ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аналогові вимірювальні прилади, як правило, забезпечують виконання прямих вимірювань, відлік результату вимірювань виробляється по шкалі. Режим вимірювань, виконуваних аналоговими засобами вимірювань - статичний. Більшість аналогових вимірювальних приладів - стрілочні з нерухомою шкалою й рухливою стрілкою, переміщення якої (поворот або лінійне переміщення) щодо шкали функціонально взаємооднозначно зв'язано зі значенням вимірюваної величини.

Інші різновиди аналогових вимірювальних приладів:

 • - с нерухомою стрілкою або іншим покажчиком і рухливою шкалою,
 • - с лінійним індикатором у вигляді сполученої зі шкалою смуги, довжина якої функціонально взаємно однозначно зв'язана зі значенням вимірюваної величини (наприклад, ртутний термометр).

У стрілочному приладі вимірювана величина перетвориться в кут повороту стрілки (або в переміщення шкали) з деякою погрішністю . Зворотне перетворення й суміщення зі шкалою здійснюється за рахунок того, що оцінки на шкалі наносяться відповідно до номінальної зворотної функції й відцифруються в одиницях вимірюваної величини. Перенос розмірів вимірюваної величини на шкалу виконується шляхом подачі на вхід приладу зразкових значень від спеціального джерела (калібратора), пов'язаного з державним еталоном через перевірочну схему. Ці дії також супроводжуються погрішностями, які позначені, як .

В конструкторських і нормативних документах на аналогові вимірювальні прилади встановлюються наступні метрологічні характеристики:

 • - діапазон зміни вимірюваної величини,
 • - межа допущеної основної абсолютної інструментальної погрішності , або (набагато частіше) межа допущеної основної приведеної інструментальної погрішності (п. 3.4),
 • - межі допущених додаткових погрішностей (п. 3.4), викликуваних відхиленням кожної з впливаючих величин від значень, що відповідають нормальним умовам,
 • - характеристики параметрів, що впливають на погрішність , викликану взаємодією приладу з об'єктом вимірювань (див. п. 2.2); для вольтметрів - це опір або струм повного відхилення стрілки, для амперметрів - це власний опір амперметра.

Норми на зазначені метрологічні характеристики встановлюються в такий спосіб.

Норми на межу допущеної основної абсолютної погрішності установлюються в одиницях вимірюваної величини числом, що містить не більше двох значущих цифр.

Норми на межу допуска основний приведеної, у тому числі, відносній погрішності встановлюються числом, вираженим у відсотках, з ряду чисел за ДСТ 8.401, представленого в п. 3.5.

Норми на межу допущеної додаткової погрішності установлюються, як на доповнення до межі основної (абсолютної або приведеної) погрішності в наступних частках від межі основної погрішності:

 • - для додаткової погрішності від температури навколишнього середовища - на половину або на цілу межу основної погрішності при відхиленні температури від нормального значення на кожні 10 град.,
 • - для інших впливаючих величин - на половину або на цілу межу основної погрішності при відхиленні кожної впливаючої величини (п. 1.2) від нормального значення на весь діапазон зміни кожної впливаючої величини у робочих умовах застосування приладу.

Норми на параметри, що впливають на погрішність , установлюються зазначенням номінального значення й меж допущених відхилень від цього значення.

Окрім записів у нормативній або супровідній документації деякі характеристики й властивості аналогових вимірювальних приладів вказуються на їхніх шкалах або корпусах відповідно до ДСТ 23217.

Позначення системи приладу:

 • - прилад магнітоелектричної системи,
 • - прилад магнітоелектричної системи з випрямлячем,
 • - прилад електродинамічної системи,
 • - прилад феродинамічної системи,
 • - прилад електромагнітної системи,
 • - прилад електростатичної системи,
 • - прилад індукційної системи.

Позначення класів точності приладу (див. п. 3.4)

- позначення класу точності приладу, чисельно рівне межі допущеної основної приведеної погрішності, яка визначена при нормуючому значенні (нормується, якщо мультиплікативна складова погрішності мала по порівнянні з адитивною складовою); у подібних випадках це означає, що абсолютна інструментальна погрішність справного засобу вимірювань у нормальних умовах експлуатації не повинна перевищувати значення

аналоговий вимірювальний магнітоелектричний феродинамічний

, (1)

де - чисельне позначення класу точності засобу вимірювання (СІ).

У наведеному прикладі .

- позначення класу точності приладу, чисельно рівне межі допущеної основної відносної погрішності, яка визначена при нормуючому значенні (нормується, якщо адитивна складова погрішності мала по порівнянні з мультиплікативною складовою); у подібних випадках це означає, що абсолютна інструментальна погрішність справного засобу вимірювань у нормальних умовах експлуатації не повинна перевищувати значення

, (2)

де - чисельне позначення класу точності засобу вимірювання (СІ), х - результат вимірювання.

У наведеному прикладі .

- позначення класу точності приладу, чисельно рівне межі допущеної основної приведеної погрішності, яка визначена при нормуючому значенні (нормується, коли нульове значення вимірюваної величини перебуває або усередині діапазону, або поза ним); у подібних випадках це означає, що абсолютна інструментальна погрішність справного засобу вимірювань у нормальних умовах експлуатації не повинна перевищувати значення

, (3)

де - чисельне позначення класу точності засобу вимірювання (СІ).

У наведеному прикладі .

- позначення класу точності приладу (тільки аналогового омметра), чисельно рівне межі основної приведеної погрішності, яка визначена, як виражене у відсотках відношення довжини ділянки шкали l [мм], що відповідає максимальної абсолютної погрішності, до загальної довжини шкали L [мм] (див. п. 3.4).

Позначення виду струму (напруги)

- постійний струм (напруга),

- змінний струм (напруга),

- постійний і змінний струм (напруга),

Інші позначення

- нормальне робоче положення приладу вертикальне (на щиті),

- нормальне робоче положення приладу горизонтальне,

- іспитова напруга міцності ізоляції 500 У,

- іспитова напруга, що перевищує 500 У (тут 2 кВ),

- прилад не підлягає випробуванню міцності ізоляції,

- перед використанням приладу уважно вивчити інструкцію

по його експлуатації,

- затискач не ізольований від високої напруги,

- затискач з'єднаний з корпусом, не заземлюється,

- затискач з'єднаний з корпусом, заземлюється.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >