інформування потенційних покупців і підвищення їх лояльності до підприємства. Виконання цих завдань у будь-якому разі впливає на зростання обсягу продажу або на даний момент, або в перспективі.

Розповсюдження продукції і маркетингові комунікації є паралельними етапами. Це потрібно робити разом. Дослідження показують, що не завжди після першої покупки споживач стає лояльним до торгової марки. Як уже зазначалося, основними чинниками лояльності виступають ціна і якість. Тому модель оптимізації збуту повинна включати управління якістю продукції. Таке комплексне поєднання забезпечить зростання обсягів збуту, що вигідно торгівлі та виробнику.

Основними чинниками оптимізації дистрибуційної системи ЗАТ «Красень» повинні стати: наявність продукції підприємства у максимально можливій кількості торгових точок; обов'язкове впровадження маркетингових комунікацій з метою стимулювання першої і повторних покупок споживача; інтеграція системи управління якістю. Результатом є зацікавленість роздрібних торговців у співпраці із виробником і отримання максимального збутового ефекту.

Потужним механізмом ефективного управління збутовою діяльністю є моделювання поведінки споживачів, яке здійснюється на основі проведення маркетингових і соціологічних досліджень. Основними чинниками купівлі фармацевтичного препарату закордонного виробництва є цінова стратегія, асортимент і якість продукції, конкретна торгова марка.

Отже, на поведінку споживача основний вплив мають наявність інформації про конкретну торгову марку, ціну та якість. Тому при розробленні заходів впливу на поведінку споживача провідне місце займають якість роботи збутових підрозділів і ефективні маркетингові комунікації.

Для ефективної дії на споживача ЗАТ «Красень» потрібне вживання особливих методів. Звичайно саме на стимулювання покладається задача пошуку прийомів, відповідних кожній стадії в процесі збуту.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >