Аналіз фінансового стану підприємства

Вертикальний аналіз (аналіз структури) - полягає у визначенні у відсотках структури досліджуваного об'єкта, наприклад структури активів, пасивів балансу підприємства.

За допомогою вертикального аналізу порівнюють відносні показники за підприємствами, що істотно різняться за абсолютними показниками обсягів виробництва і залучених фінансових ресурсів. Вертикальний аналіз зменшує вплив на вартісні показники інфляційного фактора.

Горизонтальний аналіз (аналіз динаміки) - має на меті дослідити зміни показників у часі з розрахунками абсолютних і відносних відхилень (темпів).

Вертикальний і горизонтальний аналіз доповнюють один одного. На практиці складають аналітичні таблиці, де одночасно використовують прийоми вертикального і горизонтального аналізів.

Провівши аналіз структури та динаміки балансів підприємства за 2005, 2006 та 2007 роки (додаток А, Б) можна зробити наступні висновки про фінансовий стан підприємства.

Підприємство, в цілому, є прибутковим і працює стабільно. Спостерігається ріст грошових коштів на рахунках підприємства, проте об'єм їх ще досить низький - 3,6% від оборотного капіталу, як за період з 2005 по 2006 рік та і за період з 2006 по 2007 рік, при нормі не менш 10%. Такі низькі показники негативно впливають на показники абсолютної ліквідності підприємства. Відбувається значне зниження дебіторської заборгованості підприємства, так за період з 2005 по 2007 вона зменшилась на 1443 тис. грн., або 40,9%. Це свідчить про виважену політику керівництва фірми щодо дебіторів. Спостерігається зменшення вартості незавершеного будівництва (на 43 тис. грн., або 74%), та збільшення вартості основних фондів підприємства на 3900 тис. грн., або 15,39%. Що означає, що на підприємстві відбувається оновлення основних засобів. Збільшується виручка підприємства, а відповідно і сума нерозподіленого прибутку підприємства, так за період, що аналізується він збільшився на 210 тис. грн., або 25,77%. Збільшився статутний та резервний капітали підприємства на 1590 тис. грн.., або 69,6%. та 237 тис. грн., або 51,41% відповідно. Як негативний фактор можна відмітити збільшення на 4260 тис. грн.., або 13,07% постійних зобов'язань підприємства. Також слід відмітити, що відбувається зниження кредиторської заборгованості на 2171 тис. грн., або 66,94%.

Таблиця 1

Аналіз ефективності господарювання

№ п/п

Показники

Одиниці виміру

2005

2006

2007

1

2

3

4

5

6

1

Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг

тис.грн.

41506

63528,00

81265,00

2

Вартість запасів

тис.грн.

10289

11510,00

12260,00

3

Собівартість реалізованої продукції, тис.грн.

тис.грн.

28904

44256,00

55914,00

4

Адміністративні витрати

тис.грн.

1361

1456,00

1352,00

5

Витрати на збут

тис.грн.

1902

2256,00

2109,00

6

Чистий прибуток

 

1521,06

3320,72

5910,89

7

Рентабельність виробництва продукції

%

7,0

9,39

12,32

8

Швидкість обертання запасів гр.1:гр.2

обор.

4,0

5,52

6,63

9

Чисельність працівників, всього

чол.

225

287,00

315,00

10

Виробіток одного працівника, гр.1:гр.4

тис.грн.

30,50

43,63

60,11

11

Вартість основних засобів

грн.

25333

26195,00

29233,00

12

Фондовіддачагр.1:гр.11

тис.грн.

1,6

2,43

2,78

Як видно з таблиці 1 спостерігається стала тенденція до збільшення практично всіх показників господарської діяльності підприємства, що свідчить ріст прибутковості і ефективності господарювання підприємства.

Таблиця 2

Зміни в майновому стані

Показник

2005

2006

Зміни

тис.грн

%

тис.грн

%

тис.грн.

раз

ВСЬОГО МАЙНА

39794,00

100,00%

41399,00

100,00%

1605,00

 

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

Іммобілізовані активи

25585,00

64,29%

26313,00

63,56%

728,00

1,0

Мобільні активи

14197,00

35,68%

15071,00

36,40%

874,00

1,1

- запаси

10289,00

25,86%

11510,00

27,80%

1221,00

1,1

- грошові кошти

372,00

0,93%

525,00

1,27%

153,00

1,4

Таблиця 3

Характеристика основних засобів

Показник

2005

2006

Темп змін (раз)

тис.грн

%

тис.грн

%

Первісна вартість основних засобів

46812,00

 

48725,00

 

1,0

Залишкова вартість основних засобів

25333,00

 

26195,00

 

1,0

Частка основних засобів в активах

 

63,66%

 

63,27%

 

Коефіцієнт зносу основних засобів

 

0,46

 

0,46

 

Коефіцієнт оновлення основних засобів

 

 

 

0,04

 

Таблиця 4

Зміни в майновому стані

Показник

2006

2007

Зміни

тис.грн

%

тис.грн

%

тис.грн.

раз

ВСЬОГО МАЙНА

41399,00

100,00%

44182,00

100,00%

2783,00

 

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

Іммобілізовані активи

26313,00

63,56%

29290,00

66,29%

2977,00

1,1

Мобільні активи

15071,00

36,40%

14869,00

33,65%

-202,00

1,0

- запаси

11510,00

27,80%

12260,00

27,75%

750,00

1,1

- грошові кошти

525,00

1,27%

520,00

1,18%

-5,00

1,0

Таблиця 5

Характеристика основних засобів

Показник

2006

2007

Темп змін (раз)

тис.грн

%

тис.грн

%

Первісна вартість основних засобів

48725,00

 

52689,00

 

1,1

Залишкова вартість основних засобів

26195,00

 

29233,00

 

1,1

Частка основних засобів в активах

 

63,27%

 

66,16%

 

Коефіцієнт зносу основних засобів

 

0,46

 

0,45

 

Коефіцієнт оновлення основних засобів

 

 

 

0,08

 

З наведених даних видно, що за аналізуємий період майно підприємства збільшилось на 4388 тис. грн., або 11%. Питома вага необоротних активів на 50% більша ніж оборотних, що свідчить про нераціональну структуру основних засобів підприємства: багато основних засобів, менше обігових коштів. Ця структура більш характерна для виробничого підприємства, а не для торгового.

Основні засоби підприємства оновлюються погано, про що свідчать коефіцієнти зносу основних засобів, та коефіцієнт оновлення основних засобів. Підприємству слід зменшити свої основні засоби, та за рахунок цього збільшити оборотні активи.

На протязі періоду, що аналізується товарні запаси підприємства покриваються його власним обіговим капіталом.

Таблиця 6

Аналіз ринкової стійкості підприємства

№ п/п

Показник

Умовне позначення

Формула для розрахунку

Нормативне занчення

2005

2006

2007

1

Власні обігові кошти (робочий функціонуючий капітал)

Рк

(Влас. Капітал + довгостр.зобов. - позаоборот.активи) або (оборотні активи - короткострокові зобов.)

0<

10558,00

12683,00

13664,00

2

Коеф.забезпечення оборотних активів власними коштами

Кз.в.к.

Власні обігові кошти / Оборотні активи

0.1 <

0,74

0,84

0,88

3

Маневреність робочого капіталу

Мр.к

Запаси / Робочий капітал

Реком. знач. = 1

0,97

0,91

0,90

4

Маневреність власних обігових коштів

Мв.о.к.

Кошти / Власні обігові кошти

Реком. знач. = 0.5

0,04

0,04

0,04

5

Коеф.забезпечення власними обіговими коштами запасів

Кзап

Власні обігові кошти / Запаси

0.6 - 0.8

1,03

1,10

1,07

6

Коеф. покриття запасів

Кп.з

"Нормальні" джерела покриття запасів / Запаси

2 >

1,32

1,30

1,21

7

Коеф. фінансової незалежності (автономії)

Кавт

Власний капітал / Пасиви

>=0.5

0,91

0,94

0,96

8

Коеф.фінансової залежності

Кф.з

Пасиви / Власний капітал

>=1; <2

1,10

1,06

1,04

9

Коеф.маневреності власного капіталу

Км

Власні обігові кошти / Власний капітал

>0.1

0,29

0,33

0,31

10

Коеф. концентрації позикового капіталу

Кп.к.

Позиковий капітал / Пасиви

<=0.5

0,09

0,06

0,04

11

Коеф.фінансової стабільності (коефіцієнт фінансування)

Кф.с.

Власні кошти / Позикові кошти

>1

9,90

16,23

24,36

12

Показник фінансового ліверіджу

Фл

Довгострокові зобов"язання / Власні кошти

<=0.25

0,00

0,00

0,01

13

Коеф. фінансової стійкості

Кф.с.

Власний капітал+довгострокові зобов"язання / Пасиви

0.85 - 0.90

0,91

0,94

0,97

Проведений аналіз показує, що підприємство є ринково стабільним, про що свідчать розраховані в таблиці 2.8 показники. Охарактеризуємо деякі з них.

Так коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами свідчить про абсолютну можливість перетворення активів у ліквідні кошти, його нормативне значення більше 0,1. Цей показник на підприємстві становить 0,88 (2007).

Показник маневреності робочого капіталу показує яка частка запасів, тобто матеріальних, виробничих активів у власних обігових коштах. Його значення на підприємстві складає 0,90 (2007) при нормативному значенню 1. Цей показник близький до нормативного, проте спостерігається негативна тенденція до його зниження в динаміці (з 0,97 у 2005 до 0,90 році).

Показник маневреності власних обігових характеризує частку абсолютно ліквідних активів у власних обігових коштах. Його рекомендоване значення - не менш 0,5, проте його показники на підприємстві вкрай низькі - 0,04 (за всі роки), що свідчить про нестачу абсолютно ліквідних коштів (тобто грошей на рахунках). Цей показник тісно пов'язаний з показником абсолютної ліквідності і свідчить також про неможливість підприємства покрити свої найтерміновіші зобов'язання в найкоротший період, проте і вірогідність того, що всі кредитори пред'являть в один момент свої вимоги до підприємства досить низька.

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) характеризує можливість підприємства виконувати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів. Нормативне значення - >= 0.5. Як бачимо у підприємства цей показник дорівнює 0,96 (2007), це досить таки високий результат, який свідчить про можливість підприємства розрахуватися з кредиторами власними силами підприємства.

Коефіцієнт фінансової стабільності характеризує забезпеченість заборгованості власними коштами його показник на підприємстві збільшується в динаміці з 9,90 у 2005 році до 24,36 у 2007. Нормативне значення >1. Перевищення власних коштів над позиковими свідчить про фінансову стабільність підприємства.

Показник фінансового лівериджу характеризує залежність підприємства від довгострокових зобов'язань. Як бачимо його значення на підприємстві дорівнює нулю, тобто підприємство абсолютно незалежне від довгострокових зобов'язань.

Коефіцієнт фінансової стійкості показує частку стабільних джерел фінансування у їх загальному обсязі. Нормативне значення 0,85 - 0,90. Показник підприємства - 0,97 (2007), що свідчить про фінансову стійкість підприємства.

Таблиця 7

Аналіз ліквідності підприємства

Показник

Умовне позначення

Формула для розрахунку

2005

2006

2007

Коефіцієнт ліквідності поточної (покриття)

кл.п.

Поточні активи / Поточні пасиви

3,89

6,27

12,11

Коефіцієнт ліквідності швидкої

Кл.ш.

Поточні активи - Запаси /Поточні пасиви

1,07

1,48

2,12

Коефіцієнт ліквідності абсолютної

Кл.а.

Кошти / Поточні пасиви

0,10

0,22

0,42

Співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської заборгованості

кд/к

Дебіторська заборгованість / Кредиторська заборгованість

1,33

1,48

2,03

Дані таблиці 7 свідчать про наступне: - коефіцієнт поточної ліквідності на підприємстві дорівнює 12,11 (2007), при нормативному значенні не менш 1. Цей показник характеризує достатність обігових коштів для погашення боргів протягом року.

Коефіцієнт швидкої ліквідності складає на підприємстві 2,12 (2007) при нормативному значенні 0,7 - 0,8. Він характеризує скільки одиниць найбільш ліквідних активів припадає на одиницю термінових боргів.

Коефіцієнт абсолютної свідчить про готовність підприємства негайно ліквідувати короткострокову заборгованість. Нормативне значення - 0,2 -0,35. Його значення на підприємстві у 2005 році становило 0,1 і не відповідало нормативному, проте в подальшому спостерігається його збільшення і в 2007 році цей показник становив 0,42.

Показник співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської заборгованості показує здатність розрахуватися з кредиторами за рахунок дебіторів протягом року. Нормативне значення - 1,0. На підприємстві цей показник становить: 2005 - 1,33, 2006 - 1,48, 2007 - 2,03. Що свідчить можливість підприємства покрити кредиторську заборгованість за рахунок дебіторської.

Проведений аналіз свідчить про ліквідність підприємства і його можливість ліквідувати свої борги за рахунок власних засобів.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >