Проект концепції Державної цільової національно-культурної програми

створення мультимедійного інформаційно-пошукового проекту

"Електронний архів національної пам'яті України"

Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма

Участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті Українського народу, сприяння консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості та культури, забезпечення вивчення історії українського державотворення, проживання на території України інших корінних народів і національних меншин, увічнення пам'яті учасників національно-визвольної боротьби, жертв голодоморів і політичних репресій, посилення уваги суспільства до власної історії - є основними завданнями Українського інституту національної пам'яті (далі - Інститут національної пам'яті). Реалізація цих завдань можлива лише за умови системного опрацювання з недосяжною до цього часу повнотою і глибиною та актуалізації всього комплексу джерел, в яких відбилася історія Українського народу, передусім у ХХ столітті. На вирішення зазначеної проблеми спрямовано створення мультимедійного інформаційно-пошукового проекту "Електронний архів національної пам'яті України", який передбачає організацію Інститутом національної пам'яті спільно з МКТ, Держкомархівом, СБУ та НАН України, масштабного виявлення, оцифровування архівних документів та музейних предметів, що стосуються завдань Інституту національної пам'яті (далі - об'єктів національної пам'яті), розроблення і наповнення на них баз даних та електронних каталогів з метою надання доступу до цих матеріалів через мережу Інтернет.

Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання програмним методом

Проблема, яка викликала необхідність розробки Державної цільової національно-культурної програми створення мультимедійного інформаційно-пошукового проекту "Електронний архів національної пам'яті України", полягає у: - розпорошеності об'єктів національної пам'яті у сховищах установ, що підпорядковані МКТ, Держкомархіву, СБУ та НАН України; - недостатній доступності для громадян України архівних та музейних фондів з проблем відновлення та збереження національної пам'яті через особливості зберігання оригіналів архівних документів та музейних предметів; - відсутності необхідного державного цільового фінансування виявлення, оцифровування і оприлюднення важливої для відновлення та збереження національної пам'яті ретроспективної інформації; - недостатньому рівні використання сучасних інструментів і технологічних підходів до розміщення інформації про склад та зміст об'єктів національної пам'яті, що заважає широкому їх оприлюдненню задля використання у формуванні патріотизму у громадян України, насамперед молодого покоління. Зазначені перешкоди може бути подолано шляхом скоординованої на єдиних організаційних і методичних засадах та ресурсно забезпеченої співпраці усіх заінтересованих органів виконавчої влади, установ та організацій, що можливо лише в рамках державної цільової національно-культурної програми.

Мета програми

Мета Програми полягає у сприянні реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті, концентрації на пріоритетному завданні цієї сфери - системному опрацюванні та актуалізації комплексу об'єктів національної пам'яті - фінансових, матеріальних та інших ресурсів, наукового потенціалу, а також координації діяльності центральних органів виконавчої влади, установ та організацій у розв'язанні цього завдання. Програма матиме за мету організацію виявлення об'єктів національної пам'яті у сховищах незалежно від їх відомчого підпорядкування, оцифровування архівних документів і музейних предметів, які розповідають про історію відновлення і становлення української державності впродовж ХХ століття, визвольну боротьбу Українського народу, участь у Першій та Другій світових війнах, про факти голодоморів та усіх форм політичних репресій, інших злочинів проти української нації та національних меншин у ХХ столітті, опору тоталітарним режимам, а також створення на ці об'єкти національної пам'яті баз даних і електронних каталогів та забезпечення вільного доступу і широкого використання зазначеної інформації.

Визначення оптимального варіанту розв'язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів

Створення, розміщення і періодичне оновлення електронних баз даних та інформаційно-пошукових систем на власних сайтах з метою широкого оприлюднення інформації через мережу Інтернет відповідно до потреб громадян є одним з нагальних завдань центральних органів виконавчої влади. Кожний з них вирішує цю проблему власними силами в залежності від наявного фінансування. Інтеграція таких інформаційних ресурсів у загальнодержавну систему та можливість їх спільного користування потребуватиме значних коштів Державного бюджету та виглядає справою далекого майбутнього. Раціональнішим видається не розпорошувати державні кошти на реалізацію окремих програм з однієї проблеми, а забезпечити створення спільної інформаційної продукції. Це шлях здійснення мультимедійного інформаційно-пошукового проекту “Електронний архів національної пам'яті України”, який покликаний комплексно використати ретроспективну інформацію, потрібну для відновлення і збереження національної пам'яті Українського народу. Переваги такого варіанту є очевидними. Насамперед це загальнодоступність, інтегрованість поданих у сучасній формі інформаційних ресурсів та зручність у користуванні ними. Застосування тематичного принципу добору матеріалів надасть можливість одночасно опрацьовувати різні бази даних і забезпечити їх досконалими наскрізними інструментами пошуку, залучити до зазначених баз не лише електронні копії архівних документів, але й зображення музейних предметів, причому незалежно від місця зберігання оригіналів цих культурних цінностей. Водночас залишаються у місцях їх постійного зберігання оригінали об'єктів національної пам'яті, що є необхідною умовою забезпечення їх гарантованої збереженості. А у випадках зберігання оригіналів у зарубіжних сховищах, оцифровування стає єдиною можливістю їх використання з метою відновлення та збереження національної пам'яті.

Шляхи і способи розв'язання проблеми, строк виконання програми

Створення мультимедійного інформаційно-пошукового проекту "Електронний архів національної пам'яті України" в рамках Державної цільової національно-культурної програми розраховано на 5 років. Основною тематикою мультимедійного інформаційно-пошукового проекту "Електронний архів національної пам'яті України" є документи та матеріали, що висвітлюють діяльність:

різноманітних організацій українського визвольного руху ХХ століття (структури української державності 1917-1921 років, отаманські загони Центральної та Південної України, Українська Військова Організація, Організація Українських Націоналістів, "Карпатська січ", Українська Повстанська Армія, Українська Головна Визвольна Рада, дисидентські об'єднання 1960-1980 років, громадсько-політичні організації національно-демократичного руху кінця 1980 - початку1990 років);

репресивних структур окупаційних режимів (Надзвичайна комісія, Державне політичне управління, Народний комісаріат внутрішніх справ, Міністерство державної безпеки, Комітет державної безпеки, польська поліція, другий відділ контррозвідки та гестапо Третього рейху).

Джерелами формування мультимедійного інформаційно-пошукового проекту "Електронний архів національної пам'яті України" є документи та матеріали: - з ЦДАГО, ЦДАВО та обласних державних архівів; - з галузевих державних архівів СБУ, МВС, Міноборони, Генеральної прокуратури; - з архівів громадських організацій ("Меморіал", "Пошук", Центр досліджень визвольного руху, Асоціація дослідників голодоморів та ін.); - із приватних архівних збірок; - із збірок української діаспори (Європа, США, Канада, Австралія); - віднайдені в результаті польових досліджень (пошуків захованих архівів та записів спогадів), що організовуватимуться співробітниками, залученими до мультимедійного інформаційно-пошукового проекту "Електронний архів національної пам'яті України". Враховуючи складність програми, масштаби завдань, довгостроковий характер передбачуваних процесів проект виконуватиметься поетапно. На першому етапі здійснюватиметься розроблення технічного завдання та програмного забезпечення для мультимедійного інформаційно-пошукового проекту "Електронний архів національної пам'яті України" з базами даних, електронними каталогами, мультимедійними презентаціями об'єктів національної пам'яті. На цьому етапі передбачається також придбання необхідного технологічного обладнання та устаткування. Одночасно державними архівними установами формуватимуться реєстри об'єктів національної пам'яті у порядку, встановленому Держкомархівом та Інститутом національної пам'яті. Наступний етап - проведення згідно зі складеними реєстрами оцифровування об'єктів національної пам'яті, створення електронних каталогів, занесення їх до відповідних частин проекту та організація доступу до них у мережі Інтернет. Конкретну роботу із створення мультимедійного інформаційно-пошукового проекту "Електронний архів національної пам'яті України" передбачається здійснювати одночасно в таких напрямах: - опрацювання технічних засад побудови мультимедійного інформаційно-пошукового проекту "Електронний архів національної пам'яті України", який надасть можливість в он-лайновому режимі проглядати архівні документи, музейні експонати, фотографії, кінофільми та відео матеріали, вести пошук за іменами, подіями, географією та хронологією; - інтеграція всіх вже існуючих баз даних про жертв війн і репресій, місця їх поховання, концтабори, тюрми і гетто на території України, а також інформації про в'язнів концтаборів військовополонених і цивільних осіб на території інших держав Центральної та Східної Європи; - створення геоінформаційної карти України з нанесеними на ній місцями поховань жертв війн і репресій, населеними пунктами, що постраждали від голодоморів; - наповнення бази даних на українців (уродженців України), які уславилися у світі, здобули визнання як видатні військові, політичні, наукові та культурні діячі, професіонали високого рівня.

Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності

Програма надасть можливість представити події української історії ХХ столітя всебічно, в усьому розмаїтті джерел, незалежно від місця перебування оригіналів об'єктів національної пам'яті, форми власності на них, а, найголовніше - доступно і сучасно, на рівні передових інформаційних технологій, що засвідчуватиме розбудову в Україні інформаційного суспільства. Реалізація Програми сприятиме пробудженню і вихованню історичної пам'яті Українського народу, створенню позитивного іміджу України за кордоном. Водночас її реалізація сприятиме поліпшенню збереження оригіналів національних культурних цінностей.

Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових, ресурсів, необхідних для виконання програми

Фінансування Програми передбачається здійснити за рахунок коштів державного бюджету. Орієнтований обсяг фінансових ресурсів становить 184,1 млн. гривень.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >