Аналіз стану оборотних активів підприємства


Відповідно до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 оборотні активи - це грошові кошти та еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи призначенні для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Аналіз оборотних активів проводять у наступній послідовності:

 • - на першому етапі оцінюють загальний розмір оборотних активів підприємства та аналізують зміни в їх обсязі впродовж звітного періоду. При проведенні цієї роботи визначається також питома вага оборотних активів у загальному обсязі майна та її зміна протягом періоду;
 • - на другому етапі досліджують структуру оборотних активів підприємства за видами активів, а також іншими кваліфікаційними ознаками (прибутковості, швидкості оборотності, платоспроможності). Це дозволяє оцінити основні тенденції в зміні складу оборотних активів та ступінь досягнення відповідної мети діяльності;
 • - в ході проведення третього етапу аналізу необхідно кількісно оцінити вплив факторів, які обумовлюють зміни в обсязі оборотних активів підприємства;
 • - на четвертому етапі аналізу оцінюють зміни в складі джерел фінансування оборотних активів підприємства. Для цього обчислюють розмір власного оборотного капіталу, порівнюють з відповідними показниками за попередні періоди. Питома вага власних джерел фінансування оборотних активів використовується для оцінки ступеня фінансової стійкості підприємства, його незалежність від зовнішніх джерел фінансування;
 • - на п'ятому етапі аналізу розраховують показники ефективності використання оборотних активів, проводять їх аналіз та роблять аналітичні висновки.

Зміст аналізу оборотних активів підприємства визначається його предметом. Предметом аналізу оборотних коштів є господарські процеси, які здійснюються за підприємстві за участю оборотних активів та фактори, що впливають на формування і хід процесів.

Основними принципами аналізу оборотних активів є:

 • 1) системність;
 • 2) комплексність;
 • 3) динамічність;
 • 4) оперативність;
 • 5) прогресивність;
 • 6) точність.

Завданнями аналізу оборотних активів підприємства є:

 • 1) оцінка оборотних активів підприємства;
 • 2) визначення потреби в різних видах оборотних активів (нормування оборотних активів);
 • 3) аналіз основних тенденцій розвитку (оборотність оборотних активів, рентабельність оборотних активів тощо);
 • 4) вивчення та кількісне обчислення впливу основних факторів на величину оборотних активів підприємства, потребу в них та їх оборотність;
 • 5) виявлення, вивчення та використання резервів підвищення ефективності використання оборотних активів підприємства;
 • 6) надання вичерпної інформації для прийняття управлінських рішень.

Значення аналізу оборотних активів полягає в тому, що він є інструментом ефективного управління оборотними активами підприємства.

Виходячи із загальновідомих підходів до управління господарською діяльністю підприємства, що застосовуються для розв'язування конкретних завдань управління, можна відзначити такі основні системи проведення аналізу оборотного капіталу підприємства: горизонтальний аналіз, вертикальний аналіз, порівняльний аналіз, аналіз ризиків, аналіз коефіцієнтів, інтегральний аналіз.

Аналіз стану оборотних активів підприємства дозволяє оцінити в короткостроковому періоді (наприклад, за минулий місяць, квартал, рік) структуру оборотного капіталу, його абсолютну величину та абсолютну величину окремих видів оборотних активів, оцінити величину чистого оборотного капіталу.

Господарсько-підприємницька діяльність неможлива без оборотних коштів. У процесі управління підприємством дуже важливо правильно визначити потребу в оборотних коштах. Величина їх повинна бути мінімальною, але достатньою, тобто такою, що забезпечує безперебійне фінансування планових витрат на виробництво і реалізацію продукції, а також здійснення розрахунків у встановлений термін. Завищення оборотних коштів веде до зайвого їх відволікання в запаси, до заморожування фінансових ресурсів. Заниження оборотних коштів може призвести до перебоїв у виробництві і реалізації продукції, до несвоєчасного виконання підприємством своїх зобов'язань. Тільки оптимальна забезпеченість оборотними коштами веде до мінімізації витрат, поліпшення фінансових результатів, до ритмічності та злагодженості роботи підприємства.

Розмір оборотних коштів залежить від обсягу виробництва, умов постачання і збуту, асортименту виробленої продукції, сезонності роботи, тривалості виробничого циклу, порядку розрахунків та інших факторів.

Потреба в оборотних коштах визначається шляхом їх нормування, що являє собою встановлення оптимальної величини оборотних коштів, необхідних для організації і здійснення нормальної господарської діяльності підприємства. В основу визначення потреби в оборотних коштах для основної діяльності покладаються планові показники виробництва продукції підприємства і планових витрат на виробництво і реалізацію продукції. Визначається також потреба підприємства в оборотних коштах для підсобних і допоміжних виробництв, житлово-комунальних і інших непромислових господарств, що не функціонують на самостійному балансі, і для капітального ремонту, здійснюваного господарським способом.

Резерви підвищення ефективності управління оборотним капіталом має і прискорення оборотності мобільних активів підприємства, яке позитивно впливає на фінансово-майновий стан підприємства. Прискорення оборотності оборотних коштів зменшує потребу в них, дозволяє підприємствам вивільняти частину оборотних коштів або для потреб виробництва (абсолютне вивільнення), або для додаткового випуску продукції (відносне вивільнення). В результаті прискорення обороту вивільняються матеріальні елементи оборотних коштів, менше потрібно запасів сировини, матеріалів, палива, залишків незавершеного виробництва та ід., а отже, вивільняються і грошові ресурси, раніше вкладені в ці запаси. Вивільнені грошові ресурси розміщуються на розрахунковому рахунку підприємства, в результаті чого поліпшується їх фінансовий стан, поліпшується його платоспроможність.

Таким чином, роль прискорення обороту активів у формуванні операційного прибутку є дуже високою і визначає необхідність постійного управління цим процесом з метою підвищення ефективності управління оборотним капіталом в цілому.

Отже, ефективність управління оборотним капіталом підприємства залежить від рівня організаційності та узгодженості процесів аналізу оборотних активів ідп.риємства в попередньому періоді, планування оборотного капіталу, контролю за виконанням планів та прийняттям управлінських рішень щодо підвищення ефективності використання оборотного капіталу.

2. Практична частина

Задача 1

Згідно до наведених даних у таблиці 1 скласти баланс підприємства для свого варіанту.

На підставі балансу скласти аналітичний баланс за формою, наведеною в таблиці 2.

Таблиця 1 - Баланс підприємства

Актив

Код рядку

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

1. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

330

290

первісна вартість

011

1055

1055

знос

012

725

765

Незавершене будівництво

020

480

455

Основні засоби:

залишкова вартість

030

4475

3965

первісна вартість

031

9315

9315

знос

032

4840

5350

Довгострокові фінансові інвестиції

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

інші фінансові інвестиції

045

435

540

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

1244

1143

Відстрочені податкові активи

060

Інші необоротні активи

070

2245

2931

Усього за розділом 1

080

9209

9324

2. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

3905

4205

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

незавершене виробництво

120

1488

1377

готова продукція

130

860

1175

товари

140

918

718

Векселі одержані

150

331

221

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

5341

4341

первісна вартість

161

резерв сумнівних боргів

162

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

597

681

за виданими авансами

180

1262

1167

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

484

245

Поточні фінансові інвестиції

220

435

1530

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

162

625

в іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

635

535

Усього за розділом 2

260

16418

16820

3. Витрати майбутніх періодів

270

278

158

БАЛАНС

280

25905

26302

Пасив

Код рядку

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

1. Власний капітал

Статутний капітал

300

5910

5910

Пайовий капітал

310

Додатково вкладений капітал

330

920

1070

Резервний капітал

340

742

325

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

2003

2190

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

Усього за розділом 1

380

9575

9495

2. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Цільове фінансування

420

1292

1500

Усього за розділом 2

430

1292

1500

3. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

1917

2385

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

Відстрочені податкові зобов'язання

460

Інші довгострокові зобов'язання

470

681

636

Усього за розділом 3

480

2598

3021

4. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

4623

3623

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

196

208

Векселі видані

520

1128

628

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

3240

3840

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

849

349

з бюджетом

550

455

1056

з позабюджетних платежів

560

305

345

зі страхування

570

330

403

з оплати праці

580

603

813

з учасниками

590

із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобов'язання

610

Усього за розділом 4

620

11729

11265

5. Доходи майбутніх періодів

630

711

1021

БАЛАНС

640

25905

26302

Таблиця 2 - Аналітичний баланс

Стаття

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Зміни

тис. грн.

%

тис. грн.

%

абсолютні, тис. грн.

в структурі, %

темп росту, %

Актив

Необоротні активи:

- нематеріальні активи

330

1,28

290

1,1

-40

12,12

87,88

- незавершене будівництво

480

1,85

455

1,73

-25

5,21

94,79

- основні засоби

4475

17,27

3965

15,07

-510

11,4

88,6

- довгострокові фін. інвестиції

435

1,68

540

2,05

105

24,14

124,14

- довгострокова дебіторська заборгованість

1244

4,8

1143

4,35

-101

8,12

91,88

- інші необоротні активи

2245

8,67

2931

11,14

686

30,56

130,56

Оборотні активи:

- запаси

7171

27,68

7475

28,42

304

4,24

104,24

- векселі одержані

331

1,28

221

0,84

-110

33,23

66,77

- дебіторська заборгованість

7684

29,66

6434

24,46

-1250

16,27

83,73

- поточні фін. інвестиції

435

1,68

1530

5,82

1095

251,7

351,7

- грошові кошти

162

0,63

625

2,38

463

285,8

385,8

- інші оборотні активи

635

2,45

535

2,03

-100

15,75

84,25

Витрати майбутніх періодів

278

1,07

158

0,61

-120

0,46

56,83

Баланс

25905

100

26302

100

397

1,53

101,53

Пасив

Власний капітал:

- статутний капітал

5910

22,81

5910

22,47

-

-

-

- додатково вкладений капітал

920

3,55

1070

4,07

150

16,3

116,3

- резервний капітал

742

2,86

325

1,24

-417

56,2

43,8

- нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

2003

7,73

2190

8,33

187

9,34

109,34

- неоплачений капітал

Залучений капітал:

- цільове фінансування

1292

4,99

1500

5,7

208

16,1

116,1

- довгострокові зобов'язання

2598

10,03

3021

11,49

423

16,28

116,28

- короткострокові кредити

4623

17,85

3623

13,77

-1000

21,63

78,37

- інша поточна заборгованість

7106

27,43

7642

29,05

536

7,54

107,54

Доходи майбутніх періодів

711

2,75

1021

3,88

310

43,6

143,6

Баланс

25905

100

26302

100

397

1,53

101,53

Задача 2

На підставі балансу підприємства (таблиця 1) та даних за таблицею 3 розрахувати:

 • а) показники стану основних засобів:
  • - коефіцієнт придатності;
  • - коефіцієнт зносу;
 • б) показники ефективності використання основних засобів:
  • - фондовіддача;
  • - фондомісткість;
  • - фондоозброєність;
  • - рентабельність основних засобів;
 • в) показники ефективності використання оборотних активів:
  • - коефіцієнти обертання оборотних активів та дебіторської заборгованості;
  • - тривалість обороту оборотних активів та дебіторської заборгованості.

Таблиця 3 - Вихідні дані до задачі 2

Показники

Рядок

Варіант

15

Обсяг виготовленої продукції, тис. грн.

1

13258

Обсяг реалізованої продукції, тис. грн.

2

12943

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

3

10579

Чисельність робітників, осіб.

4

620

Коефіцієнт придатності характеризує частку балансової (залишкової) вартості основних засобів у первісній вартості:

КПРИД = ОЗБАЛ / ОЗПЕР,

де ОЗПЕР - первісна вартість основних засобів, тис. грн.;

ОЗБАЛ - балансова (залишкова) вартість основних засобів, тис. грн.:

ОЗБАЛ = ОЗПЕР - Зн,

де Зн - знос основних засобів, тис. грн.

КПРИД поч = 0,31

КПРИД кін = 0,27

Коефіцієнт зносу - це показник, який характеризує частку вартості основних засобів, списану на витрати в попередніх періодах, у її первісній вартості:

КЗН = Зн / ОЗПЕР

КЗН поч = 0,69

КЗН кін = 0,73

Фондовіддача - показник ефективності використання основних засобів підприємства, який відображає результативність їх використання у виробничо-комерційній діяльності:

ФВ = ОВ / ОЗСЕР ,

де ОВ - обсяг виробленої продукції, тис. грн.;

ОЗСЕР - середньорічна залишкова вартість основних засобів підприємства, тис. грн.

ФВ = 42,77

Фондомісткість - показник, зворотний до фондовіддачі:

ФМ = ОЗСЕР / ОВ

ФМ = 0,02

Фондоозброєність - показник, що характеризує вартість основних засобів, що приходиться на одного робітника:

ФО = ОЗСЕР / Ч

де Ч - чисельність робітників підприємства, осіб.

ФО = 0,5

Рентабельність основних засобів - це показник ефективності використання основних виробничих засобів:

РОФ = П / ОЗСЕР ,

де П - прибуток підприємства, тис. грн.

РОФ = 0,85

Коефіцієнт обертання - показник, що відображає кількість кругообертань, які здійснюють активи підприємства за відповідний період:

КОБ = ОР / ОАСЕР

де ОР - загальний обсяг реалізації продукції, тис. грн.;

ОАСЕР - середньорічні залишки оборотних коштів, тис. грн.

КОБ = 22,12

Тривалість обороту - це період, за який оборотні кошти підприємства роблять один оборот (в днях):

О = Т / КОБ

де Т - тривалість періоду, за який розраховується оборотність, дні.

О = 16,5

Задача 3

На підставі балансу підприємства (таблиця 1) розрахувати показники ліквідності на початок та кінець звітного періоду:

 • - коефіцієнт абсолютної ліквідності;
 • - коефіцієнт проміжної ліквідності;
 • - коефіцієнт загальної ліквідності;
 • - власні оборотні кошти (чистий оборотний капітал).

Зробити висновки, проаналізувавши зміни показників у динаміці та в порівнянні з нормативними значеннями.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності, що показує, яка частина поточних зобов'язань може бути погашена терміново за рахунок грошових коштів та поточних грошових інвестицій:

КАБС = (ГК + ПФІ) / ПЗ

де ГК - грошові кошти, тис. грн.;

ПФІ - поточні фінансові інвестиції, тис. грн.

Нормативне значення коефіцієнта 0,2.

КАБС поч = 0,05 < 0,2

КАБС кін = 0,19 < 0,2

Коефіцієнт проміжної (уточненої) ліквідності, що показує прогнозні платіжні можливості підприємства в умовах своєчасного проведення розрахунків з дебіторами:

КПР = (ГК + ПФІ + ДЗ) / ПЗ

де ДЗ - дебіторська заборгованість, тис. грн.

Нормативне значення коефіцієнта 0,5.

КПР поч = 0,66 > 0,5

КПР кін = 1,31 > 0,5

Коефіцієнт загальної ліквідності (коефіцієнт покриття), що показує, в якій мірі оборотні активи достатні для задоволення поточних зобов'язань:

КЗАГ = ПА / ПЗ

Нормативне значення коефіцієнта 1,0.

КЗАГ поч = 1,39 > 1,0

КЗАГ кін = 1,49 > 1,0

Власні оборотні кошти (чистий оборотний капітал) - це показник, що показує ту частку власного капіталу, яка є джерелом покриття оборотних активів. Також цей показник характеризує, яка сума оборотних коштів залишається в розпорядженні підприємства після розрахунків за поточними зобов'язаннями:

ВОК = ВК - НОА

або

ВОК = ПА - ПЗ

де ВК - власний капітал, тис. грн.;

НОА - необоротні активи, тис. грн.;

ПА - поточні активи, тис. грн.;

ПЗ - поточні зобов'язання, тис. грн.

ВОКпоч = 366 тис. грн.

ВОКкін = 171 тис. грн.

Висновки: Коефіцієнти абсолютної ліквідності менш ніж нормативне значення. Це свідчить про те, що частина поточних зобов'язань яка може бути погашена терміново за рахунок грошових коштів та поточних грошових інвестицій дуже мала.

Коефіцієнти проміжної (уточненої) ліквідності більше нормативного значення. Це свідчить про те, що у майбутньому у підприємства будуть достатні платіжні можливості в умовах своєчасного проведення розрахунків з дебіторами.

Коефіцієнти загальної ліквідності (коефіцієнт покриття) більше нормативних. Це свідчить про те, що оборотних активів достатньо для задоволення поточних зобов'язань.

Показник власних оборотних коштів (чистий оборотний капітал) на кінець звітного періоду зменшився вдвічі.

Задача 4

На підставі балансу підприємства (таблиця 1) розрахувати показники фінансової стійкості підприємства на початок та кінець звітного періоду:

 • - коефіцієнт автономії (фінансової незалежності);
 • - коефіцієнт фінансової стійкості;
 • - коефіцієнт фінансування;
 • - коефіцієнт фінансового ризику;
 • - коефіцієнт маневреності власного капіталу;
 • - коефіцієнт структури залученого капіталу.

Зробити висновки, проаналізувавши зміни показників у динаміці та в порівнянні з нормативними значеннями.

Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності) - це показник, який характеризує частку власного капіталу у загальній вартості авансованого капіталу підприємства:

КАВТ = ВК / Б

де Б - валюта балансу, тис. грн.

Нормативне значення коефіцієнта 0,5.

КАВТ поч = 0,36 < 0,5

КАВТ кін = 0,36 < 0,5

Коефіцієнт фінансової стійкості - це показник, який вказує питому вагу фінансових джерел, які підприємство має змогу використовувати тривалий час:

КФІН. СТ = (ВК + ДК) / Б

де ДК - довгострокові зобов'язання, тис. грн.

Нормативне значення коефіцієнта 0,7.

КФІН. СТ поч = 0,47 < 0,7

КФІН. СТ кін = 0,48 < 0,7

Коефіцієнт фінансування - це показник, який показує співвідношення між власним та залученим капіталом:

КФІН = ВК / ЗК

де ЗК - залучений капітал (зобов'язання підприємства).

Нормативне значення коефіцієнта 1,0.

КФІН поч = 0,67 < 1,0

КФІН кін = 0,66 < 1,0

Коефіцієнт фінансового ризику (плече фінансового важелю) - це співвідношення залученого і власного капіталу:

КФІН. РИЗ = ЗК / ВК

Нормативне значення коефіцієнта 1,0.

КФІН. РИЗ поч = 1,49 > 1,0

КФІН. РИЗ кін = 1,5 > 1,0

Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, наскільки мобільні власні джерела коштів підприємства з фінансової точки зору:

КМ ВК = ВОК / ВК

КМ ВК поч = 0,04

КМ ВК кін = 0,02

Коефіцієнт структури залученого капіталу показує питому вагу довгострокових позикових коштів у загальній сумі позикового (залученого) капіталу:

КСТР. ЗК = ДК / ЗК

КСТР. ЗК поч = 0,18

КСТР. ЗК кін = 0,21

Висновки

Коефіцієнти автономії (фінансової незалежності) нижче нормативного значення. Це свідчить про те низьку частку власного капіталу у загальній вартості авансованого капіталу підприємства.

Коефіцієнти фінансової стійкості нижче нормативних. Це вказує на низьку питому вагу фінансових джерел, які підприємство має змогу використовувати тривалий час.

Коефіцієнти фінансування та Коефіцієнти фінансового ризику (плече фінансового важелю) не відповідають нормативним. Це вказує на те, що на підприємстві залучений капітал переважає над власним.

ефективність оборотний аналіз актив

Використана література

 • 1. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. - М.: Финансы и статистика, 1996.
 • 2. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту: Підруч.: Пер. з англ. - К.: Молодь, 1997. - 1000с.
 • 3. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. - 2-ге вид., стереотип. - К.: МАУП, 2001. - 152с.
 • 4. Економіка підприємства : Підручник / За заг.ред. С.Ф. Покропивного Вид.2-ге, перероб. Та доп. -К.: КНЕУ, 2001.-528с.,іл.
 • 5. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 460 с., іл.
 • 6. Хелферт Э. Техника финансового анализа: Пер. с англ. - М.: Аудит. ЮНИТИ, 1996.- 664с.