Розділ ІІ. Організаційна характеристика Ружинської райспоживспілки та аналіз факторів продуктивності праці

Організаційна характеристика та фінансовий стан Ружинської райспоживспілки

Споживча кооперація в Україні - це об'єднання громадян на добровільних засадах для спільного ведення господарської діяльності з метою поліпшення свого економічного та соціального стану. Вона здійснює торгівельну, заготівельну, виробничу та іншу діяльність, не заборонену чинним законодавством України, сприяє культурному і соціальному розвитку села, народних промислів і ремесел.

Діяльність РСС будується на принципах добровільності членства, демократизму, соціальної справедливості, взаємодопомоги та співробітництва, вільного господарського функціонування на основі ринкових відносин. Основним документом, що регулює діяльність РСС є статут.

РСС здійснює такі види діяльності:

  • - роздрібна і оптова торгівля продовольчими і непродовольчими товарами, транспортними засобами, міндобривами, отрутохімікатами, ліками, торгівля нерухомістю;
  • - громадське харчування;
  • - виробництво продовольчих і непродовольчих товарів, тари, матеріалів, будівництво;
  • - інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

Ефективність фінансової діяльності Ружинської райспоживспілки залежить від майнового стану спілки. Майновий стан підприємства характеризується складом, розміщенням, структурою та динамікою активів і пасивів.

Щоб оцінити ефективність діяльності Ружинської райспоживспілки, проаналізуємо фінансові результати.

Таблиця 2.1 Показники фінансових результатів господарської діяльності Ружинської райспоживспілки за 2006-2008рр. тис. грн.

Показники

Роки

Відхилення 2008р. (+,-) від 2006 та 2007 років

2008р. в % до 2006,2007рр.

2006

2007

2008

2006

2007

2006

2007

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

6303,0

7130,0

8093,0

+1790,0

+963,0

128,4

113,5

Собівартість реалізованої продукції

4699,0

5446,0

6024,0

+1325,0

+578,0

128,2

110,6

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

5234,0

6047,0

7013,0

+1779,0

+966,0

134,0

115,9

Чистий прибуток

535,0

601,0

989,0

+454,0

+388,0

184,9

164,6

Адміністративні витрати

256,0

263,0

362,0

+106,0

+99,0

141,4

137,6

Витрати на збут

504,0

473,0

600,0

+96,0

+127,0

119,0

126,8

Дані таблиці свідчать, що виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2006 році становила 6303 тис. грн., а у 2008 році збільшилась на 1790 тис. грн. або на 28,4% і становила 8093 тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції в Ружинській райспоживспілці у 2006 році становила 4699 тис. грн., а у 2008 році зросла на 1325 тис. грн. і становила 6024 тис. грн., відповідно темп приросту становив 28,2%.

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2006 році становив 5234 тис. грн., а у 2008 7013 тис. грн. тобто відхилення становить 1779 тис. грн., а темп приросту відповідно - 34%.

Чистий прибуток у 2008 році в порівнянні з 2006 роком зріс на 454 тис. грн., а у процентному вираженні збільшився на 84,9%

Зросли і адміністративні витрати на 106 тис. грн., а витрати на збут 96 тис. грн.

Отже, з вищезазначеного можна зробити висновок, що у 2008 році в Ружинській райспоживспілці збільшилась виручка від реалізації продукції, собівартість реалізованої продукції, чистий дохід (виручка) від реалізації продукції та зріс валовий прибуток. І водночас збільшились адміністративні витрати та витрати на збут.

Для запровадження господарської діяльності підприємство залучає грошові кошти (капітал),основні засоби та відповідно працівників. Показники характеризуючі залучений капітал підприємство представимо у слідуючій таблиці.

Таблиця 2.2 Динаміка капіталу Ружинської райспоживспілки за 2006-2008 роки. тис. грн.

Показники

Роки

Відхилення 2008р. (+,-) від 2006 та 2007 років

2008р. в % до 2006,2007рр.

2006

2007

2008

2006

2007

2006

2007

Статутний капітал

3355,0

3081,6

3348,0

-7,0

-266,4

99,0

108,0

Пайовий капітал

822,0

214,3

890,0

+68,0

-675,7

108,0

415,3

Інший додатковий капітал

237,0

82,6

162,0

-75,0

+79,4

68,8

196,0

Резервний капітал

2,0

2,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

15,0

-158,0

31,0

+16

+189

206,0

509,0

Разом

4431,0

3222,5

4433

2,0

- 1210,5

100,0

72,6

Статутний капітал Ружинської райспоживспілки у 2006 році становив 3355 тис. грн., а у 2008 році - 3348 тис грн., тобто маємо незначне відхилення на 7 тис. грн. Пайовий капітал у 2006 році становив 822 тис. грн., а у 2008 році збільшився на 68 тис. грн. і становив 890 тис. грн. або збільшився на 8%. Інший додатковий капітал у 2006 році складав 237 тис грн. і в 2008 році він зменшився на 31,2% і становив 162 тис грн. Резервний капітал у 2006 році становив 2 тис. грн. і в 2008 не змінився

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) у 2006 році становив 15 тис. грн. у 2008 - 31 тис. грн. Можна зробиби висновки, що найбільшу частину власного капіталу займає статутний капітал - 3348 тис грн., а найменшу - резервний - 2 тис. грн. Загальний висновок - за три роки розвиток діяльності Ружинської райспоживспілки незначний, це зумовили обставини які загальмували розвиток у 2007 році. Розглянемо показники з праці за ці ж роки в цілому по підприємству.

Таблиця 2.3 Показники з праці Ружинської райспоживспілки за 2006-2008 роки.

Показники

Роки

Відхилення 2008р. (+,-) від 2006 та 2007 років

2008р. в % до 2006,2007рр.

2006

2007

2008

2006

2007

2006

2007

Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості, осіб

139

147

158

+19

+11

113,7

107,5

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

150

162

175

+3

+13

101,7

107,4

Фонд оплати праці усіх працівників, тис. грн.

430,6

560,6

794,9

+364,3

+234,3

184,6

141,8

Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн.

421,1

544,8

781,5

+360,5

+236,7

185,6

143,4

Середньооблікова кількість всіх працівників в еквіваленті повної зайнятості у 2006 році становила 139 особи, а у 2007 році збільшилась на 8 осіб і склала 147, у 2008 збільшилась на 11 і становила 158 осіб, темп зростання у 2008 в порівнянні з 2006 збільшився на 13,7%. Середньооблікова кількість штатних працівників також у 2008 році зросла в порівнянні з 2006 роком на 3 особи або на 1,8%.

Фонд оплати праці усіх працівників у 2006 році становив 430.6 тис. грн., а у 2008 році зріс на 364,3 тис. грн. і становив 794,9 тис. грн., темп зростання становив 84,6%. Фонд оплати праці штатних працівників у 2006 році становив 421 тис. грн. у 2008 року зріс на 464,3 тис грн. і темп зростання зріс на 85,6%.

З даними таблиці можна зробити висновки, що середньооблікова кількість працівників на підприємстві зросла, зростання відбулося за рахунок збільшення обсягу виробництва, через збільшення чисельності працівників фонд оплати праці зріс також.

Вартість основних засобів у 2008 році знизилась у порівнянні із 2007 роком на 71,0 тис. грн. Зниження загальної вартості основних засобів відбулося через вибуття по причині зношеності машин та обладнання на 5,7 тис. грн, через вибуття та зняття з балансу споруд та передавальних пристроїв на 94,1 тис. грн., при цьому відбулося зростання кількості і вартості транспортних засобів н 28,8 тис. грн.

Отже в цілому фінансовий стан Ружинської РСС у 2008 році покращився, відбулося зростання чистого прибутку, виручки, трудових ресурсів. Але в діяльності за 2008 рік відбулися і зменшення капіталу за рахунок вибуття основних засобів.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >