Список використаних джерел

 • 1. Абрамов С.И. Управление инвестициями в основной капитал / С.И. Абрамов. - М.:Экзамен, 2002.-544с.
 • 2. Азізова К. М. Побудова системи моніторингу функціонування капіталу підприємства / К. М. Азізова // Коммунальное хозяйство городов : науч. тех. сб. Серия : Экономические науки. - К.: Видавництво «Техника», 2010. - № 92. - С. 211-222.
 • 3. Аналіз і контроль в системі управління капіталом підприємства:монографія / Є.В. Мних, А.Д. Бутко, О.Ю. Большакова та ін. - К. : КНТЕУ, 2005. - 232 с.
 • 4. Афанасьєв М. В. Економіка підприємства: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / М. В. Афанасьєв, А. Б. Гончаров. - Х.: ВД „ІНЖЕК”, 2003. - 409с.
 • 5. Бланк И. Управление капиталом: Ученый курс. - К.: Ника-центр, 2004. - 573 с.
 • 6. Бланк И.А. Финансовый менеджмент [Учебный курс] / И.А. Бланк.- К.: «Ника-Центр», Эльга - 2001. - 528 с.
 • 7. Богачева Г. Н. О многообразной трактовке категории „капитал” / Г. Н. Богачева Г. Н. , Б. А. Денисов // Менеджмент в России и за рубежом. - 2000. - № 1. - С. 13 - 24.
 • 8. Боримська К. П. Удосконалення організаційних засад проведення аналізу формування та змін власного капіталу в корпоративних підприємствах [Електронний ресурс] / К. П. Боримська, Р. В. Варічева. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/Vzhdtu_econ/2011 _3/2.pdf
 • 9. Варичева Р. В. Поняття власного капіталу / Р. В. Варичева // Вісник ЖДТУ. 2010. - № 2 (52). - С. 81-85.
 • 10. Ватченко, О. Б. Управління оборотним капіталом підприємства / О. Б. Ватченко, І. Б. Тахмазова // Економічний простір. - 2011. - № 50. - С. 193-200.
 • 11. Воробьев Ю. Н. Финансовый капитал предприятий. Теория, практика, управление: монография / Юрий Николаевич Воробьев, Киевск. нац. ун-т им. Т. Шевченко. - Симферополь: Таврия, 2002. - 363 с.
 • 12. Гончаренко А.М. Економічний зміст та етапи управління капіталом у машинобудуванні та сфері послуг // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі:проблеми теорії та практики. - 2008. - №2. - с.102.
 • 13. Грачев А. Характеристики финансово-экономического состояния предприятия: рациональный механизм сочетания собственного капитала, финансового рычага и платежеспособности предприятия на конец отчетного периода / А. Грачев // Генеральный директор . - 2004. - №: 11. - С.39-46
 • 14. Грачев А.В Рост собственного капитала, финансовый рычаг и платежеспособность предприятия / А.В. Грачев // Финансовый менеджмент 2002. -№2.- С.21-34
 • 15. Грещак М. Управління витратами / М.Г. Грещак, О.С. Коцюба. - К.: КНЕУ, 2002. - 131 с.
 • 16. Григорова З. В. Формування та ефективність використання основного капіталу підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.06.01.; Європейський ун-т / Зоя Валентинівна Григорова. - К., 2005. - 18 с.
 • 17. Гурнак О. В. Формування оптимальної структури капіталу промислових підприємств: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / НАН України; Інститут економіки промисловості. - Донецьк, 2005. - 18 с.
 • 18. Дороніна М. С. Капітал підприємства як потоковий процес / М. С. Дороніна // Управління економічними та соціальними процесами підприємства: монографія. - Х.: ХДЕУ, 2002. - С. 147 - 160 с.
 • 19. Дорошенко І. Сучасні теоретичні концепції розвитку фінансових ринків капіталу / І. Дорошенко // Фондовый рынок. -- 2009. -- № 35. -- С. 24-32.
 • 20. Дукаль, Г.С. Управління обіговим капіталом та його вплив на фінансовий стан підприємств / Г.С. Дукаль [Електронний ресурс] - Режим доступу:http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu//19_1/181_Dukal_19
 • 21. Дучинська Н. I. Нагромадження капіталу в умовах трансформації економіки України: монографія / Ніна Іванівна Дучинська. - К.: ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2007. - 400 с.
 • 22. Єрмак, С.О. Концептуальні основи ефективного управління оборотним капіталом на підприємствах роздрібної торгівлі побутовим обладнанням / С.О. Єрмак // Вісник Донецького університету економіки та права. - 2008. - № 1 - 2. - С. 76-83.
 • 23. Журавльова І. В. Методичний підхід до формування стратегії розвитку структури капіталу на підґрунті кластеризації підприємств / І. В. Журавльова, І. Л. Латишева // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. - Т.2. - 2005. - № 2 (66). - С. 235 - 238.
 • 24. Ивашковская И.В. От финансового рычага к оптимизации структуры капитала компании / И.В. Ивашковская // Управление компанией. -2004. - Т. 42.- № 11. -С.18-21.
 • 25. Ивашковская И.В. Структура капитала: резервы создания стоимости для собственников компании / Ивашковская И.В., Куприянов А. //Управление компанией. -2005. -Т.45. -№ 2. -С.34-38.
 • 26. Іонін Є. Є. Аналітичне підґрунтя реалізації концепції збереження власного капіталу / Є. Є. Іонін // Актуальні проблеми економіки України.- 2005. - № 1(43). - С. 43-53.
 • 27. Киреева Е.Ф. Капитал предприятия: формы, источники финансирования. Цена капитала и оптимизация его структуры / Е.Ф. Киреев //Финансовый менеджмент: Учебное пособие. - Минск, 2004. - С.23-41
 • 28. Ковалев В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности / Валерий Викторович Ковалев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 511 с.
 • 29. Козаченко Л. А. Управління формуванням капіталу виноробних підприємств: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Південний філіал "Кримський агротехнологічний ун-т" Національного аграрного ун-ту. - Сімф., 2008. - С.20-21.
 • 30. Колеснік Я. В. Банківський капітал як об'єкт статистичного вивчення / Я. В. Колеснік // Статистика України. -- 2010. -- № 3. -- С. 35-38.
 • 31. Кононов О. Ю. Аналіз і оцінка динамічних характеристик структури капіталу / О. Ю. Кононов // Управління розвитком. - 2003. - №1. - С.100 - 103.
 • 32. Кустріч, Л.О. Підвищення рівня управління оборотним капіталом / Л.О. Кустріч // Вісник Хмельницького національного університету. - 2010. - № 3. - С.103-106.
 • 33. Лайко П. А. Стратегія і тактика управління капіталом акціонерних підприємств в агропромисловому виробництві: моногр. / П.А.Лайко, А.Г. Борщ, О.Г. Борщ. - К: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2010. - 254 с.
 • 34. Ламанов, С.В. Система завдань управління оборотним капіталом підприємства / С.В. Ламанов // Управління розвитком. - 2011. - №1 (98). - С. 155-158.
 • 35. Лебідь О. В. Алгоритм управління капіталом підприємства на синергетичних засадах / О. В. Лебідь // Культура народов Причерноморья. Научный журнал.Серия: Экономические науки. - Симферополь: Межвузовский центр "Крым", 2007. - №103. - С. 144 - 149.
 • 36. Лебідь О. В. Еволюція поглядів на сутність категорії "капітал"/ О. В. Лебідь // Коммунальное хозяйство городов. Науково-технічний збірник. Серія: Економічні науки. - К.: Видавництво "Техніка", 2006. - Вип. 73. - С. 362 - 373.
 • 37. Лебідь О. В. Капітал підприємства як об'єкт управління / О. В. Лебідь // Збірник наукових праць Черкаського технологічного університету. Серія: Економічні науки.- Черкаси: ЧДТУ, 2006. - Вип. 16. - С. 71 - 74.
 • 38. Лебідь О. В. Методика оцінки ефективності управління капіталом підприємства / О. В. Лебідь // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. -- Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. - Вип. 233: В 5-ти. Т. І. - С. 260 - 274.
 • 39. Лебідь О. В. Обґрунтування показників аналізу та оцінювання капіталу підприємства / О. В. Лебідь // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2007. - №5. - С. 57 - 64.
 • 40. Лебідь О. В. Підвищення ефективності функціонування капіталу підприємства за рахунок управління узгодженістю його підсистем / О. В. Лебідь // Коммунальное хозяйство городов. Науково-технічний збірник. Серія: Економічні науки. - К.: Видавництво "Техніка", 2008. - Вип. 80. - С. 160 - 171.
 • 41. Любунь О. С. Організація управління взаємодією промислового та банківського капіталу в ринкових умовах / О. С. Любунь; Університет економіки та права "Крок". - К., 2006. - 335 с.
 • 42. Лютий І. О. Вплив держави на ринок фінансового капіталу України / І.О. Лютий, Н. В. Дрозд // Фінанси України. -- 2010. -- № 8. -- С. 63-72.
 • 43. Малин А.С. Исследование систем управления: Учебник для вузов / А.С. Малин, В.И. Мухин; Гос. ун-т - Высшая школа экономики. - 3-е изд. - М.: Изд. Дом. ГУВМЭ, 2005. - 399.
 • 44. Малярець Л. М. Управління процесом росту власного капіталу підприємства : моногр. / Л. М. Малярець, Н. М. Пономаренко. - Харків: вид. ХНЕУ, 2011. - 132 с.
 • 45. Маргасова В. Г. Оцінка діючої системи управління оборотним капіталом на підприємствах харчової промисловості Чернігівського регіону / В. Г. Маргасова // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 9. - С. 75 - 84.
 • 46. Маркс К. Капитал: Критика политической экономии. Т.1: Кн.1: Процесс производства капитала. - М.: Политиздат, 1988. - 891 с.
 • 47. Маркс К. Капитал: Критика политической экономии. Т.2: Кн.2: Процесс обращения капитала. - М.: Политиздат, 1988. - 654 с.
 • 48. Мішеніна Н.В. Механізм формування оптимальної структури фінансового капіталу в системі забезпечення стійкого розвитку підприємства / Н. В. Мішеніна, І. С. Мареха // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. -- 2010. -- № 1. -- С. 7-14.
 • 49. Мних Є. В. Аналіз і контроль в системі управління капіталом підприємства / за ред. проф. Є. В. Мниха. - К.: КНТЕУ, 2005. - 232 с.
 • 50. Осипов В. І. Економіка підприємства: підручник / В. І. Осипов. - Одеса: Маяк, 2005. - 724 с.
 • 51. Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства: монографія / М. О. Кизим, В. А. Забродський, В. А. Зінченко, Ю. С. Копчак. - Х. Видавничий Дім „ІНЖЕК”, 2003. - 144 с.
 • 52. Панасюк В. Витрати виробництва: управлінський аспект / В.М. Панасюк. - Тернопіль: Астон, 2005. - 288 с.
 • 53. Пантелеев А. В. Теория управления в примерах и задачах: учеб. пособ / А. В. Пантелееев, А. С. Бортаковский. - М.: Высшая школа, 2003. - 583 с.
 • 54. Пархоменко, О.П. Концепція формування та використання оборотного капіталу промислового підприємства / О.П. Пархоменко // Наук. пр. Нац. ун-ту харч. технологій. - 2010. - N 36. - С. 21-25.
 • 55. Пархоменко, О.П. Система управління оборотним капіталом промислового підприємства / О. П. Пархоменко // Торгівля і ринок України. - 2009. - Вип. 28. - Т.2. - С. 232-240.
 • 56. Пастернак-Таранушенко Г. Капитал: как его получить и использовать в Украине: практическое пособие / Г. Пастернак-Таранушенко, В. Рожок. -- К. : ЦУЛ, 2003. -- 722 с.
 • 57. Пельтек, Л.В. Методологічні аспекти формування системи управління оборотними активами підприємства / Л.В. Пельтек, С.М. Писаренко // Вісник Запорізького національного університету. - 2010. - №1(5). - С. 43-49.
 • 58. Пенская И. А. Рейтинговая оценка привлечения, размещения и использования капитала предприятия/ И.А. Пенская // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2005. - №3 (Т.1). - С.127 - 132.
 • 59. Поляк Г. Б. Финансовый менеджмент: учеб. для вузов / Г. Б. Поляк, И. А. Акодис, Т. А. Краева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 518 с.
 • 60. Потапов А.Л. Применение имитационной компьютерной модели для определения оптимальной структуры долгосрочного капитала фирмы / А.Л. Потапов // Финансовый менеджмент. - 2002. -№1. -С. 35-43.
 • 61. Раєвнєва О. В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі: монографія / Олена Валентинівна Раєвнєва. - Х.: ВД „ІНЖЕК”, 2006. - 496 с.
 • 62. Рясних Є. Г. Основи фінансового менеджменту: навч. посіб., 2-е вид., доп. і перероб. / Є. Г. Рясних. - К.: Скарби, 2004. - 238 с.
 • 63. Смирнова О. О. Теоретичні аспекти визначення вартості інвестиційного капіталу / О. О. Смирнова // Фінанси України. -- 2003. -- № 7. -- С. 102 - 107.
 • 64. Стоянова Е. С. Финансовый менеджмент: теория и практика: учеб. для вузов / Е. С. Стоянова, Г. Б. Крылова, И. Т. Балабанов; Финансовая акад. при Правительстве РФ, Акад. менеджмента и рынка, Ин-т финансового менеджмента. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Перспектива, 2003. - 655 с.
 • 65. Струченкова Т.В. Движение капитала в условиях финансовой глобализации / Т.В. Струченкова // Банковское дело. - 2004. - № 1. - с. 25-27
 • 66. Сысоев С. А. Эволюция категории „капитал” / С. А. Сысоев // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Економічна. - Донецьк. - 2005. - № 91. - С. 100 - 103;
 • 67. Телиженко А.М. Управление инвестициями фирмы: определение эффективной структуры капитала / Телиженко А.М., Федоренко Н.О. // Вісник Сумського державного університету. - Суми: Вид-во СумДУ, 2006. - С. 54
 • 68. Теплова Т.В. Финансовый менеджмент: управление капиталом и инвестициями: Учебник для вузов / Т.В. Теплова. - М., 2001. -504с.
 • 69. Трубочкина М. Управление затратами предприятия / М.И. Трубочкина. - М.: ИНФРА - М, 2006. - 217 с.
 • 70. Федоренко Н.О. Анализ факторов, определяющих финансовый результат деятельности предприятия / Н.О. Федоренко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. - 2009. - №2. - С. 206-210.
 • 71. Федоренко Н.О. Застосування методу максимізації вартості активів підприємства для визначення оптимальної структури капіталу / О.М. Теліженко, Н.О. Федоренко // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Збірник наукових праць: Економічні науки. Вип. 3 (16). - Чернівці, Технодрук, 2009. - 558 с. - С. 473-479.
 • 72. Федоренко Н.О. Разработка методического подхода к определению оптимального соотношения собственного и заемного капитала предприятия / Н.О. Федоренко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - №2 (2). - С. 178-187.
 • 73. Федоренко Н.О. Управление финансовыми ресурсами: определение зоны оптимальных значений структуры капитала / О.М. Теліженко, Н.О. Федоренко // Управління розвитком. - Харків: Вид-во ХНЕУ, 2006. - №7. - С.172-174.
 • 74. Хикс Дж. Р. Стоимость и капитал: / Джон Ричард Хикс . - М.: Прогресс, 1988. - 487 с.
 • 75. Ходжава, К. Я. Стратегічні напрями підвищення ефективності управління оборотним капіталом / К. Я. Ходжава // Управління розвитком. - 2012. - №19(140). - С. 161-163.
 • 76. Хомяков В. І. Менеджмент пiдприємства: навчальний посiбник для вузiв / В. І. Хомяков. - 2-е вид., перероб. i доп. - К.: Кондор, 2005 . - 431 с.
 • 77. Циклы воспроизводства капитала: монография / С. Н. Козьменко, Т. А. Васильева, И. Д. Скляр, А. А. Епифанов, С. В. Леонов. - Сумы: Деловые перспективы, 2005. - 224 с.: рис.
 • 78. Циклы воспроизводства капитала: монография / С.Н. Козьменко, Т.А. Васильева, И.Д. Скляр и др. -- Сумы : Деловые перспективы, 2005. -- 221 с.
 • 79. Череп А.В. Управління собівартістю / А.В. Череп. - Харків: ВД «ІНЖЕК», 2005. - 373 с.
 • 80. Чмутова І. М. Принципи управління капіталом підприємства / І. М. Чмутова, О. В. Лебідь // Теорії мікро-макроекономіки. Збірник наукових праць. - К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2006. - Вип. 25. - С. 168 - 173.
 • 81. Чмутова І. М. Факторний аналіз функціонування капіталу підприємства / І. М. Чмутова, О. В. Лебідь // Економічний аналіз. Збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету. - Тернопіль: Економічна думка, 2008. - Вип. 2 (18). - С. 252 - 260.
 • 82. Чорна О. Є. Управління капіталом підприємства в умовах ринкової трансформації економіки України: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Одеський держ. економічний ун-т. - О., 2005. - 21 с.
 • 83. Чубка, О. М. Оцінка методів управління оборотним капіталом промислових підприємств / О. М. Чубка, О. М. Рудницька // Проблеми економіки та управління. - Л.: Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2009. - №640. - С. 440-445.
 • 84. Швиданенко Г.О., Шевчук Н.В. Управління капіталом підприємства: Навч. посіб. - К: КНЕУ, 2007. - 440 с.
 • 85. Шевчук Н. Капітал підприємства: формування та ефективність функціонування / Н. Шевчук // Ринок цінних паперів України. - 2004. - № 5-6. - С. 39-43.
 • 86. Шеремет А. Д. Финансы предприятий: менеджмент и анализ: учеб. пособ. / А. Д. Шеремет, А. Ф. Ионова; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 537 с.
 • 87. Федоренко Н.О. Мирошниченко, Ю.О. // Актуальні проблеми економіки. - Київ: ВНЗ «Національна академія управління», 2008. - № 2. - С. 209-220.
 • 88. Юхименко П. І. Історія економічних вчень: навч. посіб. / П. І. Юхименко, П. М. Леоненко, 2-ге від., випр. - К.: Знання-Прес, 2001. - 514 с.
 • 89. Яремко І. Й. Управління капіталом підприємства: економічний і фінансовий інструментарій: монографія / Ігор Йосифович Яремко. - Л.: Каменяр, 2006. - 176 с.
 • 90. Ярощук О. В. Аналіз формування капіталу підприємства: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.04.; Терноп. акад.. нар. госп-ва / Олексій Вікторович Ярощук. - Тернопіль, 2004. - 20 с.
 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить