Оцінка ефективності системи управління капіталом на підприємствах

Управління капіталом підприємства пов'язано з встановленням, описом та аналізом внутрішніх закономірностей його формування, розміщення та використання. Зовнішній прояв дії закономірностей функціонування капіталу підприємства виражається в зміні часткових показників, що характеризують стан капіталу підприємства на певний момент часу.

Виходячи із результатів дослідження, ми дійшли висновку, що ефективність системи управління на підприємствах характеризується стійкістю підприємства. Фінансова стійкість характеризує ступінь фінансової незалежності підприємств щодо володіння своїм майном і його використання.

Значимість оптимізації політики залучення позикових коштів пов'язані з необхідністю прогнозування результатів фінансово-господарської діяльності відповідно до поточного фінансового стану підприємства. Важливим елементом системи його оцінки є аналіз рентабельності вкладень капіталу, яка на сучасному етапі є тим фактором, що безпосередньо впливає на фінансову стабільність суб'єкта господарювання.

Аналіз літератури з економічного аналізу свідчить, що серед провідних вчених і науковців немає єдності щодо застосування коефіцієнтів фінансової стійкості. Зараз в Україні набуло поширення застосування західних методик розрахунку фінансових коефіцієнтів. Функціонуючі в інших країнах світу методики аналізу фінансової стійкості здебільшого неспроможні правильно оцінити стан справ на підприємствах України. Вивчення підходів до проведення аналізу фінансової стійкості, які запропоновані різними авторами, дозволяє з'ясувати, що в нашій країні відсутня єдина методика розрахунку фінансових коефіцієнтів. Тому потрібно розробити науково обґрунтовану методику, яка б задовольнила інтереси широкого кола користувачів. Адже фінансові показники повинні давати об'єктивну і точну характеристику фінансового стану підприємства, його стійкості; для всіх показників мають бути зазначені числові нормативи діапазону їх змін як у просторі, так і в часі.

Отже, можемо зробити висновок, що система управління капіталом на усіх досліджуваних підприємствах має певні недоліки, які пов'язані з нераціональним перерозподілом капіталу у його структурі, а також орієнтацією більшості підприємств у своїй діяльності на короткострокові перспективи, а оскільки нарощення капіталу є довготривалим процесом, то необхідність вдосконалення системи управління капіталом є значною.

Для більш повного аналізу стану надходжень до підприємств розглянемо динаміку зміни відносних показників прибутковості табл. 2.4.

Таблиця 2.4 Дослідження показників рентабельності та оборотності капіталу підприємств різних організаційно-правових форм через призму власного капіталу по групах аналізу

№ п/п

Показники

ДП ПАТ «Київський завод «Радар»

ПрАТ «Київфундамент-буд»

ПАТ «Фармак»

ТОВ «Форум 2000»

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Аналіз оборотності капіталу

1.1.

Коефіцієнт обороту власного капіталу

0,2390

0,3551

1,4916

5,1202

2,4382

0,7583

3,4905

0,2895

2. Аналіз рентабельності

2.1.

Рентабельність власного капіталу

0,0036

0,0031

0

0

0

0,0760

0

0

3. Аналіз рентабельності капіталу підприємства

3.1.

Коефіцієнт реінвестування

-

0,7716

-

-

-

7,7843

-

-

3.2.

Коефіцієнт економічного росту

-

0,0024

-

-1,3756

-

0,5919

-

0,004

Нижче проаналізуємо отримані показники по кожному підприємству окремо.

ДП ПАТ «Київський завод «Радар»

 • 1. Коефіцієнт обороту власного капіталу. Протягом досліджуваного періоду на підприємстві спостерігається низька ефективність використання власного капіталу, крім того, значення коефіцієнта не відповідає мінімальним встановленим межам, отже можна говорити про неефективне використання власного капіталу на даному підприємстві. Незначне збільшення показника у 2013 році досягається за рахунок зростання майже у 1,5 рази чистого доходу від реалізації продукції на підприємстві.
 • 2. Рентабельність власного капіталу. Рентабельність власного капіталу даного підприємства є дуже низькою Кожна 1 грн. власного капіталу у 2013 році принесла лише 0,3 копійки прибутку підприємства. Спостерігається подальше зниження даного показника, що, як і у попередніх випадках, було спричинено значним зростанням обсягу власного капіталу у порівнянні з прибутком підприємства. Крім того, спостерігається негативна тенденція до падіння частки чистого прибутку що йде на поповнення власного капіталу, що підтверджується зниженням показника у порівнянні з попереднім періодом на 0,05%. Отже, підприємство практично не має можливостей розширення своєї діяльності.
 • 3. Коефіцієнт реінвестування. У 2013 році капіталізована частка чистого прибутку підприємства становила 0,772, це означає, що 77,2% чистого прибутку було спрямовано на збільшення власного капіталу підприємства. Але, не зважаючи на досить високий показник, ефективність використання власного капіталу на підприємстві є низькою, оскільки його прибутковість складає лише 0,3%.
 • 4. Коефіцієнт економічного росту. Темпи збільшення власного капіталу за рахунок чистого прибутку підприємства є дуже низькими, оскільки значення нерозподіленого прибутку протягом 2012-2013 років зросло лише на 446 тис. грн. Отже, можна стверджувати, що на підприємстві присутні позитивні тенденції щодо прискорення темпів зростання власного капіталу за рахунок чистого прибутку.

ПрАТ «Київфундаментбуд»

 • 1. Коефіцієнт обороту власного капіталу. Протягом досліджуваного періоду на підприємстві спостерігається позитивна тенденція до зростання ефективність використання власного капіталу, крім того, оскільки значення коефіцієнта у 2013 році, що у 2012 році навіть не відповідало мінімальним встановленим межам, зросло майже у 3,5 рази. Отже можна говорити про значне покращення ефективності використання власного капіталу на даному підприємстві, що відбулося насамперед за рахунок зростання на 6020 тис.грн. чистого доходу від реалізації продукції, робіт та послуг на підприємстві.
 • 2. Рентабельність власного капіталу. Рентабельність власного капіталу дорівнює нулю, оскільки прибутку за даний період підприємство не мало.
 • 3. Коефіцієнт реінвестування. У 2013 році чистого прибутку на збільшення власного капіталу підприємства спрямовано не було, оскільки за даний період прибутку підприємство не мало взагалі.
 • 4. Коефіцієнт економічного росту. Темпи збільшення власного капіталу за рахунок чистого прибутку підприємства мають негативне значення, оскільки у 2013 році на підприємстві спостерігалася збиткова діяльність, у результаті якої непокриті збитки підприємства досягли 3280 тис.грн. Отже, на підприємстві спостерігається негативна тенденція щодо прискорення темпів зростання власного капіталу за рахунок чистого прибутку.

ПАТ «Фармак»

 • 1. Коефіцієнт обороту власного капіталу. Протягом досліджуваного періоду на підприємстві спостерігається різке зниження ефективності використання власного капіталу, крім того, значення коефіцієнта не відповідає мінімальним встановленим межам, отже можна говорити про неефективне використання власного капіталу на даному підприємстві. Значне зменшення показника у 2013 році зумовлено падінням майже на 25% чистого доходу від реалізації продукції на підприємстві.
 • 2. Рентабельність власного капіталу. Рентабельність власного капіталу у 2012 році дорівнює нулю, оскільки прибутку за даний період підприємство не мало. У 2013 році рентабельність власного капіталу даного підприємства мала тенденцію до зростання, але була дуже низькою: кожна 1 грн. власного капіталу у 2013 році принесла лише 7,6 копійки прибутку підприємства. Спостерігається подальше зниження даного показника, що спричинено значним зростанням обсягу власного капіталу у порівнянні з обсягами прибутку підприємства. Отже, підприємство практично не має можливостей розширення своєї діяльності.
 • 3. Коефіцієнт реінвестування. Спостерігається значна позитивна тенденція до зростання частки чистого прибутку що йде на поповнення власного капіталу, що підтверджується зниженням показника, яке становить 7,78. Таке надзвичайно високе значення показника спричинене збільшенням у 24 рази порівняно з 2012 роком іншого додаткового капіталу підприємства. Але, не зважаючи на високий показник, ефективність використання власного капіталу є низькою, оскільки його прибутковість складає лише 7,6%.
 • 4. Коефіцієнт економічного росту. Темпи збільшення власного капіталу за рахунок чистого прибутку підприємства є дуже високими, оскільки значення нерозподіленого прибутку та іншого додаткового капіталу протягом 2012-2013 років зросло аж на 306913 тис.грн. Отже на підприємстві спостерігається тенденція стрімкого прискорення темпів зростання власного капіталу за рахунок чистого прибутку, а отже і економічного росту.

ТОВ «Форум 2000»

 • 1. Коефіцієнт обороту власного капіталу. Протягом досліджуваного періоду на підприємстві спостерігається погіршення ефективності використання власного капіталу, з 2013 року значення коефіцієнта вже не відповідає мінімальним встановленим межам, що говорить про неефективне використання власного капіталу на даному підприємстві. Зменшення показника у 2013 році відбулося за рахунок падіння майже у 7,4 рази чистого доходу від реалізації продукції на підприємстві.
 • 2. Рентабельність власного капіталу. Рентабельність власного капіталу дорівнює нулю, оскільки прибутку за даний період підприємство не мало.
 • 3. Коефіцієнт реінвестування. У 2013 році чистого прибутку на збільшення власного капіталу підприємства спрямовано не було, оскільки за даний період прибутку підприємство не мало взагалі.
 • 4. Коефіцієнт економічного росту. Темпи збільшення власного капіталу за рахунок чистого прибутку підприємства є дуже низькими, оскільки значення нерозподіленого прибутку протягом 2012-2013 років зменшилося на 4 тис. грн. і позитивну тенденцію зростання зберегло лише внесення 20 тис.грн. іншого додаткового капіталу підприємства.
 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >