Аналіз складу та структури капіталу на підприємствах різних організаційно-правових форм

У ході аналізу ефективності використання капіталу підприємств різних організаційно-правових форм у роботі визначається його величина, вивчається структура і динаміка, проводиться оцінка співвідношень між окремими групами джерел капіталу.

Початковим етапом аналізу структури капіталу досліджуваних підприємств є визначення частки власних і позикових джерел у загальній сумі капіталу. При цьому слід використовувати методи вертикального і горизонтального аналізу пасивної частини бухгалтерського балансу.

Проаналізуємо фінансовий стан підприємств на основі показників, вказаних у пункті 1.3, а результати згрупуємо в таблицю (табл.2.2).

Таблиця 2.2 Дослідження показників фінансового стану підприємств різних організаційно-правових форм через призму власного капіталу по групах аналізу

№ п/п

Показники

ДП ПАТ «Київський завод «Радар»

ПрАТ «Київфундамент-буд»

ПАТ «Фармак»

ТОВ «Форум 2000»

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Аналіз ліквідності підприємства

1.1.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,4116

0,0722

0,0212

0,0003

0,0914

0,1016

0,8498

0,1401

2. Аналіз структури джерел засобів підприємства

2.1.

Коефіцієнт незалежності

0,9080

0,8870

0,3468

0,1614

0,2609

0,5347

0,5942

0,5205

2.2.

Коефіцієнт фінансової стійкості

0,9080

0,8870

0,8214

0,6269

0,4185

0,8048

0,5942

0,6033

2.3.

Коефіцієнт фінансового левериджу

0,4909

0,4432

1,3684

2,8840

0,5867

0,4982

0,4254

0,2663

Нижче проаналізуємо отримані показники по кожному підприємству окремо.

ДП ПАТ «Київський завод «Радар»

 • 1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності. На досліджуваному підприємстві протягом досліджуваного періоду з'явилася загроза щодо зростання фінансових ризиків, оскільки в результаті аналізу спостерігається дуже стрімке зменшення значення КФЛ, що було викликане збільшенням у 3,2 рази обсягу короткострокових банківських кредитів у 2013 році та одночасним зниженням фінансових інвестицій до 0, у порівнянні з 2012 роком, коли обсяг фінансових інвестицій на підприємстві сягав 7137 тис. грн.
 • 2. Коефіцієнт незалежності. Значення КН перебуває в рекомендованих межах і коливалося в межах 88-90%, що свідчить про фінансову незалежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування діяльності. Незначне зменшення значення КН у 2013 році зумовлено зростанням обсягів поточних зобов'язань у порівнянні з попереднім періодом на 26%, при чому це збільшення відбулося за рахунок зростання обсягів короткострокових кредитів банків.
 • 3. Коефіцієнт фінансової стійкості. Значення КФС перебуває у рекомендованих межах і коливалося в межах 88-90%, що свідчить про фінансову стійкість даного підприємства. Незначне зменшення значення КФС у 2013 році зумовлено тими ж факторами, що і у випадку зменшення коефіцієнта незалежності на підприємстві.
 • 4. Коефіцієнт фінансового левериджу. На досліджуваному підприємстві протягом досліджуваного періоду довгострокові зобов'язання були не значними, тому ризик залежності підприємства від довгострокових зобов'язань не суттеві.

ПрАТ «Київфундаментбуд»

 • 1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності. На досліджуваному підприємстві протягом досліджуваного періоду з'явилася загроза щодо зростання фінансових ризиків, оскільки в результаті аналізу спостерігається дуже стрімке зменшення значення КФЛ, що було викликане збільшенням з 1540 тис.грн. до 3047 тис.грн. кредиторської заборгованості підприємства за товари, роботи і послуги, а також незначним зростанням поточних зобов'язань за розрахунками з оплати праці, бюджетом та інших поточних зобов'язань та одночасним зниженням обсягу грошових коштів підприємства практично до 0, у порівнянні з 2012 роком, коли обсяг грошових коштів підприємства у національній валюті складав 99 тис грн..
 • 2. Коефіцієнт незалежності. Значення КН не перебуває в рекомендованих межах і має негативну тенденцію до зниження. Його значення у 2013 році становило 16,1%, що на 18,5% менше ніж у попередньому. Все це свідчить про фінансову залежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування діяльності. Зменшення значення КН у 2013 році зумовлено зменшенням обсягу власного капіталу у порівнянні з попереднім періодом на 5252 тис.грн., при чому це зменшення відбулося за рахунок зростання обсягу непокритих збитків підприємства.
 • 3. Коефіцієнт фінансової стійкості. Значення КФС перебуває у рекомендованих межах і коливалося в межах 63-82%, що свідчить про фінансову стійкість даного підприємства. Хоча негативним фактором є тенденція до стрімкого зниження значення КН у 2013 році, що зумовлено тими ж факторами, що і у випадку зниження коефіцієнта незалежності.
 • 4. Коефіцієнт фінансового левериджу. На досліджуваному підприємстві протягом досліджуваного періоду існувала загроза щодо зростання фінансових ризиків, оскільки підприємство на цей період мало значні довгострокові зобов'язання. Хоча у 2013 році і відбулося часткове погашення довгострокових банківських кредитів, та одночасне зменшення у 2,4 рази обсягів власного капіталу підприємства все одно спричинило негативну тенденцію до збільшення даного показника більш ніж у 2 рази.

ПАТ «Фармак»

 • 1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності. На досліджуваному підприємстві протягом досліджуваного періоду існує загроза фінансових ризиків, оскільки в результаті аналізу було отримано дуже низьке значення КФЛ, що коливається в межах 9-10%. Негативні наслідки зумовлені значним обсягом короткострокових банківських кредитів та поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями, обсяги яких становлять у 2013 році 178184 тис.грн. та 70806 тис.грн. відповідно. Навіть значні суми грошових коштів у іноземній валюті, обсяг яких, до того ж зріс у 2013 році у 2 рази не забезпечують підприємству достатнього рівня ліквідності.
 • 2. Коефіцієнт незалежності. З 2013 року значення КН перебуває в рекомендованих межах і становить 54%, що свідчить про фінансову незалежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування діяльності. Значне збільшення значення КН у 2013 році зумовлено зростанням обсягів власного капіталу у порівнянні з попереднім періодом на 306913 тис. грн.. або майже у 2,5 рази, при чому це збільшення відбулося за рахунок зростання обсягів нерозподіленого прибутку підприємства у 2013 році.
 • 3. Коефіцієнт фінансової стійкості. З 2013 року значення КФС перебуває у рекомендованих межах і становить 80%, що свідчить про фінансову стійкість даного підприємства. Значне збільшення значення КФС у 2013 році зумовлено тими ж факторами, що і у випадку збільшення коефіцієнта незалежності на підприємстві.
 • 4. Коефіцієнт фінансового левериджу. На досліджуваному підприємстві протягом досліджуваного періоду існувала загроза фінансових ризиків, оскільки підприємство на цей період мало значні довгострокові зобов'язання. Крім того у 2013 році зріс обсяг довгострокових банківських кредитів у 2,3 рази, порівняно з 2012 роком, негативний вплив від чого урівноважило лише одночасне збільшення обсягів власного капіталу, що і спричинило позитивну тенденцію до зниження коефіцієнта.

ТОВ «Форум 2000»

 • 1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності. На досліджуваному підприємстві протягом досліджуваного періоду з'явилася загроза щодо зростання фінансових ризиків, оскільки в результаті аналізу спостерігається дуже стрімке зменшення значення КФЛ, що було викликане збільшенням у 2013 році на 1030 тис.грн. або у 6,7 рази обсягу кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги та одночасним зниженням грошових коштів підприємства у 7,4 рази у порівнянні з 2012 роком, коли їх обсяг на підприємстві сягав 1177 тис. грн. Високий показник абсолютної ліквідності підприємства свідчить про ведення ним неефективної грошової політики.
 • 2. Коефіцієнт незалежності. Значення КН перебуває в рекомендованих межах і коливалося в межах 52-59%, що свідчить про фінансову незалежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування діяльності. Незначне зменшення значення КН у 2013 році зумовлено зростанням обсягів поточних зобов'язань у порівнянні з попереднім періодом на 60%, при чому це збільшення відбулося за рахунок зростання обсягів кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги.
 • 3. Коефіцієнт фінансової стійкості. Значення КФС перебуває у рекомендованих межах і коливалося в межах 59-60%, що свідчить про фінансову стійкість даного підприємства. Незначне збільшення значення КФС у 2013 році зумовлено наявністю на підприємстві фонду забезпечення наступних виплат і платежів.
 • 4. Коефіцієнт фінансового левериджу. На досліджуваному підприємстві у 2012 році довгострокові зобов'язання були не значними, тому ризик залежності підприємства від довгострокових зобов'язань безпечний. Незначне зменшення цього показника відбулося у 2013 році (1,5%), та не перевищило рекомендованих меж (25%), тому фінансовий ризик є практично відсутнім.

З точи зору інвестиційної привабливості структура джерел капіталу не має великого значення, але для внутрішніх управлінських цілей при оцінці діяльності підприємства цей показник дуже важливий. Тому проаналізуємо співвідношення власних та запозичених джерел приросту капіталу за допомогою таблиці 2.3.

Таблиця 2.3 Співвідношення власного та запозиченого капіталу на підприємствах різних організаційно-правових форм у 2012-2013 роках, %

Назва підприємства

Частка власного капіталу у пасивах підприємства, %

Частка запозичених коштів у пасивах підприємства, %

Відношення власних і запозичених джерел капіталу

2012

2013

2012

2013

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

ДП ПАТ «Київський завод «Радар»

97,8

93,2

2,2

6,8

0,02

0,07

ПрАТ «Київфундаментбуд»

44,5

46,1

45,5

53,9

1,02

1,16

ПАТ «Фармак»

61,1

59,1

38,9

40,9

0,63

0.69

ТОВ «Форум 2000»

81,0

86,0

19,0

14,0

0,23

0,16

Як бачимо у більшості досліджуваних підприємств власні джерела капіталу переважають запозичені, особливо це є характерним для підприємства ДП ПАТ «Київський завод «Радар», 100% акцій якого належить державі. Лише у підприємства ПрАТ «Київфундаментбуд» частка власних коштів у порівнянні з запозиченими є най меншою .

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >