Фінансова звітність


КОНТРОЛЬНА РОБОТА

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Фінансова звітність підприємств як інформаційна база фінансового аналізу

Інформаційна база фінансового аналізу

Залежно від змісту і завдань аналізу використовують такі основні інформаційні джерела: фінансову звітність; статистичну звітність; дані внутрішньогосподарського (управлінського) бухгалтерського обліку; дані з первинної облікової документації (вибіркові дані); експертні оцінки.

Фінансова звітність

На підприємствах України незалежно від форм власності (крім банків і бюджетних установ) запроваджені перелічені далі форми фінансової звітності, що відповідають міжнародним стандартам:

 • * Форма 1 "Баланс" -- звіт про фінансовий стан, що відображає активи, зобов'язання і капітал підприємства на встановлену дату.
 • * Форма 2 "Звіт про фінансові результати", що містить дані про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства за звітний та попередній періоди.
 • * Форма 3 "Звіт про рух грошових коштів", що відображає надходження та витрачання коштів у звітному періоді за операційним, інвестиційним і фінансовим напрямками діяльності підприємства .
 • * Форма 4 "Звіт про власний капітал", що відбиває зміни у складі власного капіталу протягом звітного періоду.

"Примітки до звітів" -- сукупність показників і пояснень, які забезпечують деталізацію та обгрунтованість статей фінансових звітів, розкривають іншу інформацію.

Мета складання фінансової звітності -- надати користувачам повну, правдиву та неупереджену інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства для прийняття рішень.

Фінансова звітність забезпечує такі інформаційні потреби користувачів: щодо придбання, продажу цінних паперів та володіння ними; участі в капіталі підприємства; оцінювання якості управління; оцінювання здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання; забезпеченості зобов'язань підприємства; визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу; регулювання діяльності підприємства; прийняття інших рішень.

Фінансова звітність має задовольняти потреби користувачів, які не можуть вимагати звітів, складених з урахуванням їх конкретних інформаційних потреб.

Статистична звітність

Дані зі стандартних обов'язкових форм державної статистичної звітності, що затверджуються Держкомстатом України, можна використовувати для аналізу фінансового стану підприємств народного господарства, дослідження кількісних залежностей фінансових аналітичних показників на макрорівні.

Так, форма № 1 “Підприємство”, яка має назву “Обстеження діяльності підприємства (організації) за рік”, містить такі необхідні для фінансового аналізу дані: зміни складу і структури активів підприємства; обсяг виробленої і реалізованої продукції в поточних цінах; витрати на виробництво продукції; структура запасів.

Форма № 1-Б містить дані про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість, форма №1-ПВ -- дані про стан заборгованості з виплати заробітної плати.

Форма № 1-п "Річний звіт підприємства (об'єднання) по продукції" містить інформацію про обсяг виробництва продукції (робіт, послуг) у порівнянних і поточних оптових цінах за звітний і попередній роки; про виробництво окремих видів промислової продукції в натуральних одиницях вимірювання та за фактичною вартістю за звітний рік у поточних оптових цінах.

Форма № 22 "Зведена таблиця основних показників, які комплексно характеризують господарську діяльність підприємства (об'єднання)", містить дані про основні фінансові результати діяльності підприємств: балансовий прибуток або збиток, виручку від реалізації і собівартість виробленої продукції, додану вартість у поточних цінах відповідного року, про виручку від реалізації продукції в далекому і близькому зарубіжжі та про придбані сировину і матеріали в далекому і близькому зарубіжжі, про іноземні кредити та інвестиції.

Форма № 5-е "Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг)" додатково до фінансової звітності форми № 2 містить розшифровку матеріальних та інших витрат.

Дані форм № 1-п, 22, 5-е використовують для факторного аналізу собівартості та прибутку від реалізації.

До аналізу майнового стану підприємства залучаються дані з форми № 1 статистичної звітності "Звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос)"; для аналізу структури джерел фінансування майна підприємства використовують дані форми № 2-Б "Звіт про випуск, реалізацію та обіг цінних паперів" за видами цінних паперів про їх наявність та розміщення серед юридичних і фізичних осіб, а також інвесторів інших країн.

Дані внутрішньогосподарського (управлінського) бухгалтерського обліку

Дані внутрішньогосподарського (управлінського) бухгалтерського обліку надаються керівництву підприємства для прийняття відповідних рішень щодо витрат: за видами виробів (послуг, робіт); за місцями виникнення (виробничі підрозділи); за класифікаційними ознаками (постійні та змінні); за калькуляційними статтями; за економічними елементами; за періодами тощо.

Структуру витрат підприємства за економічними елементами -- матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизацію, інші витрати -- відбивають у розд. II "Звіт про фінансові результати". Ці дані використовують для порівняльного аналізу структури витрат підприємств однієї галузі, а також для аналізу динаміки матеріале- або трудомісткості власного виробництва.

Облік витрат за місцями виникнення дає можливість контролювати формування затрат і відповідальність щодо їх доцільності (перше завдання) та обгрунтовано розподіляти непрямі витрати за носіями витрат (друге завдання).

Дані обліку за носіями витрат (калькулювання собівартості одиниці продукції, роботи чи послуги) використовують для порівняння ціни продажу і собівартості. Облік за носіями тільки прямих витрат (без розподілу постійних витрат) дає змогу визначити маржинальний дохід на виріб як різницю між ціною реалізації та прямими витратами. Розмір маржинального доходу -- істотна інформація для керівництва підприємства. Він показує "внесок" виробу в покриття постійних витрат і, отже, у такому самому обсязі -- у прибуток підприємства.

Дані з первинної облікової документації (вибіркові дані)

Невід'ємною умовою бухгалтерського обліку є документальне оформлення кожної господарської операції.

З метою поглибленого аналізу фінансового стану підприємства вибірково, на запит, можна скористатися даними з первинних документів оборотних відомостей за аналітичними та синтетичними рахунками, наприклад: про часткову або повну інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів і розрахунків; про структуру дебіторської та кредиторської заборгованості за видами, термінами оплати та носіями; про виконання кредитних угод; про непродуктивні видатки та розкрадання матеріальних цінностей тощо. В

Україні залучення первинних даних бухгалтерського обліку передбачено методикою поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій.

Експертні оцінки

У попередніх підрозділах розглядались інформаційні джерела, які містять дані про те, що вже сталося, тобто про минуле. Аналізуючи фактичний фінансовий стан підприємств, до експертних оцінок вдаються насамперед з метою отримання даних про відносну значущість того чи іншого аналітичного показника під час розгляду їх сукупності: наприклад, такі оцінки потрібні при визначенні узагальнюючого показника ліквідності балансу, класності підприємства як замовника та рейтингового узагальнюючого показника фінансового стану.

Практична частина

На підставі нижченаведеного балансу підприємства необхідно:

 • 1. Провести аналіз оборотних активів підприємства. Зробити висновки.
 • 2. Провести аналіз відносних показників ліквідності підприємства.

Зробити висновки.

 • 3. Провести факторний аналіз коефіцієнта поточної ліквідності методом відносних різниць. Зробити висновки.
 • 4. Провести аналіз ліквідності балансу підприємства. Зробити висновки.
 • 5. Проаналізувати динаміку узагальнюючого показника ліквідності. Визначити вплив факторів на результуючий показник прийомом ланцюгових підстановок. Зробити висновки.
 • 6. Визначити тип фінансової стійкості підприємства та провести параметричний аналіз фінансової стійкості підприємства. Зробити висновки.

Розвязок завання

Оборотні активи - це кошти та їх еквіваленти необмежені у використанні, а також інші активи підприємства, які призначені для реалізації або споживання протягом операційного циклу або протягом 12 місяців з дати балансу. Аналіз оборотних активів проведемо у вигляді таблиці 1.

1. Провести аналіз оборотних активів підприємства. Зробити висновки.

Аналіз оборотних активів проведемо у вигляді таблиці 1.

Таблиця 1 Структурно-динамічний аналіз оборотних активів "ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО" тис.грн.

Види оборотних активів

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення

Сума

Питома вага

сума

Питома вага

За сумою

Тр., %

За питомою вагою

Оборотні активи, всього

86426

100,0

85247

100,0

-1179

98,64

х

у тому числі:

1. Запаси

17661

20,43

18078

21,21

417

102,36

+0,77

1.1. Виробничі запаси

17292

20,01

17724

20,79

432

102,50

+0,78

1.2. Готова продукція

169

0,20

155

0,18

-14

91,72

+14,18

1.3. Товари

200

0,23

199

0,23

-1

99,50

-

2. Дебіторська заборгованість

260,0

0,30

377,9

0,44

117,9

145,35

+0,14

2.1. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

36972

42,78

29644

34,77

-7328

80,18

-8,00

2.2. Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків

285

0,33

25

0,03

-260

8,77

-0,30

2.3. Інша поточна дебіторська заборгованість

10951

12,67

4769

5,59

-6182

43,55

-7,08

3. Грошові кошти та їх еквіваленти

2507

2,90

2548

2,99

41

101,64

+0,09

На підставі проведеного структурно-динамічного аналізу можемо зробити висновок, що оборотні активи всього на кінець звітного періоду зменшилися на -1179 тис.грн. у тому числі запаси зменшилися на 417 тис.грн або 102,36%. Одночасно спостерігається збільшення дебіторської заборгованості на 117,9тис. грн., та збільшення грошових коштів на 41тис. грн.. або на 101,64 % , що є позитивним для підприємства.

Провести аналіз відносних показників ліквідності підприємства. Зробити висновки

Ліквідність - це здатність підприємства розраховуватися зі своїми поточними зобов'язаннями перед закордонними контрагентами шляхом перетворення активів на гроші.

Коефіцієнт поточної ліквідності (коефіцієнт покриття, коефіцієнт загальної ліквідності) - дає загальну оцінку ліквідності активів, показуючи, скільки гривень поточних активів підприємства припадає на одну гривню поточних зобов'язань: Якщо поточні активи перевищують по величині поточні зобов'язання, підприємство може розглядатись як таке, що успішно функціонує.

Коефіцієнт поточної ліквідності (Кпл) визначається за формулою:

(3)

де,ОА - оборотні активи,

ПЗ - поточні зобов'язання.

Коефіцієнт поточної ліквідності, який рівний 2 або наближається до цього числа, свідчить про сприятливий стан ліквідності підприємства. Якщо показник КПЛ< 1, підприємство перебуває у кризовому стані стосовно своєї поточної ліквідності (воно має неліквідний баланс).

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Отже ми бачимо, що як на початок так і накінець звітного періоду коефіцієнт поточної ліквідності менший одиниці що є негативним показником. Це означає, що на 1 гривню поточних зобов'язань припадає 0,62 гривні оборотних активів.

Коефіцієнт швидкої ліквідності (інші найменування цього коефіцієнта - коефіцієнт “лакмусового папірця ”, проміжної або миттєвої ліквідності) .

На відміну від попереднього, він враховує якість оборотних активів і є більш суворим показником ліквідності, оскільки при його розрахунку враховуються найбільш ліквідні поточні активи (запаси не враховуються).

Коефіцієнт швидкої ліквідності розраховується за формулою:

де ОА - оборотні активи,

З- запаси,

ПЗ - поточні зобов'язання.

Визначимо коефіцієнт швидкої ліквідності підприємства на початок і на кінець звітного періоду.

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

Коефіцієнт швидкої ліквідності показує скільки одиниць найбільш ліквідних активів припадає на одиницю термінових боргів. В даному випадку на початок звітного періоду на кожну гривню поточних зобов'язань припадає 0,49 копійок ліквідних активів, на кінець звітного періоду - 0,52 копійок, що є негативним явищем, оскільки динаміка даного показника до збільшення.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності, який показує, яка частина поточних (короткострокових) зобов'язань може бути погашена негайно є найбільш точним коефіцієнтом платоспроможності.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується за формулою:

де ГК - грошові кошти та їх еквіваленти,

ПЗ - поточні зобов'язання.

Теоретичне значення даного коефіцієнта не повинне бути меншим 0,2 - 0,35.

Позитивна динаміка даного коефіцієнта - до зростання.

Розрахуємо показник абсолютної ліквідності підприємства на початок і на кінець звітного періоду.

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Визначивши коефіцієнт абсолютної ліквідності на початок і кінець звітного періоду дійшли висновку що на початок звітного періоду 1,8 % поточних зобов'язань протягом короткого періоду підприємство може покрити за рахунок грошових коштів та їх еквівалентів, а на кінець звітного періоду - 2%. По даному коефіцієнту спостерігається динаміка до зниження, що є негативним, що означає, що підприємство не може миттєво ліквідувати короткострокову заборгованість.

Узагальнення результатів розрахунків, дослідження динаміки зміни коефіцієнтів ліквідності підприємства проводиться в таблиці 2.

Таблиця 2 Параметричний аналіз ліквідності підприємства тис.грн.

Показники

Нормативне значення

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення

(+ ;-)

(%)

1

2

3

4

5

6

1. Оборотні активи

х

86426

85247

-1179

98,64

2. Запаси

х

17661

18078

417

102,36

3. Грошові кошти та їх еквіваленти

х

2507

2548

41

101,64

4. Поточні зобов'язання

х

140282

129613

-10669

92

5. Коефіцієнт поточної ліквідності

2

0,62

0,66

0,04

106,75

6. Коефіцієнт швидкої ліквідності

1-1,5

0,49

0,52

0,03

105,72

7. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,2-0,35

0,018

0,02

0,002

110

Отже, провівши параметричний аналіз ліквідності підприємства бачимо, що коефіцієнт поточної ліквідності та коефіцієнт швидкої ліквідності мають позитивну динаміку до зростання відповідно на 0,04 та 0,03 пункти, але далекі від нормативних значень. Коефіцієнт абсолютної ліквідності має також тенденцію до підвищення, хоча й незначного 0,002 пункти. Проте даний показник все рівно свідчить про те що підприємство не може достатньо швидко ліквідувати короткострокову заборгованість.

3. Провести факторний аналіз коефіцієнта поточної ліквідності. Зробити висновки.

Використовуючи прийоми елімінування проведемо факторний аналіз коефіцієнта поточної ліквідності:

Прийом ланцюгових підстановок

Таблиця 3 Вихідні дані до факторного аналізу: тис.грн.

Показники

Умовні позначення

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення

Абсолют-не

Темп росту,%

Оборотні активи, тис.грн.

х1

86426

85247

-1179

98,64

Поточні зобов'язання, тис.грн.

х2

140282

129613

-10669

92

Коефіцієнт поточної ліквідності

у

0,62

0,66

0,04

106,75

Таблиця 4 Факторний аналіз коефіцієнта поточної ліквідності (загального покриття) прийомом ланцюгових підстановок

№ підстановки

Оборотні активи (х1)

Поточні зобов'язання (х2)

Методика розрахунку

Вплив факторів

«0»

86426

140282

86426/140282=0,62

-

«1»

85247

140282

85247/140282=0,61

-0,01

«2»

85247

129613

85247/129613=0,66

+0,05

Загальний вплив факторів

+0,04

Прийом відносних різниць

вплив першого фактору:

де - темп росту по фактору ;

- розрахункове значення результуючого показника.

вплив другого фактору:

де - темп росту по фактору ;

- темп росту по результуючому показнику;

- розрахункове значення результуючого показника.

узагальнюючий вплив двох факторів

Як бачимо при проведенні факторного аналізу методом відносних різниць числа співпали. Це свідчить про правильність проведення факторного аналізу.

Провівши факторний аналіз коефіцієнта поточної ліквідності (загального покриття) прийомом ланцюгових підстановок ми побачили, що зменшення оборотних активів на 1179 тис. грн. призвело до зменшення коефіцієнта поточної ліквідності на 0,001 пункти, що оцінюється негативно. Зменшення поточних зобов'язань на 10669 тис. грн.. призвело до зростання коефіцієнта поточної ліквідності на 0,05 пункти, що оцінюється позитивно. Загальний вплив факторів склав +0,04.

4. Провести аналіз ліквідності балансу підприємства. Зробити висновки.

Проаналізуємо ліквідність балансу підприємства (табл.5)

Таблиця 5 Групування активів тис.грн.

Групи

Умовне позначення

Сума рядків балансу

Високоліквідні

А1

р. 1165

на початок звітного періоду - (2507)

на кінець звітного періоду - (2548)

Швидколіквідні

А2

р.1120+р.1125+р.1130+р.1135+р.1155+р.1145

на початок звітного періоду (36974+18041

8+10951+285=66257)

на кінець звітного періоду

(29644+12873+17309+4769+25=64620)

Повільноліквідні

А3

р.1101+р.1102+р.1103+р.1104+р.1190+р.1170+р.1200

р.1110

на початок звітного періоду (17292+169+200+1=17662)

на кінець звітного періоду (17724+155+199+1=18079)

Важколіквідні

А4

р.1095

на початок звітного періоду (1212440)

на кінець звітного періоду (128837)

Групування зобов'язань за строками їх погашення сформуємо у вигляді таблиці 6.

Таблиця 6 Групування зобов'язань тис.грн.

Групи

Умовне позначення

Сума рядків балансу

Найбільш термінові

П1

р.1695

на початок звітного періоду

(140282)

на кінець звітного періоду(129613)

Коротко-строкові

П2

р.1600

на початок звітного періоду -

на кінець звітного періоду -

Довго-строкові

П3

р.1595

на початок звітного періоду -(8166)

на кінець звітного періоду - (8083)

Постійні

П4

р. 1495

на початок звітного періоду (1150418)

на кінець звітного періоду (1236388)

На підставі таблиць 5 і 6 для проведення аналізу ліквідності балансу сформуємо таблицю 7.

Таблиця 7 Аналіз ліквідності балансу підприємства тис.грн.

Активи

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Пасиви

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Платіжний надлишок

(+) або нестача (-)

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Найбільш ліквідні

2507

2548

Найтерміновіші зобов'язання

140282

129613

-137775

-127065

Швидкореалізову-вані

66257

64620

Короткострокові

-

-

+66257

+64620

Повільнореалізову-вані

17662

18079

Довгострокові

8166

8083

+

9496

+

9996

Важкореалізовувані

1212440

128837

Постійні

1150418

1236388

+62022

+52449

Баланс

1298866

1374084

Баланс

1298866

1374084

-

-

Баланс буде абсолютно ліквідним за виконання таких умов:

А1 П1;

А2 П2;

А3 П3;

А4 ? П4.

Отже, на початок звітного періоду - А1=2507< П1=40282;

А2=66257 > П2=0;

А3=17662 > П3=8166;

А4=1212440> П4=1150418.

Висновок : отже, провівши аналіз ліквідності узагальнюючого показника ліквідності ті балансу , можна зробити висновок, що даний баланс як на початок так і на кінець року не є в основному ліквідним. Порівняння перші дві груп активів (най ліквідніших активів і активів, що швидко реалізуються) з першими двома групами пасивів (най термі новішими зобов'язаннями і короткостроковими пасивами) показує поточну ліквідність, тобто платоспроможність або неплатоспроможність підприємства. На початок року, найтерміновіші зобов'язання перевищують найбільш ліквідні активи на 137775тис. грн., на кінець року на 127065 тис. грн.

Порівняння третьої групи активів і пасивів (активів, що повільно реалізуються, з довгостроковими зобов'язаннями) показує перспективну ліквідність, тобто прогноз платоспроможності підприємства. За даними балансу, на початок звітного період повільнореалізовувані активи покривають довгострокові зобов'язання на 9496 тис.грн., а на кінець звітного періоду на 9996 тис. грн., що є позитивним.

Отже, баланс підприємства можна було б назвати ліквідним, якби не важлива деталь : бракує високоліквідних засобів для погашення зобов'язань, що може призвести до втрати прибутку для підприємства. Тому баланс вважається недостатньо ліквідним. Хоча, у цілому ліквідність балансу на кінець звітного року свідчить про поліпшення фінансового стану підприємства впродовж звітного періоду.

5. Проаналізувати динаміку узагальнюючого показника ліквідності. Визначити вплив факторів на результуючий показник прийомом ланцюгових підстановок. Зробити висновки.

На підставі даних ліквідності балансу розрахуємо узагальнюючий коефіцієнт ліквідності.

де, - підсумки відповідних груп у розділі активів і пасивів балансу підприємства;

- вагові коефіцієнта, які задаються екскретами аналітиками і відображають значущість тієї чи іншої групи ().

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Результати розрахунків узагальнюючого показника ліквідності представимо у вигляді таблиці:

Таблиця 8 Аналіз узагальнюючого показника ліквідності тис.грн.

Показники

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення

+ ; -

%

Найбільш ліквідні активи

2507

2548

41

101,64

Швидкореалізовувані активи

66257

64620

-1637

97,53

Повільнореалізовувані активи

17662

18079

417

102,36

Найтерміновіші зобов'язання

140282

129613

-10669

92,39

Короткострокові

-

-

-

-

Довгострокові

8166

8083

-83

98,98

Узагальнюючий показник ліквідності

0,29

0,31

0,02

106,51

Отже,визначивши коефіцієнт поточної ліквідності, можна зробити висновок про сприятливий стан ліквідності підприємства, чому сприяє позитивна динаміка даного коефіцієнта до зростання з 0,29 на початок звітного періоду до 0,31 на кінець звітного періоду. Збільшення значення Кл свідчить про зміцнення платоспроможності підприємства.

Використовуючи прийоми елімінування проведемо факторний аналіз узагальнюючого показника ліквідності прийомом ланцюгових підстановок для даного варіанту

Таблиця 9 Факторний аналіз узагальнюючого показника ліквідності прийомом ланцюгових підстановок тис.грн.

№ підста-

новки

Методика розрахунку

()

Вплив факторів

()

«0»

2507

66257

17662

140282

8166

 • (1Ч2507+0,5Ч66257+0,3Ч17662)/
 • (1*140282+8166*0,3)= 0,287

-

«1»

2548

66257

17662

140282

8166

(1Ч2548+0,5Ч66257+0,3Ч17662)/ (1*140282+8166*0,3)= 0,287

-

«2»

2548

64620

17662

140282

8166

(1Ч2548+0,5Ч64620+0,3Ч17662)/ (1*140282+8166*0,3)= 0,281

-0,006

«3»

2548

64620

18079

140282

8166

(1Ч2548+0,5Ч64620+0,3Ч18079)/ (1*140282+8166*0,3)= 0,282

0,001

«4»

2548

64620

18079

129613

8166

(1Ч2548+0,5Ч64620+0,3Ч18079)/ (1*129613+8166*0,3)= 0,305

0,023

«5»

2548

64620

18079

129613

8083

(1Ч2548+0,5Ч64620+0,3Ч18079)/ (1*129613+8083*0,3)= 0,305

Загальний вплив факторів

0,019

Отже, провівши факторний аналіз узагальнюючого показника ліквідності прийомом ланцюгових підстановок можна зробити висновок, узагальнюючий показник ліквідності незміниіся .

У зв'язку зі зменшенням швидко реалізовуваних активів на 1637 тис.грн. узагальнюючий показник ліквідності зменшився на 0,006 пункти і становив 0,281 при збільшенні повільно реалізовуваних активів на 471 тис.грн. узагальнюючий показник ліквідності - 0,001пункт. При зменшенні найтерміновіших зобов'язань на 10669 тис.грн. узагальнюючий показник ліквідності збільшився на 0,023 пункта.

Отже, вплив всіх факторів на результуючий показник був не однаковий і сумарний вплив всіх факторів призвів до збільшення узагальнюючого показника ліквідності до 0,019 пункти, що є позитивним для підприємства.

6. Визначити тип фінансової стійкості підприємства та провести параметричний аналіз фінансової стійкості підприємства. Зробити висновки.

Під фінансовою стійкістю підприємства розуміють його платоспроможність в часі з дотриманням умови фінансової рівноваги між власними та залученими засобами.

Відповідно до показника забезпечення запасів власними та позичковими коштами існують 4 типи фінансової стійкості підприємства:

 • -абсолютна фінансова стійкість;
 • -нормальна фінансова стійкість;
 • -нестійкий фінансовий стан;
 • -кризовий фінансовий стан

Для визначення типу фінансової стійкості даного підприємства складемо таблицю 5. фінансовий бухгалтерський документація ліквідність

Таблиця 10 Визначення типу фінансової стійкості підприємства тис.грн.

Тип фінансової стійкості

Умови

виникнення

Фактичні дані

Оцінка фінансового стану

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

абсолютна

фінансова

стійкість

З >ВОК

17661>-62022

18078>-2525225

платоспроможність підприємства гарантована

нормальна

фінансова

стійкість

З >ВОК + ДК

17661>-53856

17661>-2517142

платоспроможність підприємства гарантована

нестійкий

фінансовий

стан

З > ВОК+ДК+КК

17661>-53856

17661>-2517142

платоспроможність підприємства порушена, але її можна відновити

кризовий

фінансовий

стан

З > ВОК+ДК+КК

17661>-53856

17661>-53856

підприємству загрожує банкрутство

Порядок визначення типу фінансової стійкості за допомогою деталізації кожного складового показника наведено в табл.11

Таблиця 11 Визначення типу фінансової стійкості підприємства за допомогою деталізації кожного складового показника

Показники

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1. Власний капітал

1150418

1236388

2. Необоротні активи

1212440

1288837

3. Запаси

17661

18078

4. Власний оборотний капітал (п1.-п.2)

-62022

-2525225

5. Надлишок нестача ВОК(п.4 - п.3)

-17661

-2543303

6. Довгострокові кредити

8166

8083

7. Наявність власних та довгострокових джерел (п.4 + п.6)

-53856

-2517142

8. Надлишок нестача власних та довгострокових джерел( п.7 - п.3)

-71517

-2535220

9. Короткострокові кредити

0

0

10. Загальні джерела покриття запасів(п.7 + п.9)

-53856

-2517142

11. Надлишок або нестача загальних джерел ( п.10 - п.3)

-71517

-2535220

12. Тип фінансової стійкості.

Кризовий фінансовий стан

Кризовий фінансовий стан

Отже, провівши аналіз, можна зробити висновок, що тип фінансової стійкості підприємства на початок звітного періоду - кризовий фінансовий стан, тому що запаси й витрати не забезпечуються джерелами їх формування і підприємство перебуває на межі банкрутства. Фінансове стійким можна вважати таке підприємство, яке за рахунок власних коштів спроможне забезпечити запаси й витрати, не допустити невиправданої кредиторської заборгованості, своєчасно розрахуватись за своїми зобов'язаннями. На кінець звітного періоду ми бачимо нестійкий фінансовий стан, тобто незначне покращення на підприємстві, стан - коли запаси й витрати забезпечуються за рахунок усіх основних джерел формування запасів і витрат.

Для оцінки фінансової стійкості підприємства за допомогою відносних показників доцільно розрахувати наступні показники фінансової стійкості:

коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) визначається за формулою (9).

де ВК - власні кошти (І+ІІ+V розділи пасиву балансу);

ВМ - вартість майна.

Позитивна динаміка коефіцієнта фінансової незалежності до зростання.

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

Коефіцієнт фінансової незалежності характеризує можливість підприємства виконувати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел. Його нормативне значення повинно бути більше або дорівнювати 0,5. Як бачимо протягом аналізованого періоду цей показник зменшився проте його значення позитивне, що свідчить про незалежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування його діяльності.

2. коефіцієнт концентрації позикового капіталу

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу показує питому позикового капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність.

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

Визначивши даний коефіцієнт на початок і на кінець звітного періоду бачимо, що він більший за норматив і спостерігається його збільшення в динаміці, що є негативним, оскільки питома вага залученого капіталу в загальній сумі засобів авансованих у діяльність підприємства зменшується.

3. коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу характеризує

де - позиковий капітал (ІІ+ІІІ+IV розділи пасиву),

- власний капітал (І р.пасиву).

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

Даний показник показує, скільки на кожну гривню власних коштів, вкладених в активи підприємства, припадає позикових коштів. В даному випадку означає, що на початок звітного періоду на кожну 1 грн. власних коштів, вкладених в активи підприємства, припадає 0 грн. 12 коп. позикових коштів, а на кінець звітного періоду - 0 грн. 11 коп. Збільшення показника в динаміці свідчить про збільшення залежності підприємства від інвесторів і кредиторів

4. коефіцієнт маневреності власного капіталу

де ВОК - власні оборотні кошти (ІІ р. активу + ІІІ р. активу - IV р. пасиву- Vр. пасиву), або (І р.пасиву+ ІІ р. пасиву + ІІІ р.пасиву - І р. активу)

ВК - власні кошти (І+ІІ+V розділ пасиву балансу)

Нормативне значення - більше 0,1.

Позитивна динаміка коефіцієнта маневреності власного капіталу до зростання.

Наявність власних обігових коштів означає не лише здатність сплатити поточні борги, а й можливість розширення виробництва.

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні засоби, а яка - капіталізована. Отже, на початок звітного періоду з кожної гривні власного капіталу 0,7 грн. використовується для фінансування поточної діяльності, на кінець звітного періоду - 0,68 грн.

Результати проведених розрахунків оформимо у вигляді таблиці.

Таблиця 12 Параметричний аналіз фінансової стійкості підприємства тис.грн.

Показники

Нормативне

значення

На початок звітного періоду

На

кінець звітного періоду

Відхилення

за сумою,

(+, -)

Тр.,

(%)

Джерела власних коштів (І+ІІ+V розділ пасиву балансу), тис. грн.

Ч

1158584

124471

-1034113

10,74

Позикові кошти (ІІІ+ІV розділ пасиву балансу), тис. грн.

Ч

148448

137696

-10752

92,76

3. Валюта балансу, тис. грн.

Ч

1298866

1374084

75218

105,79

4. Власні оборотні кошти, тис. грн.

Ч

148448

85247

-63201

57,43

5. Коефіцієнт фінансової незалежності, грн./грн.

0,5

0,89

0,09

-0,8

10,11

6. Коефіцієнт концентрації позикового капіталу, грн./грн.

<0,5

0,11

0,09

-0,02

81,82

7. Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу, грн./грн.

-

0,12

0,11

-0,01

91,67

9. Коефіцієнт маневреності власного капіталу, грн./грн.

>0,1

0,7

0,68

-0,02

97,14

Провівши параметричний аналіз фінансової стійкості підприємства, можна зробити висновок, коефіцієнт концентрації позикового капіталу знизився на 0,02 тис. грн., або на 81,82 % . Це відбулося за рахунок зниження позикового капіталу та збільшення валюти балансу, що є позитивним для підприємства. Коефіцієнт співвідношення позикового та власного капіталу знизився на 0,01 тис. грн. або на 91,67 %. Це свідчить про послаблення залежності підприємства від інвесторів і кредиторів, тобто про деяке зростання фінансової стійкості. А коефіцієнт маневреності власного капіталу зменшився на 0,02 тис. грн., або на 97,17 %, і становить на початку звітного року 0,7 тис. грн., а на кінець звітного року 0,68 тис. грн. Даних коефіцієнт показує яка частина власного оборотного капіталу перебуває у мобільній формі

Список використаної літератури

 • 1. Білик М.Д. Фінансовий аналіз: навч. посібник.- 2-ге вид., без змін. / М. Д. Білик - К.: КНЕУ, 2007. - 592 с.
 • 2. Гадзевич О. І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємств: навч. посіб. / О. І. Гадзевич. - К., 2004. - 177 с.
 • 3. Дєєва Н. М. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / Н. М. Дєєва, О. І. Дедіков. - К. : ЦУЛ, 2007. - 328 с.
 • 4. Економічний аналіз: навч. посібник / За ред. М.Г. Чумаченка. - К.: КНЕУ, 2003. - 556 с.
 • 5. Ізмайлова К. В. Фінансовій аналіз: навч. посіб. / К. В. Ізмайлова. - К. : МАУП, 2001. - 146 с.
 • 6. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: навч.посіб. / М. Я. Коробов. - К. : Знання, 2001. - 378 с.
 • 7. Коробов М. Я. Фінансово-економічній аналіз діяльності підприємств: навч. посіб. / М. Я. Коробов. - К. : Знання, 2002. - 294 с.
 • 8. Подольська В.О. Фінансовий аналіз: навч. посібник. / В. О. Подольська, О. В. Яріш - Київ: Центр навчальної літератути, 2007. - 488 с.
 • 9. Старостенко Г. Г. Фінансовий аналіз : навч.посіб. / Г. Г. Старостенко, Н. В. Мірко. - К. : ЦУЛ, 2006. - 224 с.
 • 10. Цал-Цалко Ю. Фінансова звітність підприємств та її аналіз : навч.посіб. / Ю. Цал-Цалко. - К. : ЦУЛ, 2002. - 360 с.
 • 11. Шеремет О. О. Фінансовий аналіз : навч.посіб. / О. О. Шеремет. - К. : Кондор, 2005. - 196 с.
 • 12. Шиян Д. В. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / Д. В. Шиян, Н. І. Строченко. - К. : "А.С.К.", 2005. - 240 с.