Аналіз рівнів, динаміки та структури фінансових результатів діяльності підприємства

Велика кількість показників, що характеризують фінансові результати діяльності підприємства, створює методичні ускладнення їх системного розгляду. Різниця у призначенні показників ускладнює вибір кожним учасником товарного обміну тих з них, що в найбільшій мірі задовольняють його потреби в інформації про реальний стан даного підприємства. Адміністрацію підприємства, наприклад, цікавить величина отриманого прибутку та його структура, а також фактори, що впливають на її величину. Податкові інстанції зацікавлені в отриманні достовірної інформації про всі складові балансового прибутку: прибутку від реалізації продукції, прибутку від реалізації майна, позареалізаційних результатах діяльності підприємства та ін.

Аналіз кожної складової прибутку підприємства має конкретний характер, тому він дозволяє установникам та акціонерам вибирати напрямки активізації діяльності підприємства. Іншим учасникам ринкових відносин аналіз прибутку дозволяє виробити необхідну стратегію поведінки, спрямовану на мінімізацію втрат та фінансового ризику від інвестування у дане підприємство[23].

Отже стає очевидно що, обов`язковими елементами аналізу фінансових результатів діяльності підприємства є дослідження їх динаміки та структури.

В аналізі використовуються наступні показники прибутку: прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг), позареалізаційні результати (доходи і витрати від позареалізаційних операцій), прибуток який підлягає оподаткуванню, чистий прибуток.

В процесі аналізу визначається склад балансового прибутку, його структура і динаміка за період, який аналізується. При вивченні динаміки балансового прибутку застосовують метод порівняння: порівняння показників звітного періоду з показниками попереднього періоду[23].

Для аналізу і оцінки рівня і динаміки показників фінансових результатів діяльності підприємства на підставі "Звіту про фінансові результати" була побудована аналітична таблиця 2.1 фінансових результатів та здійснена оцінка структури та динаміки основних показників.

Таблиця 2.1 Основні показники дохідності підприємства за 2005 - 2006 рр

№ рядка

Найменування показника

Абсолютні величини, грн.

Відхилення абсолютне, грн.

Відхилення відносне, %

2005 р

2006 р

1

2

3

4

5

6

1

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)(Без ПДВ)

169081

184452

15371

9,09

2

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

122968

130654

7686

6,25

3

Валовий прибуток (збиток)

17938

23057

5119

28,54

4

Адміністративні витрати

4150

5380

1230

29,64

5

Витрати на збут

1845

2306

461

24,99

6

Собівартість реалізованої продукції з урахуванням адміністративних витрат і витрат на збут

128963

138340

9377

7,27

7

Прибуток від реалізації

17938

23057

5119

28,54

8

Інші операційні доходи

1845

2306

461

24,99

9

Інші операційні витрати

0

0

0

0

10

Прибуток від операційної діяльності

13788

17677

3889

28,21

11

Інші фінансові доходи

461

307

-154

-33,41

12

Інші доходи

0

0

0

0

13

Фінансові витрати

0

0

0

0

14

Інші витрати

0

0

0

0

15

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

14864

18445

3581

24,09

16

Податок на прибуток від звичайної діяльності

4458

5534

1076

24,14

17

Чистий прибуток

10406

12912

2506

24,08

18

Витрати на 1 грн. реалізованої продукції

0,76

0,75

-0,01

-1,32

Розглянемо структуру балансового прибутку „КП «Орбіта» за 2006 рік, прослідимо її динаміку, порівнюючи з показниками попереднього року.

Аналіз динаміки показників, наведений в таблиці 2.1 дозволяє виявити тенденції змін.

Аналіз даних основних показників дохідності підприємства і структури прибутку вказують на те, що за період, що аналізується, спостерігалося збільшення основного показника діяльності підприємства - чистого прибутку з 10406 грн. у 2005 р. до 12912 грн. у 2006 р. (на 2506 грн.). Приріст склав 24,08%, що являє собою позитивну тенденцію й характеризує діяльність підприємства за аналізований період з кращого боку.

Цьому сприяло декілька факторів:

  • - Збільшення виручки від реалізації продукції на 15371 грн. (9,1%)
  • - Збільшення інших операційних доходів на 461 грн. (24,99%)

Прибуток від операційної діяльності збільшився на 28,21% (що в абсолютному вимірі склало 3889 грн.), це демонструє оптимізацію основної діяльності підприємства.

Однак прибуток від фінансово-інвестиційної діяльності підприємства зменшився на 308 грн. (на 28,62%), що свідчить про необхідність перегляду, та поліпшення фінансово-інвестиційної політики підприємства.

Питома вага позареалізаційних результатів склала лише 4,16 % від загальної суми прибутку від звичайної діяльності, як видно з таблиці 2.2

Таблиця 2.2 Структура прибутку від звичайної діяльності підприємства за 2005 - 2006 рр

№ рядка

Найменування показника

Абсолютні величини, грн.

Питома вага, %

Відхилення абсолютне, грн.

Відхилення відносне, %

2005 р

2006 р

2005 р

2006 р

1

Прибуток від операційної діяльності (до оподаткування)

13788

17677

92,76

95,84

3889

28,21

2

Прибуток від позареалізаційної діяльності (до оподаткування)

1076

768

7,24

4,16

-308

-28,62

3

Прибуток від звичайної діяльності (до оподаткування)

14864

18445

100

100

3581

24,09

Це є віддзеркаленням того, що підприємство займається тільки основним видом діяльності - реалізацією продукції і не займається позареалізаційною діяльністю, а саме, не має пайової участі в інших підприємствах, не має цінних паперів, не є орендодавцем основних фондів та ін.

Основну частину прибутку підприємство „КП «Орбіта» одержує за рахунок реалізації товарної продукції.

Прибуток від реалізації товарної продукції залежить від чотирьох чинників першого порядку: об'єму реалізації продукції; її структури; собівартості і рівня середньореалізаційних цін. Ці ж чинники є чинниками другого порядку по відношенню до балансового прибутку[15].

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >