ПРИЛАДИ МАГНІТОЕЛЕКТРИЧНОЇ СИСТЕМИ

Прилади магнітоелектричної системи (або, інакше, магнітоелектричні прилади) є найпоширенішими стрілочними електровимірювальними приладами. Ці прилади мають високу чутливість і застосовуються не тільки, як самостійні прилади для вимірювання сили струму й напруги, але й вбудовуються в інші, більш складні прилади, постачені вимірювальними перетворювачами різного призначення, принципу дії й виконання.

Принцип дії магнітоелектричного приладу (надалі МЕ - приладу) заснований на взаємодії провідника зі струмом і магнітним полем.

На мал. 5 представлений схематичне креслення МЕ - приладу із прикладом можливих написів на його шкалі. Позначення типу вітчизняних приладів містить відомості про систему (`М' - магнітоелектричний) і про завод-виготовлювача (перша цифра `1' - завод “Вібратор”).

Прилади магнітоелектричної системи, принцип дії, варіанти застосування

Рисунок 5 - Прилади магнітоелектричної системи, принцип дії, варіанти застосування.

Магнітне поле створюється постійним магнітом, що пройшов стабілізацію. Між полюсами магніту розташований сердечник таким чином, щоб повітряний зазор, у якому рухається рамка з обмоткою, був рівномірним. В обмотку рамки через пружинки або інші пружні елементи, наприклад, розтяжки, надходить струм I, і в результаті його взаємодії з постійним магнітним полем виникає обертаючий момент , де B - індукція магнітного поля в зазорі, S - площа обмотки рамки, w - число витків обмотки рамки. Обертаючому моменту протидіє момент, створюваний пружинкою або розтяжкою, що у межах пружних деформацій цих елементів лінійно залежить від кута повороту рамки : , де W - твердість пружинки (розтяжки). У сталому стані, коли ,

(4)

с такою точністю, що забезпечується стабільністю індукції магнітного поля в зазорі й твердості пружинки (розтяжки). Сучасні технології виготовлення й стабілізації магнітів і пружних елементів дозволяють досягати значень основної приведеної погрішності МЕ - приладів аж до 0,1%.

Оскільки кут повороту рамки й, стало бути, стрілки лінійно залежить від струму в рамці, шкали автономно застосовуваних МЕ - приладів рівномірні.

У перехідному режимі, коли струм у рамці змінюється, рух рамки описується диференціальним рівнянням другого порядку, як коливальної системи, що має інерційну масу й твердість:

, (5)

де J - момент інерції рухомої частини (рамки й стрілки), другий доданок є момент опору, пропорційний швидкості руху рамки. Цей момент для МЕ - приладів складається з моменту опору повітря й моменту гальмування, викликаного струмом, збудженим переміщенням обмотки рамки в магнітному полі (аналог рекуперативного гальмування електричного двигуна). Зазначену властивість МЕ - приладів використовують для запобігання стрілки від ушкоджень при транспортуванні шляхом закорочування обмотки рамки. У цьому випадку струм, збуджений в обмотці рамки при трясці й ударах, буде максимальним, отже, максимальним буде й гальмування стрілки.

Гранично досяжні значення параметрів МЕ - приладів:

  • - межа наведеної погрішності, що допускає основної, - від 0,1%,
  • - струм повного відхилення стрілки від 10 мкА.

У силу таких високих показників МЕ - прилади мають широке застосування. Приклади застосувань 1) - 8) показані на мал. 5 праворуч.

  • 1) Використання як амперметр зі стандартними шунтами, спадання напруги на яких 10 мВ, 45 мВ, 75 мВ. Межі вимірювання постійного струму за допомогою таких амперметрів - від А (гальванометри) до 10 000 А (із шунтом). Основна приведена погрішність від 0,2%.
  • 2) Вольтметр постійного струму з додатковим опором R. Висока чутливість МЕ - приладів дозволяє досягти досить високого опору подібних вольтметрів. Так, при струмі повного відхилення стрілки приладу 10 мкА опір вольтметра на основі МЕ - приладу складе 100 000 Ом/В. При діапазоні вимірів [0 - 10] В власний опір вольтметра складе 1.0 МОм. Такий високий опір вольтметра забезпечує сприятливі умови взаємодії з об'єктом ( див. п. 2.2).

Межі вимірювань від до . Основна приведена погрішність від 0,2%.

  • 3) Амперметри для вимірювання діючого значення змінного струму в межах від 0.005 А до 100 А (із трансформатором струму) у частотному діапазоні до Гц із погрішністю від 1%. Вимірюваний струм надходить у термоперетворювач і нагріває дріт, температура якого визначається виділюваною в ньому активною потужністю цього струму, тобто діючим значенням струму. До цієї ж температури нагрівається гарячий спай термопари, і виникаючий у ній струм виміряється МЕ - приладом.
  • 4) Випрямний амперметр. Показані на схемі діоди включені в протилежних напрямках для того, щоб включення такого амперметра в досліджуваний ланцюг не приводило до випрямлення струму в цьому ланцюзі. Опір R повинне бути дорівнює опору рамки приладу. Струм у ланцюзі повинен залишатися змінним.

Межі вимірювань від до (із трансформатором струму). Основна приведена погрішність від 1,5%.

5) Високочутливі електронні аналогові амперметри й вольтметри постійного струму й напруги з підсилювачем. Використовувані тут підсилювачі крім підвищення чутливості забезпечують сприятливі умови взаємодії з об'єктом вимірювань (див. п. 2.2) за рахунок того, що вхідний опір підсилювача струму (для амперметра) може бути зроблений дуже малим, а вхідний опір підсилювача напруги (для вольтметра), навпроти, - дуже великим до Ом.

Межі вимірювань сили струму від до 1.0 А, напруги - від В до В. Основна наведена погрішність від 1,5%.

6) Високочутливі електронні амперметри й вольтметри параметрів змінного струму й напруги. У цих приладах, як й у попередніх, підсилювач виконує однакові функції. Крім того тут можуть бути передбачені частотні фільтри, що забезпечують частотний аналіз вимірюваного (досліджуваного) сигналу.

Межі вимірювань сили струму від до 1.0 А, напруги - від до . Основна приведена погрішність амперметрів і вольтметрів від 1,5%.

Недолік випрямних амперметрів і вольтметрів змінного струму: кут відхилення стрілки МЕ-прилада пропорційний постійної складової випрямленого струму, але всі такі прилади градуюються в діючих значеннях струму й напруги. Це означає, що оголошені характеристики інструментальної погрішності подібних приладів справедливі тільки для тієї форми кривої струму або напруги, для якої виконане градуювання, а саме, для синусоїдальної. Погрішність, викликана відмінністю форми кривій від синусоїдальної, може скласти величину до 11%, що відповідає максимальному значенню коефіцієнта форми кривій.

  • 7) Амплітудний електронний вольтметр. Показана на малюнку вхідний ланцюг, що складається з конденсатора й діода (схема фіксатора), при високому вхідному опорі підсилювача забезпечує виділення на діоді пульсуючої напруги з постійної складової, приблизно рівній подвійній амплітуді вимірюваної напруги. Це відбувається тому, що конденсатор, зарядившись до амплітудного значення напруги в наступний напівперіод замикає діод і тим самим піднімає вхідну напругу на величину його амплітуди. Погрішність такого перетворення викликається частковим розрядом конденсатора на вхідний опір підсилювача.
  • 8) Аналоговий омметр. На схемі показані:

- внутрішнє джерело постійної напруги,

П - перемикач меж вимірювання,

К - ключ, замикання якого імітує нульове значення вимірюваного опору, при замкнутому ключі К с допомогою змінного опору встановлюється електричний `0' шкали омметра, якому відповідає струм повного відхилення стрілки МЕ - приладу.

Після установки нуля ключ К розмикається, і виконується вимір опору . Очевидно, що при струм через МЕ - прилад не тече, стрілка не відхиляється, і оцінка `' виявляється на лівій границі шкали опорів омметра.

Межі вимірювання - від одиниць Ом до сотень тисяч Ом. Основна приведена погрішність - не краще, ніж 1,5% .

9) Магнітоелектричний кулонометр. Щоб на основі МЕ - приладу створити прилад для виміру заряду, варто зменшити, по можливості, момент інерції рухливої частини й протидіючий момент. Тому в кулонометрові відсутні пружинки (розтяжки), струм в обмотку рамки подається через безмоментні підведення, а рухома частина максимально полегшена. Тоді в ідеальному випадку рівняння руху рухомої частини кулонометра перебуває з вираження (26):

, (6)

звідки, по визначенню струму, як швидкості зміни заряду, одержимо

, ,

де - інтервал часу, протягом якого вимірюваний заряд проходив через обмотку рамки. Результат вимірювання відраховує по шкалі приладу в кулонах, як різниця двох положень стрілки в момент часу приєднання до об'єкта й у момент завершення розряду об'єкта через обмотку рамки. У зв'язку з такою дією МЕ кулонометр забезпечується пристроєм примусової установки стрілки в деяке початкове положення перед кожним вимірюванням.

10) Магнітоелектричний веберметр призначений для вимірювання різниці потокозчеплення досліджуваного постійного магнітного поля з іспитовою котушкою веберметра, площа якої S і число витків відомі. Він улаштований і діє точно так само, як МЕ кулонометр.

Плоска котушка, приєднана до затискачів веберметра, переміщається з однієї в іншу точку досліджуваного магнітного поля. Нехай - магнітні потоки у двох крапках поля, тоді й - потокозчеплення в цих точках. ЕРС і відповідно, струм, що індуцируються в котушці при її переміщенні із точки до точки, обчислюються через похідну від потокозчеплення за часом. Зокрема, , де R - опір ланцюга. Підставляючи ці вираження у формули, записані вище для кулонометра, одержимо:

, .

Таким чином, для вимірювання різниці між магнітними потоками (або потокозчеплення) у двох точках магнітного поля необхідно встановити стрілку веберметра в деяке положення, потім приєднати до нього плоску котушку з відомою площею й числом витків і перемістити її між цими точками магнітного поля. Стрілка веберметра переміститься, і результатом вимірювання буде різниця положень стрілки, відлічена в одиницях магнітного потоку.

Межі вимірювань від 500 мкВб до мкВб. Основна приведена погрішність від 1,5%.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >