Взаємодії Агенцій регіонального розвитку з органами влади, джерела фінансування

На підставі Закона України “ Про стимулювання розвитку регіонів ” для державного стимулювання розвитку регіонів укладаються угоди між Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими радами.

Ініціатором укладення угоди щодо регіонального розвитку можуть бути Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради. Ініціатор забезпечує розроблення проекту угоди щодо регіонального розвитку згідно з вимогами, встановленими цим Законом.

Рішення про необхідність укладення угоди щодо регіонального розвитку приймаються Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, Київською, Севастопольською міськими радами.

Угоду щодо регіонального розвитку підписує Прем'єр-міністр України (або інша особа за дорученням Кабінету Міністрів України) та відповідно Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, голова обласної, Севастопольської міської ради чи Київський міський голова.

Угода щодо регіонального розвитку набирає чинності після її схвалення Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, Київською, Севастопольською міськими радами [2].

Якщо звернутись до іноземного досвіду, то можна побачити, що наприклад у Франції угода між урядом та регіоном має характер планувального документу, який погоджується та підписується двома сторонами і відтак виконує роль «регіональної стратегії розвитку» в українському розумінні [3].

Депресивна територія - це регіон чи його частина (район, місто), що визнаються депресивними за умов та в порядку, визначених Законом “ Про стимулювання розвитку регіонів ”. Моніторинг показників розвитку регіонів, районів, міст здійснюється: центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики; Радою міністрів Автономної Республіки Крим; обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

За результатами моніторингу Кабінет Міністрів України визначає:

території, яким надається статус депресивних, встановлює їх межі;

строк, на який території надається статус депресивної;

заходи державного стимулювання розвитку території з метою подолання депресивного стану та форми й умови їх застосування.

Строк, на який території надається статус депресивної, не може перевищувати семи років. Якщо територія за показниками розвитку залишається депресивною, то Кабінет Міністрів України за погодженням із відповідною місцевою радою території, визнаної депресивною, може продовжити цей строк, але не більше ніж на п'ять років.

Для стимулювання розвитку депресивних територій можуть здійснюватися такі заходи:

надання державної підтримки, у тому числі фінансової, малим підприємствам, сприяння формуванню бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, інноваційних та консалтингових центрів, венчурних фондів тощо;

спрямування міжнародної технічної допомоги на розв'язання актуальних соціально-економічних та екологічних проблем;

сприяння зайнятості населення, забезпечення фінансування програм перекваліфікації та професійного розвитку трудових ресурсів, стимулювання трудової міграції, удосконалення соціальної сфери, зокрема житлового будівництва, охорони здоров'я та охорони довкілля.

Для подолання депресивності території розробляється відповідна програма.

Фінансування стимулювання розвитку регіонів та подолання депресивності територій здійснюється за рахунок коштів, передбачених: Державним бюджетом України; місцевими бюджетами на відповідні роки; іншими джерелами відповідно до законодавства[2].

За відсутності чітких критеріїв у Законі України “Про стимулювання розвитку регіонів”, щодо визнання депресивною певної території, в Україні досі таких територій не визначено і реальних програм подолання депресивності не реалізовано [3].

У проекті Закона України «Про засади державної регіональної політики» передбачаються такі інституційні інструменти реалізації державної регіональної політики [14, с.9]:

Національна та координаційні ради регіонального розвитку в регіонах, які на своєму рівні є найвищими спеціалізованими керуючими органами у сфері державної регіональної політики;

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань регіонального розвитку;

Агенції регіонального розвитку, які забезпечують неупереджене виконання заходів з формування та реалізації державної регіональної.

Також на підставі вище сказаного проекту я не можу чітко відзначити джерела фінансування, бо Закон України “Про стимулювання розвитку регіонів” не визначає стабільних та прогнозованих джерел фінансування заходів з регіонального розвитку.

Агенції регіонального розвитку займаються чим завгодно: від забезпечення умов для розвитку транскордонного співробітництва до туризму та реалізації екологічних проектів. Таким чином, зважаючи на нездатність державного бюджету фінансувати регіональні проекти, найголовнішим напрямком діяльності АРР має бути реалізація потенціалу регіону та залучення інвестицій. У свою чергу, результати подібної діяльності важко оцінити через відсутність емпіричного матеріалу - немає інформації про інвестиції в регіони, залучені завдяки діяльності АРР [13].

Характерною рисою європейської регіональної політики останніх років є відмова окремих держав від послуг АРР. Однією із причин вважається зростання мегаполісів чи великих промислових центрів, які володіють значним економічним потенціалом і здійснюють вагомий вплив на сусідні регіональні економіки. Подібні «міста-регіони» поширюють вплив далеко за межі своєї території.

Прикметним недоліком функціонування АРР в Україні є слабка інформативність щодо їх діяльності (не існує узагальненої бази даних, яка б сповіщала про актуальну кількість АРР в країні, напрямки їх діяльності, приклади реалізованих проектів чи залучені інвестиції). Натомість російські агенції в цьому плані є успішнішими: не приховується інформація про масштаби та кількість залучених інвестицій на регіональні проекти. Наприклад, офіційний веб-сайт Калузької агенції регіонального розвитку «хвалиться» гостям про більше, аніж 5 мільярдів доларів, котрі вона змогла привабити в регіон. Можливо, цифра і не зовсім правдоподібна, але сам факт її наявності якісно відрізняє російські АРР від українських «колег».

Зрештою, є ще одна вагома спільна риса. В умовах існування фірм-одноденок, «грантожерів» та інших форм фіктивної діяльності, АРР як в Україні, так і в Росії часто стають інструментами шахрайства. Під прикриттям регіональних проблем кошти, котрими діляться вітчизняні чи іноземні бізнесмени, доволі часто осідають в кишенях засновників агенцій регіонального НЕрозвитку. В результаті падає довіра як до АРР, так і до всієї політики регіонального розвитку. І якщо така ситуація не зміниться, то Київ іще довго стане місцем «паломництва» заробітчан усіх професій та кваліфікацій, а з ужитку не зникнуть такі поняття, як регіональний патерналізм чи депресивні території [13].

Тому для більш точного надання поняття агентств регіонального розвитку, їх завдання, взаємодії з органами влади та джерел фінансування будемо чекати на прийняття нового Закону України «Про основи державної регіональної політики».

Задача 1

адміністративна юстиція агенція регіональний

Розрахувати коефіцієнти локалізації галузі, коефіцієнт виробництва продукції на душу населення і спеціалізації для регіонів А,В,С при таких вихідних даних:

Таблиця 1

Вихідні дані по регіонах А, В, С

Регіон

Галузь

А

В

С

Разом по галузях

Обсяг валової товарної продукції, млн. ум.од.

Чисельність персоналу, тис. чол.

Обсяг валової товарної продукції, млн. ум.од.

Чисе-льність персоналу, тис. чол.

Обсяг валової товарної продукції, млн. ум.од.

Чисельність персона-лу, тис. чол.

Обсяг валової товарної продукції, млн. ум.од.

Чисельність персоналу, тис. чол.

Легка промисловість

86

3,6

96

4,6

326

13,6

508

21,8

Харчова промисловість

76

3,6

56

2,6

166

7,6

298

13,8

Сільське господарство

86

24,6

86

21,6

46

26,6

218

72,8

Чорна металургія

116

4,6

116

4,6

Кольорова металургія

186

15,6

186

15,6

Машинобудування і металообробка

56

2,6

256

12,6

106

6,6

418

21,8

Будівництво

86

3,6

186

8,6

146

7,6

418

19,8

Вугільна промисловість

116

4,6

116

4,6

Транспорт і зв'язок

96

4,6

196

10,6

146

9,6

438

24,8

Внутрішня торгівля

716

16

536

11,6

616

11,6

1868

39,2

Чисельність населення, тис. чол.

110,3

120,5

98,7

329,5

Разом

1318

63,2

1714

92,4

1552

83,2

4584

238,8

Коефіцієнт локалізації (Кл) визначають за формулою:

Кл = (Ор/Пр) / (Ос/Пс),

де Ор - показники галузі регіону (згідно з обсягом валової товарної

продукції, чисельності робітників, вартості основних фондів);

Ос - аналогічний показник для галузі по країні в цілому;

Пр - загальний показник промисловості регіону (згідно з обсягом валової

товарної продукції, чисельності робітників, вартості основних фондів);

Пс - аналогічний показник для промисловості країни в цілому.

Знайдемо значення коефіцієнтів локалізації легкої промисловості в регіоні А:

Кл (ВП)= (86/1318) / (508/4584)= 0,59; Кл(ЧП) = (3,6/63,2)/(21,8/238,8)=0,62;

в регіоні В:

Кл(ВП) = (96/1714) / (508/4584)= 0,51; Кл(ЧП) = (4,6/92,4)/(21,8/238,8)=0,55;

в регіоні С:

Кл(ВП) = (326/1552) / (508/4584)= 1,9; Кл(ЧП) = (13,6/83,2)/(21,8/238,8)=1,79.

Знайдемо значення коефіцієнтів локалізації харчової промисловості в регіоні А:

Кл(ВП) = (76/1318) / (298/4584)= 0,89; Кл(ЧП) = (3,6/63,2)/(13,8/238,8)=0,99;

в регіоні В:

Кл(ВП) = (56/1714) / (298/4584)= 0,50; Кл(ЧП) = (2,6/92,4)/(13,8/238,8)=0,49;

в регіоні С:

Кл(ВП) = (166/1552) / (298/4584)= 1,65; Кл(ЧП) = (7,6/83,2)/(13,8/238,8)=1,58.

Знайдемо значення коефіцієнтів локалізації сільського господарства в регіоні А:

Кл(ВП) = (86/1318) / (218/4584)= 1,37; Кл(ЧП) = (24,6/63,2)/(72,8/238,8)=1,28;

в регіоні В:

Кл(ВП) = (86/1714) / (218/4584)= 1,06; Кл(ЧП) = (21,6/92,4)/(72,8/238,8)=0,77;

в регіоні С:

Кл(ВП) = (46/1552) / (218/4584)= 0,62; Кл(ЧП) = (26,6/83,2)/(72,8/238,8)=1,05.

Знайдемо значення коефіцієнтів локалізації в регіоні В чорної металургії :

Кл(ВП) = (116/1714) / (116/4584)= 2,67; Кл(ЧП)= (4,6/92,4)/(4,6/238,8)=2,58;

та кольорової металургії:

Кл(ВП) = (186/1714)/(186/4584)= 2,67; Кл(ЧП)= (15,6/92,4)/(15,6/238,8)=2,58.

Знайдемо значення коефіцієнтів локалізації машинобудування і металообробки регіону А:

Кл(ВП) = (56/1318) / (418/4584)= 0,47; Кл(ЧП) = (2,6/63,2)/(21,8/238,8)=0,45;

регіону В:

Кл(ВП) = (256/1714)/(418/4584)= 1,64; Кл(ЧП) = (12,6/92,4)/(21,8/238,8)=1,49;

регіону С:

Кл(ВП) = (106/1552)/(418/4584)= 0,75; Кл(ЧП) = (6,6/83,2)/(21,8/238,8)=0,87.

Знайдемо значення коефіцієнтів локалізації будівництва регіону А:

Кл(ВП) = (86/1318) / (418/4584)= 0,72 ; Кл(ЧП) = (3,6/63,2)/(19,8/238,8)=0,69;

регіону В:

Кл(ВП) = (186/1714) / (418/4584)= 1,19; Кл(ЧП) = (8,6/92,4)/(19,8/238,8)=1,12;

регіону С:

Кл(ВП) = (146/1552) / (418/4584)= 1,03; Кл(ЧП) = (7,6/83,2)/(19,8/238,8)=1,10.

Знайдемо значення Кл вугільної промисловості регіону А:

Кл(ВП) = (116/1318) / (116/4584)=3,48; Кл(ЧП) = (4,6/63,2)/(4,6/238,8)=3,78.

Кл транспорту і зв'язка в регіоні А:

Кл (ВП)= (96/1318) / (438/4584)= 0,76; Кл(ЧП) = (4,6/63,2)/(24,8/238,8)=0,70;

в регіоні В:

Кл(ВП) = (196/1714) / (438/4584)= 1,2; Кл(ЧП) = (10,6/92,4)/(24,8/238,8)=1,10;

в регіоні С:

Кл(ВП) = (146/1552) / (438/4584)= 0,98; Кл(ЧП) = (9,6/83,2)/(24,8/238,8)=1,11.

Кл внутрішньої торгівлі в регіоні А:

Кл(ВП)= (716/1318) / (1868/4584)= 1,33; Кл(ЧП) = (16/63,2)/(39,2/238,8)=1,54;

в регіоні В:

Кл(ВП)= (536/1714)/(1868/4584)= 0,77; Кл(ЧП) = (11,6/92,4)/(39,2/238,8)=0,76;

в регіоні С:

Кл(ВП) = (146/1552)/(188/4584)= 0,97; Кл(ЧП) = (11,6/83,2)/(39,2/238,8)=0,85.

Коефіцієнт виробництва душового знаходять за формулою

Кд = (Ор/Ос) / (Нр/Нс),

де Ор - показники галузі регіону (згідно з обсягом валової товарної

продукції, чисельністю робітників, вартістю основних фондів);

Ос - аналогічний показник для галузі по країні в цілому;

Нр - населення регіону;

Нс - населення країни.

Знайдемо значення коефіцієнта душового виробництва легкої промисловості в регіоні А:

Кд(ВП) =(86/508)/(110,3/329,5)=0,51; Кд(ЧП) =(3,6/21,8)/(110,3/329,5)=0,49;

в регіоні В:

Кд(ВП) =(96/508)/(110,3/329,5)=0,56; Кд(ЧП) =(4,6/21,8)/(110,3/329,5)=0,63;

в регіоні С:

Кд(ВП) =(326/508)/(110,3/329,5)=1,92; Кд(ЧП) =(13,6/21,8)/(110,3/329,5)=1,86.

Як бачимо з розрахунків ця галузь є спеціалізуючою для регіону С.

Знайдемо значення коефіцієнта душового виробництва харчової промисловості в регіоні А:

Кд(ВП) =(86/508)/(110,3/329,5)=0,76; Кд(ЧП) =(3,6/21,8)/(110,3/329,5)=0,78;

в регіоні В:

Кд(ВП) =(96/508)/(110,3/329,5)=0,56; Кд(ЧП) =(4,6/21,8)/(110,3/329,5)=0,56;

в регіоні С:

Кд(ВП) =(326/508)/(110,3/329,5)=1,66; Кд(ЧП) =(13,6/21,8)/(110,3/329,5)=1,65.

Знайдемо значення коефіцієнта душового виробництва сільського господарства в регіоні А:

Кд(ВП) =(86/218)/(110,3/329,5)=1,18; Кд(ЧП) =(24,6/72,8)/(110,3/329,5)=1,01;

в регіоні В:

Кд(ВП) =(86/218)/(110,3/329,5)=1,18; Кд(ЧП) =(21,6/72,8)/(110,3/329,5)=0,89;

в регіоні С:

Кд(ВП) =(46/218)/(110,3/329,5)=0,63; Кд(ЧП) =(26,6/72,8)/(110,3/329,5)=1,09.

Знайдемо значення коефіцієнта душового виробництва в регіоні В чорної металургії :

Кд(ВП) =(116/116)/(110,3/329,5)=2,99; Кд(ЧП) =(4,6/4,6)/(110,3/329,5)=2,99;

та кольорової металургії:

Кд(ВП) =(186/186)/(110,3/329,5)=2,99; Кд(ЧП) =(15,6/15,6)/(110,3/329,5)=2,99.

Знайдемо значення коефіцієнта душового виробництва машинобудування і металообробки в регіоні А:

Кд(ВП) =(56/418)/(110,3/329,5)=0,4; Кд(ЧП) =(2,6/21,8)/(110,3/329,5)=0,36;

в регіоні В:

Кд(ВП) =(256/418)/(110,3/329,5)=1,83; Кд(ЧП) =(12,6/21,8)/(110,3/329,5)=1,73;

в регіоні С:

Кд(ВП) =(106/418)/(110,3/329,5)=0,79; Кд(ЧП) =(6,6/21,8)/(110,3/329,5)=0,9.

Знайдемо значення коефіцієнта душового виробництва будівництва в регіоні А:

Кд(ВП) =(86/418)/(110,3/329,5)=0,61; Кд(ЧП) =(3,6/19,8)/(110,3/329,5)=0,54;

в регіоні В:

Кд(ВП) =(186/418)/(110,3/329,5)=1,33; Кд(ЧП) =(8,6/19,8)/(110,3/329,5)=1,3;

в регіоні С:

Кд(ВП) =(146/418)/(110,3/329,5)=1,04; Кд(ЧП) =(7,6/19,8)/(110,3/329,5)=1,15.

Знайдемо значення коефіцієнта душового виробництва вугільної промисловості регіону А:

Кд(ВП) =(116/116)/(110,3/329,5)=2,99; Кд(ЧП) =(4,6/4,6)/(110,3/329,5)=2,99.

Знайдемо значення коефіцієнта душового виробництва транспорту та зв'язку в регіоні А:

Кд(ВП) =(96/438)/(110,3/329,5)=0,65; Кд(ЧП) =(4,6/24,8)/(110,3/329,5)=0,55;

в регіоні В:

Кд(ВП) =(196/438)/(110,3/329,5)=1,34; Кд(ЧП) =(10,6/24,8)/(110,3/329,5)=1,28;

в регіоні С:

Кд(ВП) =(146/438)/(110,3/329,5)=1,00; Кд(ЧП) =(9,6/24,8)/(110,3/329,5)=1,16.

Знайдемо значення коефіцієнта душового виробництва внутрішньої торгівлі в регіоні А:

Кд(ВП) =(716/1868)/(110,3/329,5)=1,15; Кд(ЧП) =(16/39,2)/(110,3/329,5)=1,22;

в регіоні В:

Кд(ВП)=(536/1868)/(110,3/329,5)=0,86; Кд(ЧП)=(11,6/39,2)/(110,3/329,5)=0,88;

в регіоні С:

Кд(ВП)=(616/1868)/(110,3/329,5)=0,99; Кд(ЧП)=(11,6/39,2)/(110,3/329,5)=0,88.

Коефіцієнт спеціалізації знаходять за формулою

Кс = (Ор/Пр) / (Пр/Пс),

де Ор - показники галузі регіону (згідно з обсягом валової товарної

продукції, чисельністю робітників, вартістю основних фондів);

Пр - загальний показник промисловості регіону (згідно з обсягом валової

товарної продукції, чисельністю робітників, вартістю основних фондів);

Пс - аналогічний показник для промисловості країни в цілому.

Знайдемо Кс легкої промисловості в регіоні А:

Кс(ВП) =(86/1318)/(1318/4584)=0,23; Кс(ЧП) =(3,6/63,2)/(63,2/238,8)=0,22;

в регіоні В:

Кс(ВП) =(96/1714)/(1714/4584)=0,15; Кс(ЧП) =(4,6/92,4)/(92,4/238,8)=0,13;

в регіоні С:

Кс(ВП)=(326/1552)/(1552/4584)=0,62; Кс(ЧП) =(13,6/83,2)/(83,2/238,8)=0,47.

Знайдемо Кс харчової промисловості в регіоні А:

Кс(ВП) =(76/1318)/(1318/4584)=0,20; Кс(ЧП) =(3,6/63,2)/(63,2/238,8)=0,22;

в регіоні В:

Кс(ВП) =(56/1714)/(1714/4584)=0,09; Кс(ЧП) =(2,6/92,4)/(92,4/238,8)=0,07;

в регіоні С:

Кс(ВП)=(166/1552)/(1552/4584)=0,32; Кс(ЧП) =(7,6/83,2)/(83,2/238,8)=0,26.

Знайдемо Кс сільського господарства в регіоні А:

Кс(ВП) =(86/1318)/(1318/4584)=0,23; Кс(ЧП) =(24,6/63,2)/(63,2/238,8)=1,47;

в регіоні В:

Кс(ВП) =(86/1714)/(1714/4584)=0,13; Кс(ЧП) =(21,6/92,4)/( 92,4/238,8)=0,60;

в регіоні С:

Кс(ВП)=(46/1552)/(1552/4584)=0,09; Кс(ЧП) =(26,6/83,2)/(83,2/238,8)=0,92.

Знайдемо Кс в регіоні В чорної металургії :

Кс(ВП) =(116/1714)/(1714/4584)=0,18; Кс(ЧП) =(4,6/92,4)/( 92,4/238,8)=0,13;

та кольорової металургії:

Кс(ВП) =(186/1714)/(1714/4584)=0,29; Кс(ЧП) =(15,6/92,4)/( 92,4/238,8)=0,44.

Знайдемо Кс машинобудування і металообробки в регіоні А:

Кс(ВП) =(56/1318)/(1318/4584)=0,15; Кс(ЧП) =(2,6/63,2)/(63,2/238,8)=0,16;

в регіоні В:

Кс(ВП) =(256/1714)/(1714/4584)=0,40; Кс(ЧП) =(12,6/92,4)/( 92,4/238,8)=0,35;

в регіоні С:

Кс(ВП)=(106/1552)/(1552/4584)=0,20; Кс(ЧП) =(6,6/83,2)/(83,2/238,8)=0,23.

Знайдемо Кс будівництва в регіоні А:

Кс(ВП) =(86/1318)/(1318/4584)=0,23; Кс(ЧП) =(3,6/63,2)/(63,2/238,8)=0,22;

в регіоні В:

Кс(ВП) =(186/1714)/(1714/4584)=0,29; Кс(ЧП) =(8,6/92,4)/( 92,4/238,8)=0,24;

в регіоні С:

Кс(ВП)=(146/1552)/(1552/4584)=0,28; Кс(ЧП) =(7,6/83,2)/(83,2/238,8)=0,26.

Знайдемо Кс вугільної промисловості регіону А:

Кс(ВП) =(116/1318)/(1318/4584)=0,31; Кс(ЧП) =(4,6/63,2)/(63,2/238,8)=0,28

Знайдемо Кс транспорту та зв'язку в регіоні А:

Кс(ВП) =(96/1318)/(1318/4584)=0,25; Кс(ЧП) =(4,6/63,2)/(63,2/238,8)=0,28;

в регіоні В:

Кс(ВП) =(196/1714)/(1714/4584)=0,31; Кс(ЧП) =(10,6/92,4)/( 92,4/238,8)=0,30;

в регіоні С:

Кс(ВП)=(146/1552)/(1552/4584)=0,28; Кс(ЧП) =(9,6/83,2)/(83,2/238,8)=0,33.

Знайдемо Кс внутрішньої торгівлі в регіоні А:

Кс(ВП) =(716/1318)/(1318/4584)=1,89; Кс(ЧП) =(16/63,2)/(63,2/238,8)=0,96;

в регіоні В:

Кс(ВП) =(536/1714)/(1714/4584)=0,84; Кс(ЧП) =(11,6/92,4)/( 92,4/238,8)=0,32;

в регіоні С:

Кс(ВП)=(616/1552)/(1552/4584)=1,17; Кс(ЧП) =(11,6/83,2)/(83,2/238,8)=0,40.

Результати прорахунків представлені в табл.2.

Таким чином, легка та харчова промисловість є галуззю спеціалізації в регіоні С, а сільське господарство і внутрішня торгівля є галуззю спеціалізації регіону А.

Чорна та кольорова металургії є галуззю спеціалізації господарства регіону В і її територіальна концентрація в регіоні майже у два з половиною перевищує середній показник по країні.

Машинобудування і металообробка є галуззю спеціалізації регіону В, а будівництво та транспорт і зв'язок є галуззю спеціалізації регіонів В та С.

Територіальна концентрація в регіоні А у 3,5 перевищує середній показник вугільної промисловості по країні.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >