Вступ

Актуальність теми дослідження. Актуальність даної теми визначається тим, що невпинний перехід України до ринкової економіки, розширення та поглиблення ринкового середовища у всіх сферах діяльності викликає необхідність удосконалення системи управління капіталом підприємства. За сучасних умов підприємство, що відокремлено від інших здійснює господарську діяльність, повинно володіти капіталом. Структура і динаміка капіталу підприємства є найсуттєвішим показником, що визначає його фінансовий стан. Великий спектр організаційно-правових форм підприємств, де спостерігаються відмінності у відносинах власності, регулюванні майнових питань, зумовлює особливості системи управління капіталом. Тому на сучасному етапі діяльності підприємств і в майбутньому виняткове значення мають вдосконалення системи управління капіталом на вітчизняних підприємствах.

Важливість капіталу в розвитку як економіки, так і самого підприємства доведена у науковій літературі. За останні роки з'явилося багато публікацій, у яких йшлося про капітал підприємства, а також про його ключову роль в забезпеченні фінансово-господарських процесів. Крім того, це питання розглядається у працях класиків та неокласиків світової економічної думки: Т. Мальтус, Дж. Міль, К. Маркс, Е. Бем-Баверк, А. Маршалл, Дж. Кларк, І. Фішер, Дж. Хікс, а також провідних вітчизняних та зарубіжних вчених сучасності: Г. Богачева, Ю. Воробйов, Д. Ван Хорн і Д. Ваховач, Г. Дукаль, Л. Козаченко, В. Ковальов, П. Лайко, Є. Мних та В. Панасюк, І. Яремко та ін.

Однак аналіз зазначених робіт показав, що питання ефективного управління капіталом підприємства як відкритою складною системою все ще потребує дослідження. Необхідність розробки обґрунтованих теоретичних рекомендацій щодо формування, аналізу та управління капіталом підприємства і обумовило вибір теми магістерської роботи, мету, завдання та основні напрями дослідження.

Мета дослідження - теоретико-методичне забезпечення розвитку підприємства на основі формування ефективної системи управління капіталом та удосконалення його структури відповідно до стратегічних цілей діяльності підприємства.

Досягнення сформульованої мети передбачає розв'язання таких задач:

  • - з'ясувати сутність капіталу підприємства як економічної категорії;
  • - визначити види та структуру капіталу підприємства;
  • - розглянути методику оцінки ефективності управління капіталом на підприємстві;
  • - здійснити аналіз фінансового стану досліджуваних підприємств;
  • - провести аналіз складу та структури капіталу на підприємствах різних організаційно-правових форм;
  • - оцінити ефективність системи управління капіталом на досліджуваних підприємствах;
  • - розробити напрями удосконалення системи управління капіталом підприємств;
  • - охарактеризувати систему охорони праці і безпеки в надзвичайних ситуаціях на підприємствах.

Об'єкт дослідження - процес управління капіталом на вітчизняних підприємствах різних організаційно-правових форм.

Предмет дослідження - процес удосконалення системи управління капіталом підприємства з метою підвищення ефективності кругообігу капіталу та узгодженості взаємодії складових, що утворюють його структуру.

Інформаційною базою дослідження є законодавчі і нормативні акти України з питань функціонування суб'єктів господарювання, офіційні матеріали Державного комітету статистики України, праці зарубіжних та вітчизняних учених, річні звіти підприємств.

Методологія та методи дослідження. Теоретико-методологічну основу дослідження становлять загальнонаукові методи пізнання та системний підхід до вивчення економічних явищ. У процесі роботи для вивчення теорії та діючої практики управління капіталом на підприємстві використовувалися такі методи дослідження: спостереження, теоретичного узагальнення, порівняння - для встановлення економічної сутності капіталу; історичний, системний підходи - при дослідженні передумов виникнення поняття «капітал»; абстрактно-логічного аналізу - для обґрунтування методики аналізу капіталу підприємства; групування, графічний метод - для наочного відображення структури капіталу; методика розрахунку фінансових коефіцієнтів - для аналізу ефективності використання капіталу на підприємстві. Застосування методу моделювання дозволило розробити удосконалену систему управління капіталом підприємства.

Структура і обсяг магістерської роботи. Магістерська робота складається зі вступу, чотирьох розділів, десяти підрозділів, висновків і списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи - 107 сторінок комп'ютерного тексту. Список використаних джерел включає 90 найменувань.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >