Висновки

Результатом проведеного дослідження є різнобічний аналіз капіталу підприємства, його складу, структури та системи управління ним на вітчизняних підприємствах. Результати проведеного дослідження дозволили сформулювати такі висновки:

Визначено, що з точки зору підприємства або власника капітал характеризує загальну вартість засобів у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, які інвестуються у формування активів підприємства. Основні властивості капіталу:капітал підприємства є основним чинником виробництва; капітал характеризує фінансові ресурси підприємства, що приносять доход; капітал є головним джерелом формування добробуту його власників. Частина капіталу в поточному періоді виходить з його складу на користь власника, а частина капіталу, що накопичується, забезпечує задоволення потреб власників у майбутньому; капітал підприємства є головним вимірником його ринкової вартості; динаміка капіталу підприємства є найважливішим показником рівня ефективності його господарської діяльності.

Відповідно до класифікацій, наведених у економічній літературі, виділяють такі види капіталу: за приналежністю підприємству виділяють власний і позиковий види його капіталу; за метою використання у складі підприємства можуть бути виділені наступні види капіталу: виробничий, позиковий і спекулятивний; за формами інвестування розрізняють капітал у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, що використовується для формування статутного фонду підприємства; за об'єктом інвестування виділяють основний і оборотний види капіталу підприємства; за формою надходження у процесі кругообігу, тобто залежить від стадій загального циклу цього кругообігу розрізняють капітал підприємства у грошовій, виробничій і товарній формах; за формами власності виділяють приватний і державний капітал, що інвестований в підприємство в процесі формування його статутного фонду; за організаційно-правовими формами діяльності виявляють наступні види капіталу: акціонерний (капітал підприємств, створених у формі акціонерних товариств), пайовий (капітал партнерських підприємств - товариств з обмеженою відповідальністю, командитних товариств і т.п.), індивідуальний (капітал індивідуальних підприємств -сімейних і т.п.); за характером використання у господарському процесі виділяють працюючий і непрацюючий види капіталу; за характером використання власниками виділяють споживаний і накопичувальний (реінвестований) види капіталу; за джерелами залучення розрізняють національний (вітчизняний) і іноземний капітал, інвестований у підприємство; за відповідністю правовим нормам функціонування розрізняють легальний і «тіньовий» капітал, що використовується у процесі господарської діяльності підприємства.

У структурі капіталу підприємства виділяють: власний капітал (статутний капітал, додатковий капітал, інший додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток), позичковий капітал (довгострокові та короткострокові кредити банків, позичкові кошти, емісія облігацій і інші боргових зобов'язань).

В системі дослідження ефективності управління капіталом найбільше розповсюдження отримали такі групи аналітичних фінансових коефіцієнтів: коефіцієнти оцінки рентабельності капіталу; коефіцієнти оцінки капіталовіддачі; коефіцієнти оцінки оборотності капіталу; показники фінансової стійкості; показники типів фінансової стійкості підприємства; показники ліквідності та платоспроможності підприємства; коефіцієнт фінансового левереджу; показники середньозваженої вартості капіталу.

Проведений аналіз ефективності використання та управління капіталом на підприємствах різних організаційно-правових форм, зокрема ДП ПАТ «Київський завод «Радар», ПАТ «Фармак», ПрАТ «Київфундаментбуд» та ТОВ «Форум 2000», показав, що на ДП ПАТ «Київський завод «Радар» в структурі фінансових ресурсів підприємства власні ресурси збільшились на 446 тис. грн. Підприємство для своєї діяльності не залучає позикові ресурси (короткострокові та довгострокові кредити відсутні). Однак зросли залучені кошти на 4949 тис.грн. ПрАТ «Київфундаментбуд: в структурі фінансових ресурсів підприємства частка власних ресурсів зменшилась на 5252 тис. грн., це було спричинено виникненням досить значної суми непокритих збитків за цей період діяльності, тому підприємство для своєї подальшої ефективної діяльності було змушене залучити позикові ресурси (довгострокові кредити банків), разом з тим залучені кошти також зросли на 2753 тис.грн. На ПАТ «Фармак» можемо відзначити, що на протязі 2-х років в структурі фінансових ресурсів підприємства його власні ресурси зменшились на 103302 тис. грн. з причин, аналогічних згаданим на ПрАТ «Київфундаментбуд». Тому підприємство для своєї діяльності активно залучає капітал, і зокрема позикові ресурси. ТОВ «Форум 2000», то підприємство використовує і залучені, і позикові кошти, однак за рахунок виваженої політики обліку та управління власним капіталом підприємству вдалося збільшити його обсяг на 1142 тис. грн.

Ефективність системи управління на підприємствах характеризується стійкістю підприємства. Фінансова стійкість характеризує ступінь фінансової незалежності підприємств щодо володіння своїм майном і його використання. У 2012-2013 роках фінансова стійкість підприємств характеризується нерівномірністю. Можна сказати, що підприємство ДП ПАТ «Київський завод «Радар» є досить стійким, тоді як ПрАТ «Київфундаментбуд» характеризується невисоким ступенем стійкості. ПАТ «Фармак» та ТОВ «Форум 2000» займають проміжну позицію.

Система управління капіталом - це сукупність взаємопов'язаних та взаємодіючих елементів, до яких відносяться підходи до управління капіталом, базові положення системи управління капіталом, забезпечення управління капіталом та складові системи управління капіталом. У процесі свого становлення система управління капіталом повинна проходити певний перелік етапів: розробка; впровадження; оцінювання; моніторинг; удосконалення. Дня удосконалення системи управління капіталом запропоновано віділити такі складові: процесна, функціональна, організаційна та методична. У межах процесної складової розглядається сукупність взаємозалежних управлінських процесів, спрямованих на обґрунтування, вироблення, прийняття й виконання рішень щодо формування та використання капіталу.У межах функціональної - сукупність функцій управління як специфічних видів діяльності по обґрунтуванню, виробленню, прийняттю й виконанню управлінських рішень. У межах організаційної - сукупність спеціалізованих органів (підрозділів - відділів, бюро, груп і т.п.) управління, взаємодіючих і взаємозалежних між собою для досягнення цілей і завдань управління капіталом. Методична складова складається з методик та методів організації управління, тобто сукупності способів і прийомів управління, що забезпечують досягнення поставлених цілей і рішення завдань управління капіталом.

На досліджуваних підприємствах дотримано всіх вимог щодо організації охорони праці, що підтверджується вказаними нормативними документами системи управління охороною праці, які застосовуються на підприємстві (Національна програма поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, Закон України «Про охорону праці», постанови ВРУ «Про охорону праці», Постанови Кабінету Міністрів України, Кодекс законів про працю України, інші законодавчі нормативні документи (діючі стандарти, правила, норми, положення, інструкції), постанови і вказівки Держкомнаглядохоронпраці).

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >