Шляхи збільшення випуску та реалізації продукції на ЗАТ «Красень»

Діючи в умовах нестабільного середовища ринкової економіки, підприємство ЗАТ «Красень» може досягти успіху в бізнесі тільки тоді, коли йому вдається передбачати зміни і відповідно вживати запобіжні адаптивні заходи щодо них.

Таким чином, ЗАТ «Красень» потребує власної комплексної стратегії, яка забезпечуватиме йому всебічний розвиток.

Формування товарно-ринкової стратегії повинно пройти декілька етапів.

На першому етапі підприємству необхідно проаналізувати номенклатуру виготовленої продукції за номенклатурними групами. Групування відбувається за принципом об'єднання товарів, які є взаємозамінними в тому відношенні, що виключення з виробничої програми одного з них не впливатиме на потенціал підприємства, або цей вплив буде компенсуватися за рахунок збільшення випуску інших виробів такої ж групи.

На другому етапі формується таблиця стратегічних груп виробів, в якій за кожною групою наводиться такі дані: назва; характеристика рівня попиту за категоріями споживачів; оцінка рівня стійкості за групами споживачів (у балах); оцінка обсягу попиту при різних рівнях цін за групами споживачів, при різних рівнях витрат на просування продукції на ринок і стимулювання попиту; перелік видів сировини і матеріалів, що необхідні для виробництва і оцінки стійкості поставки; показники собівартості; оцінка складності освоєння нової продукції [1, с. 82].

Третій етап включає постановку варіантів стратегічних рішень. Варіантами насамперед можуть бути:

  • - збереження виробництва реальних номенклатурних груп;
  • - розширення переліку номенклатурних груп, що випускаються;
  • - звуження переліку груп;
  • - включення або виключення груп з виробничої програми.

Четвертий етап полягає у виборі конкретного варіанту номенклатурної (товарної) стратегії. При цьому повинні враховуватись такі чинники: стійкість попиту на певний вид продукції; еластичність попиту за обсягом пропозиції і ціною; можливість постійного забезпечення сировиною, матері-алами і електроенергією; еластичність поставок за ціною оплати сировини, матеріалів та енергії; еластичність ціни ресурсів, що постачають підприєм-ству до обсягу потреби в них; гострота конкурентної боротьби на ринку цього товару; фінансовий стан підприємства.

П'ятий етап полягає в розробці плану заходів з реалізації вибраного варіанту товарної стратегії. Цей план включає дві частини - внутрішні заходи щодо підготовки виробництва та освоєння нової продукції і зовнішні заходи щодо підготовки ринку і постачальників [1, с. 84-85].

У товарно-ринковій стратегії істотну роль відіграє ринкова стратегія, яка визначає основні принципи і якісні орієнтири поведінки підприємства на

ринку товарів. Ця стратегія має базуватись на аналізі характеристик складу

споживачів і аналізі стану конкурентної боротьби на товарному ринку.

Ринкова стратегія включає в себе стратегію вибору структури ринку товарів; стратегію ринкової експансії; стратегію ринкової конкуренції.

Стратегія вибору структури ринку збуту продукції підприємства зводиться до трьох варіантів, кожен з яких залежить від способу сегментації

ринку покупців продукції цього підприємства. А саме: моносегментний ри-нок, на якому реалізується не менш 90 % продукції; домінантно-сегментний

ринок, на якому реалізується від 70 % до 90 % продукції; полісегментний ри-

нок збуту, на якому реалізується не менш 70 % продукції.

Стратегія ринкової експансії визначає динаміку поведінки організації на товарному ринку. Варіанти: розширення охопленого сегмента товарного ринку; скорочення; збереження.

Стратегія ринкової конкуренції охоплює три варіанти: концентрацію зусиль стосовно залучення споживача; концентрацію зусиль щодо рекламування продукції; концентрацію зусиль у ставленні до конкурентів.

Поряд з наведеними вище стратегіями конкуренції існує й інша сукуп-ність стратегій, що концентрує увагу на позиції організації в конкурентному

середовищі. До неї належать такі види стратегій:

Стратегія лідерства. Вона полягає в тому, що йде намагання посісти

провідне місце на ринку, розвинути нові технології і запропонувати нові про-

дукти. Зазвичай, таких фірм небагато, вони широко відомі і володіють висо-

ким фінансовим, технологічним, інтелектуальним і ресурсним потенціалом.

Стратегія "напівзахисту". Організація слідує за лідером і викорис-товує його як таран, що пробиває ринкові бар'єри. Ця стратегія потребує

значних витрат на адаптацію і швидке реагування на номенклатурну динамі-

ку лідера.

Стратегія аутсайдера. При дотриманні цієї стратегії організація працює на "хвостах" життєвого циклу товарів. Не намагаючись вирватися вперед, вона переймає відпрацьовані технології, випускає з невисокими зат-ратами низькорентабельну апробовану продукцію і реалізовує її на освоєних

ринках. Нерідко організація (законно чи незаконно) використовують торгові

марки більш відомих фірм [9, с. 42].

Таким чином, на нашу думку, ЗАТ «Красень» потребує комплексної стратегії розвитку, важливою складовою якої є товарно-ринкова стратегія. Цей вид стратегії регулює усі питання щодо обсягів виробництва та реалізації продукції підприємства. Безперечно, наявність програми розвитку діяльності є для підприємства перевагою, проте розроблення стратегії потребує кваліфікованого підходу, детального аналізу усіх характеристик підприємства і ринку, дотримання усіх правил формування і реалізації стратегії. Неправильно сформована стратегія не вирішить усіх проблем і завдань підприємства, призведе лише до безрезультатних витрат усіх видів ресурсів на її реалізацію.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >