Автоматизовані системи управління.

Автоматизована система управління підприємством (АСУП) -- це система, яка керує організаційно-економічними процесами або бізнес-процесами підприємства. На сучасному етапі набули широкого розповсюдження корпоративні системи управління бізнес-процесами (КСУБП), які відрізняються від АСУП тим, що мають корпоративно-обчислювальну мережу, а також єдиний пакет прикладних програм для управління бізнес-процесами.

Мета створення АСУП -- забезпечити ефективне функціонування виробничо-господарських процесів підприємства як об'єкта управління.

Проектування та управління компанією (підприємством), як і бізнес взагалі, є досить складною діяльністю, і раніше вона здійснювалась інтуїтивно. Бізнес-процес реінжиніринг (БПР) ставить перед собою революційну ціль -- перетворити мистецтво проектування та управління компанією в інженерну дисципліну. Для цього необхідно побудувати адекватні, зрозумілі моделі компанії (підприємства) і дати можливість саме менеджерам, а не системним програмістам, аналізувати наслідки зміни цих моделей. БПР означає сукупність методів і засобів, призначених для кардинального покращення основних показників діяльності компанії (підприємства) шляхом моделювання, аналізу та перепроектування існуючих бізнес-процесів.

В інжиніринговій фірмі, що виконує науково-технічний проектний і програмний інжиніринг в області автоматизації виробничих процесів, а також здійснює послуги у вигляді комплектних поставок, монтажних і пуско-налагоджувальних робіт, необхідний доб-ре розвинений менеджмент. Це обумовлено особливостями бізнес-процесів: складністю, різноманітністю, тісним взаємозв'язком.

Другою особливістю бізнес-процесів інжинірингової фірми є те, що об'єкти, на які вони направлені, відрізняються рівнем систем автоматизації. Так, на теперішній час прийнято, що АСУ і, відповідно, пов'язані з ними бізнес-процеси, поділяються на три рівні:

 • · автоматизовані системи управління технологічними процесом (АСУТП);
 • · автоматизовані системи управління виробництвом (АСУВ);
 • · автоматизовані системи управління підприємством (АСУП).

Для кожного з цих рівнів існують свої особливості якості продукції та послуг, що отримують на виході вказаних бізнес-процесів.

Забезпечення якості продукції та процесів її виробництва на рівні АСУТП включає:

 • · тотальний моніторинг ТП;
 • · оптимальне та адаптивне регулювання процесу;
 • · неперервний контроль технічного стану апаратури та функціонування виробничого об'єднання;
 • · моніторинг якості та витрат ресурсів;
 • · моніторинг неконтрольованих дій на об'єкт;
 • · забезпечення достовірності даних про якість процесів і продукції.

Забезпечення якості продукції та процесів її виробництва на рівні АСУ виробництвом та АСУ підприємством включає:

 • · ефективне використання при управлінні принципів менеджменту якості;
 • · розробку форм представлення даних, методів аналізу та алгоритмів прийняття управлінських рішень;
 • · моделювання процесів виробництва та управління підприємством, аналіз даних та оптимізацію управління.

Ще одною особливістю бізнес-процесів інжинірингової фірми є те, що деякі процеси можуть виконуватися не лише послідовно, але і паралельно, або послідовно-паралельно.

Існує багато способів спростити процес пошуку рішень на поставлені вище завдання , одним з таких рішень є введення на підприємствах гнучких інформаційних систем-модулів. Використання інформаційних систем, побудованих на основі стандартів MRP II та ERP ІІ, дозволить досягнути наступних результатів: одержання оперативної інформації про поточні результати діяльності підприємства як у цілому, так і з повною деталізацією по окремих замовленнях, видах ресурсів; задоволення потреб замовників; автоматизація робіт договірного відділу з повним контролем за платежами, відвантаженням продукції і термінами виконання договірних зобов'язань; фінансове відображення діяльності підприємства в цілому; можливість поетапного впровадження системи, з урахуванням інвестиційної політики конкретного підприємства; ERP - система допомагає зробити бізнес більш керованим і “прозорим” для менеджерів та власників підприємства.

Та на шляху до ефективної автоматизації управлінських функцій і бізнес процесів виникає ряд проблем. До таких проблем можна віднести: вибір програмного забезпечення, оскільки програмне забезпечення потрібне не тільки як база реалізації проекту, але й як інструмент для проведення автоматизації; використання стандарту проектування при впровадженні автоматизованих модулів, тому, що підприємство є відкритою системою і повинно як найефективніше взаємодіяти з зовнішнім середовищем; складність проектів комплексного впорядкування діяльності, оскільки в даному випадку ставиться завдання не просто сформувати механізм автоматизованого формування і накопичення інформації, але й «прозору» структуру управління і внутрішньої взаємодії, що дозволить надалі вносити зміни з метою реалізації конкурентних переваг компанії.

Першою, якщо слідувати за хронологією, стоїть концепція MRP (англ. “materials requirements planning”). Народження MRP датується 60-ми роками минулого століття, коли це скорочення означало “Планування матеріальних потреб” (ще його називають MRP I). Цінність даного підходу якраз у його комплексності та завершеності, що виражається в кінцевій реалізації у вигляді автоматизованої інформаційної системи.

MRP I дає можливість підприємству розрахувати, скільки матеріалів кожного виду необхідно і на які дати вони потрібні. Для досягнення цього підприємство використовує портфель замовлень, де наведені відомі майбутні замовлення, а також прогноз замовлень, які підприємство з високим ступенем вірогідності може отримати у майбутньому. При цьому використовується інформація про запаси на складах та специфікації продукції. За допомогою MRPсистем була досягнута мінімізація витрат, пов'язаних з утриманням складських запасів. MRP-система допомагає підприємству контролювати та планувати потреби в матеріалах та виробничих потужностях за допомогою комп'ютерної інформаційної системи. З часом концепція MRP розвинулась із суто виробничої концепції до бізнес-системи, яка допомагає планувати всі ресурси, необхідні для функціонування бізнесу. MRPI розвинулась у MRPII.

Використання інформаційних систем, побудованих на основі стандарту MRP II, дозволить досягнути наступних результатів:

 • · одержання оперативної інформації про поточні результати діяльності підприємства як у цілому, так і з повною деталізацією по окремих замовленнях, видах ресурсів, виконанню планів;
 • · довгострокове, оперативне і детальне планування діяльності підприємства з можливістю коригування планових даних на основі оперативної інформації;
 • · вирішення завдань оптимізації виробничих і матеріальних потоків;
 • · скорочення запасів матеріалів на складах;
 • · планування і контроль за всім циклом виробництва з можливістю впливу на нього для досягнення оптимальної ефективності у використанні виробничих потужностей, усіх видів ресурсів і задоволення потреб замовників;
 • · автоматизація робіт договірного відділу з повним контролем за платежами, відвантаженням продукції і термінами виконання договірних зобов'язань;
 • · фінансове відображення діяльності підприємства в цілому;
 • · значне скорочення невиробничих витрат;
 • · можливість поетапного впровадження системи, з урахуванням інвестиційної політики конкретного підприємства.

В останні роки системи планування класу MRP II в інтеграції з модулем фінансового планування FRP (Finance Requirements Planning) одержали назву систем бізнес-планування ERP (англ. “enterprise resource planning” -- дослівно: “планування ресурсів підприємства”), що дозволяють найбільш ефективно планувати всю комерційну діяльність сучасного підприємства, у тому числі фінансові витрати на проекти заміни устаткування й інвестиції у виробництво нових видів продукції.

Сьогодні вже стає неможливо якісно та оперативно управляти сучасною великою компанією без ERP-систем -- програмного забезпечення, що дозволяє в режимі реального часу відстежувати прихід-розхід матеріальних цінностей, фінансові надходження, відрахування та інше.

ERP -- це інформаційна система, орієнтована на управлінський облік, для ідентифікації і планування ресурсів по всьому підприємству, що необхідні для прийняття, виготовлення, відвантаження й обліку замовлень клієнтів. Система ERP відрізняється від типової системи MRP II за технічними вимогами. Такими як графічний інтерфейс користувача, реляційна база даних, використання мови програмування четвертого покоління і новітн іх комп'ютерних програмних засобів конструювання, архітектура клієнт/сервер і моб ільність відкритої системи. Різниця між концепціями MRP II і ERP полягає в тому, що перша орієнтована на виробництво, а друга -- на бізнес (управління підприємством в цілому). Наприклад, такі речі, як умови кредитування замовника після відвантаження готової продукції, потрапляють у поле зору ERP, але не MRP II. Інформаційні системи планування ресурсів підприємства перетворилися в звичний інструмент великого бізнесу. Їхнє основне завдання -- автоматизація бізнес-процесів компанії (виробництва, постачання, збуту), а також управлінських функцій (планування, обліку, контролю).

ERP-систему неможливо розглядати як стандартну прикладну програму, як, наприклад, Microsoft Office, яку можна з однаковим ступенем ефективності встановити на комп'ютерах будь-якого підприємства. Результативність ERP системи значною мірою залежить від її настройки під визначені завдання конкретного підприємства. Тільки відповідно спроектована і настроєна ERP-система дійсно “допомага є” зробити бізнес більш керованим і “прозорим” для менеджерів та власників компанії. Схематично модель більшості ERP-систем можна описати в такий спосіб: до єдиної бази даних надходять усі початкові відомості про діяльність підприємства, і на їхній основі програма будує різні звіти, графіки, прогнози, словом, поставляє повноцінну аналітичну інформацію. Господарські операції реєструються в системі один раз і їхній вплив на результативність роботи підприємства можна оцінити відразу, одержавши відповідний звіт. Отже, основна цінність ERP-системи -- у забезпеченні інформаційної інтеграції усіх функціональних сфер діяльності компанії. На сьогодні керівництво середньої компанії використовує для стратегічного планування, бюджетування, формування фінансової й управлінської звітності кілька автономних програм. Кінцевий результат такий же, як і в часи, що передували появі ERP: якість і цілісність даних при передачі їх з однієї програми в іншу не гарантується, а координація операцій між різними бізнес-функціями і підрозділами, відповідальними за ці програмні модулі і завдання, -- дуже ускладнена.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >