Аналіз грошових коштів підприємства ВАТ «Концервмяс»

Рух та аналіз грошових коштів в результаті операційної діяльності

Аналіз руху коштів починається з визначення суми коштів, одержаних у результаті операційної діяльності підприємства (розділ 1 форми 3). Для цього за даними ф. 1, ф. 2, приміток до балансу та звіту про фінансові результати необхідно визначити прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування (чистий прибуток до оподаткування і заліку результатів надзвичайних подій, який відображається в рядку 170 ф. 2). Після цього провадиться його послідовне коригування на:

  • -амортизацію необоротних активів (амортизаційні відрахування щодо матеріальних та нематеріальних необоротних активів, які нараховано протягом звітного періоду). Оскільки нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів зменшує прибуток підприємства, але не призводить до витрати його коштів, то сума амортизації додається до прибутку. Ця сума також є у формі 2 в рядку 260.
  • -збільшення (зменшення) забезпечень, тобто на зміни в складі забезпечень наступних витрат і платежів, які не пов'язані з інвестиційною та фінансовою діяльністю (у графі «надходження» -- збільшення, у графі «видаток» -- зменшення). Ця сума збільшує витрати звітного періоду, які, проте, не є витратою коштів. Тому ця сума додається до прибутку. Для її визначення за даними 2-го розділу пасиву балансу порівнюють суми на кінець звітного періоду (гр. 4) із сумою на початок цього періоду (рядок 430);
  • -прибуток від нереалізованих курсових різниць, тобто на прибуток від курсових різниць, що виникає внаслідок перерахунку статей балансу в іноземній валюті. Нереалізовані курсові різ-ниці, які пов'язані з перерахунком сум статей в іноземній валюті, відображаються в балансі на кінець звітного періоду. На цій статті враховуються курсові різниці, пов'язані з перерахунком статей дебіторської та кредиторської заборгованості в іноземній валюті, з інвестиційною та фінансовою діяльністю, а також із перерахунком залишку коштів у іноземній валюті;
  • - збиток (прибуток) від неопераційної діяльності, тобто на збитки і прибутки від володіння (дивіденди, відсотки) фінансовими інвестиціями та від їх реалізації-- продаж основних засобів нематеріальних активів та інших довгострокових активів. Ця сума буде відображатись у рядку 050 звіту про рух коштів, а оскільки цей прибуток не пов'язаний з операційною діяльністю, то його слід відрахувати від загальної суми прибутку від звичайної діяльності;
  • - витрати на сплату відсотків, нарахованих протягом звітного періоду. Так, у звіті про рух коштів передбачено окрему статтю «Сплачені відсотки», що відображає витрату коштів на сплату відсотків за фінансовими зобов'язаннями. Нараховані відсотки, які зменшують прибуток, але можуть не збігатися із сумою реально сплачених відсотків, необхідно додати до операційного прибутку. Необхідна інформація до цієї статті подається в примітках до фінансового звіту (примітка № 6, стаття «Відсотки за позиками»).
  • -після розрахунків руху коштів за перерахованими статтями 1-го розділу ф. З розраховується перший показник руху коштів у результаті операційної діяльності: прибуток (збиток) від опера-ційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах. Для аналізу цього показника складається аналітична таблиця (табл. 1).

Далі, в процесі аналізу руху коштів необхідно визначити кошти від операційної діяльності з урахуванням змін в оборотних активах підприємства. Для цього необхідно проаналізувати 2-й розділ балансу «Оборотні активи» (табл. 2). Так, наприклад, з табл. 2 випливає, що для придбання запасів було витрачено коштів у сумі 258 тис. грн. Ця сума відображається в рядку 080 звіту про рух коштів у графі «видаток».[7]

Таблиця 1 Розрахунок і аналіз прибутку від операційної діяльності до зміни в чистих активах,тис.грн.

Показники

Звітний

Попередній

Зміна абсолютна

Зміна відносна

Прибуток(збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

120

110

10

109,09%

Коригування на:

а) амортизацію необоротних активів

140

119

21

117,65%

б) зменшення забезпечень

-6

-6

-

-

в) прибуток від нереалізованих курсових різниць

-2

-2

0

100,00%

г) прибуток(збиток) від неопераційної діяльності

-6

-6

0

100,00%

д) виплати на сплату відсотків

6

5

-

-

Прибуток(збиток) від звичайної діяльності до озміни в чистих активах

252

220

32

114,55%

Аналізуючи дебіторську заборгованість підприємства, можна зробити висновок, що ця заборгованість за звітний період зменшилась на 27 тис.грн., при ситуаці коли дебіторська заборгованість за певний період зросла, тобто підприємство не одержить певної суми грошей (перевищення суми дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду порівняно з його початком). Тоді з прибутку від операційної діяльності відраховується:

[Сума збільшення запасів] + [сума збільшення дебіторської заборгованості].

Відраховуються з прибутку від операційної діяльності й витрати майбутніх періодів, суму яких відображено в 3 розділі активу балансу (70-50=20). Цю інформацію заносять у звіт про рух коштів (рядок 090). У графі «надходження» відображається зменшення, а в графі «видатки» -- збільшення у складі витрат майбутніх періодів.

Далі аналізуються зміни в складі поточних операційних зобов'язань (ф. З, рядок 100). З метою аналізу змін у складі поточних активів необхідно

Таблиця 2 Аналіз виробничих запасів і дебіторської заборгованості, тис.грн.

Статті балансу

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Зміна абсолютна

Зміна відносна

І. Запаси:

виробничі запаси

400

450

50

112,50%

незавершене виробництво

10

60

50

600,00%

готова продукція

20

78

58

390,00%

товари

1300

1400

100

107,69%

Всього

1730

1988

258

114,91%

ІІ. Поточна дебіторська заборгованість:

1. За товари, роботи та послуги

300

320

20

106,67%

2. За розрахунками з бюджетом

7

0

-7

0,00%

3. За виданими авансами

35

12

-23

34,29%

4. З нарахованих доходів

-

-

-

-

5. Із внутрішніх розрахунків

-

-

-

-

4. Інша

20

3

-17

15,00%

Всього

362

335

-27

92,54%

користуватись інформацією балансу в 4-му розділі «Поточні зобов'язання», а також у примітках до балансу. У графі «надходження» відображається зменшення, а в графі «видаток» -- збільшення у статтях розділу балансу «Поточні зобов'язання» (крім статей «Короткострокові кредити банків», «Поточні зобов'язання за рахунками з учасниками» та інших зобов'язань, не пов'язаних з операційною діяльністю). Зростання кредиторської заборгованості протягом звітного періоду означає лише нарахування заборгованості, а не фактичну витрату коштів. Отож, суму збільшення кредиторської заборгованості слід відраховується з операційного прибутку, бо зменшення суми кредиторської заборгованості означає, що у звітному періоді було погашено не лише кредиторську заборгованість, нараховану в цьому періоді, а також і певну частину заборгованості за попередній період.

Аналіз зміни поточних зобов'язань починається передовсім з аналізу розрахунків з бюджетом за даними рахунку «Розрахунки з бюджетом», які подано в примітках до балансу (№ 4). Тут наводяться такі дані: сальдо на початок року, нараховано, сплачено, сальдо на кінець року за видами розрахунків:

  • · податок на прибуток;
  • · податок на додану вартість;
  • · інші податки.

Аналіз інших статей поточних зобов'язань здійснюється, як уже зазначалося, за даними балансу (розділ 4 «Поточні зобов'язання»). Для цього складають аналітичну таблицю (табл. 3) або беруть розрахунки аналітичного балансу.

Таблиця 3. Аналіз змінних поточних зобов'язань, тис. грн.

Поточні зобовязання

На ПЗП

На КЗП

Зміна абсолютна

Зміна відносна

1. Кредиторська заборгованість за товари роботи та послуги

250

225

-25

90,00%

Поточні зобовязання з розрахунками:

"-з одержаних авансів

50

110

60

220,00%

"-з бюджетом

180

52

-128

28,89%

"-з позабюджетних платежів

3

4

1

133,33%

"- зі страхування

7

3

-4

42,86%

"-з ОП

18

10

-8

55,56%

"-з учасниками

-

-

-

-

"-Інші поточні зобовязання

10

0

-10

0,00%

Всього

518

404

-114

77,99%

І нарешті, інформацію про збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів для відображення у формі 3 беруть з балансу (розділ 5 «Доходи майбутніх періодів»). Так, у нашому прикладі доходи майбутніх періодів збільшились на 60 тис. грн. (110-50). Ця сума буде зменшувати кошти від операційної діяльності і відображатиметься у формі 3 рядок 110.[9]

Розрахувавши і проаналізувавши суми на всіх названих вище статтях, можна перейти до визначення загальної суми коштів від операційної діяльності. Аналіз цих сум здійснюється за допомогою порівняння даних звітного періоду з попереднім, розраховуються зміни й вивчаються причини, які спричинилися до зменшення коштів операційної діяльності у звітному періоді (табл. 4).

Таблиця 4 Розрахунок та аналіз грошових коштів від операційної діяльності,тис.грн.

Показник

За ЗП

За ПП

Зміна абсолютна

Зміна відносна

1. Прибуток від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

252

220

32

114,55%

2. Збільшення оборотних активів

-258

-220

-38

117,27%

3. Збільшення витрат майбутніх періодів

-20

-40

20

50,00%

4. Збільшення поточних зобовязань

114

100

14

114,00%

5. Збільшення доходів майбутніх періодів

60

40

20

150,00%

Грошові кошти від операційної діяльності

148

100

48

148,00%

Для визначення чистого руху грошових коштів від операційної діяльності необхідно відрахувати сплачені відсотки та сплачений податок на прибуток (рядки 130 і 140 ф. 3), тобто в нашому прикладі 148 -9 - 26 = 113. Ця сума відображається в рядку 150 ф. З і визначає «Чистий рух коштів від надзвичайних подій». На цій статті відображають відповідні надходження або витрати коштів, які пов'язані з надзвичайними подіями, за відрахуванням оплачених відсотків та податків на прибуток.

Стаття «Рух коштів від надзвичайних подій» ф. З відображає надходження і витрати грошових коштів, які пов'язані з надзвичайними подіями в процесі операційної діяльності.

Приклади руху коштів унаслідок надзвичайних подій:

надходження від страхових компаній як компенсація збитків від пожежі;

падання допомоги працівникам, які постраждали внаслідок стихійного лиха.

Так, у нашому прикладі рух коштів від надзвичайних подій за графою «надходження» становив 2 тис. гри, за графою «видаток» -- 7 тис. гри (рядок 160). Всі розрахунки чистого грошового потоку відображені в таблиці 4.1

Таблиця 4.1 Розрахунок ЧГП, тис.грн.

Показники

За звітний період

За попередній перід

Зміна абсолютна

Грошові кошти від операційної діяльності

148

100

48

Сплачені відсотки

-9

0

9

Податок на прибуток

-26

-26

0

ЧГКод без надзвичайних подій

113

74

39

Рух коштів від надзвичайної діяльності

-5

0

-5

ЧГКод

108

74

34

Отже за звітний період надходження коштів від операційної діяльності становить 148 тис.грн

Сплачений податок на прибуток 26 тис. грн.

Сплачені відсотки становлять 9 тис. грн.

Тоді, чистий рух грошових коштів від операційної діяльності 108 тис. грн.

За попередній період кошти від операційної діяльності: 100 тис. , сплачено податку на прибуток 26 тис. грн.

Отож, чистий рух грошових коштів від операційної діяльності становить за попередній період: 74 тис. грн.[13]

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >