Висновки та пропозиції

Трудові ресурси підприємства є головним ресурсом кожного підприємства, від якості й ефективності використання якого багато в чому залежить результати діяльності підприємства і його конкурентоздатності. Трудові ресурси надають руху матеріально-речовинним елементам виробництва. Створюють продукт, вартість і прибавочний продукт у формі прибутку. Відмінність трудових ресурсів від інших видів ресурсів підприємства полягає в тім, що кожен найманий робітник може відмовитися від запропонованих йому умов і зажадати зміни умов праці і модифікації неприйнятих, з його погляду, робіт, перенавчання іншим професіям і спеціальностям чи у кінцевому рахунку, може, нарешті, звільнитися з підприємства за власним бажанням.

Центральною ланкою аналізу ефективності використання трудових ресурсів є аналіз продуктивності праці. Його здійснюють, як правило, в такій послідовності: дають оцінку досягнутому рівню продуктивності праці, його динаміці і вивчають взаємозв'язок різних показників продуктивності праці; визначають вплив на продуктивність праці екстенсивних й інтенсивних факторів, виявляють не використані резерви підвищення продуктивності праці.

Споживча кооперація в Україні - це добровільне об'єднання громадян для спільного ведення господарської діяльності з метою поліпшення свого економічного та соціального стану. Вона здійснює торгівельну, заготівельну, виробничу та іншу діяльність, не заборонену чинним законодавством України, сприяє соціальному і культурному розвитку села, народних промислів і ремесел, бере участь у міжнародному кооперативному русі. Первинною ланкою споживчої кооперації є споживче товариство.

Проаналізувавши фінансові результати Ружинської райспоживспілки ми бачимо зріст показників 2008 року проти 2007 року, у 2008 році в порівнянні з 2007 роком дохід від реалізації продукції збільшився на 963,0 тис. грн. або на 13,5%. Це відбулося за рахунок наступних причин:

  • 1) внаслідок зменшення працівників на 4 особи дохід зменшився на 2,6%;
  • 2) за рахунок збільшення фондоозброєності виручка збільшилась на 1,168%;
  • 3) внаслідок зменшення питомої ваги машин і обладнання в основних фондах на 5.7 тис. грн. дохід від реалізації продукції зменшився на 2,3%;
  • 4) за рахунок збільшення фондовіддачі на 2,0 тис. грн. виручка зменшилась на 0,001%.

Собівартість реалізованої продукції в Ружинській райспоживспілці у 2006 році становила 5446,0 тис. грн., а у 2007 році зросла на 578,0 тис. грн. і досягла 6024,0 тис. грн. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2006 році становила 6047,0 тис. грн., а у 2007 - 7013,0тис. грн. Валовий прибуток у 2007 році в порівнянні з 2006 роком зріс на 388,0 тис. грн., а у процентному вираженні збільшився на 64,6%.

Але водночас зросли і адміністративні витрати на 99,0 тис. грн., а витрати на збут - 127,0 тис. грн. Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості у 2007 році становила 147 особи, а у 2008 році збільшилась на 11 осіб і становила 158 осіб, темп приросту досяг 7,5%. Середньооблікова кількість штатних працівників у 2008 році зросла в порівнянні з 2007 роком на 6 осіб або на 3%. Щодо фонду оплати праці всіх працівників то у 2006 році він становив 560,6 тис. грн., а у 2008 році зріс на 234,3 тис. грн. і становив 794,9 тис. грн. Щодо загального виробітку то він значно не зріс, тож РСТ має покращити: середнє число днів відпрацьованих одним працівником, тривалість робочого дня та товарооборот в розрахунку на одну людино-годину. Прогноз на наступний рік є позитивним, зниження рівня продуктивності праці не передбачається.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >