ПРОЦЕСИ АНАЛІЗУ І СИНТЕЗУ

мислення гіпотеза міркування пізнання

Аналіз-синтез як суть, як зміст і форма людського мислення, як прийоми і методи наукового мислення комплексно вивчається в множинному вимірі та багатьма науками. Аналіз і синтез (від грец. Analysis - розкладання, розчленування, synthesis - з'єднання) - дві універсальні, протилежно спрямовані операції мислення.

Є кілька смислів, у яких вживаються терміни «аналіз» і «синтез»:

Аналіз і синтез, як характеристики будови докази в математиці; в цьому сенсі говорять про аналітичному і синтетичному методах;

Аналіз і синтез в сенсі кантівського розрізнення «аналітичних» і «синтетичних» суджень, яке фактично означає отліченіе способу отримання знань шляхом чисто логічної обробки даного досвіду («аналітичне») від способу отримання знань шляхом звернення до змісту, шляхом залучення до вихідного знання яких -то інших даних досвіду («синтетичне»);

Найчастіше терміни «аналіз» і «синтез» вживаються стосовно до всього мислення в цілому, до дослідження взагалі.

Виходячи з цього аналіз - процедура уявного (іноді і реального) розчленування досліджуваного об'єкта на складові частини, розгляд усіх боків і способів функціонування властивості і вивчення їх. Розчленування має на меті перехід від вивчення цілого до вивчення його частин і здійснюється шляхом абстрагування від зв'язку частин один з одним.

Синтез - це процедура з'єднання отриманих в результаті аналізу частин об'єктів, їх сторін або властивостей в єдине ціле, розгляд способу зв'язків та відносин частин, без чого неможливо справді наукове пізнання цього предмета.

Аналіз і синтез використовуються як в розумовій, так і в практичній, зокрема експериментальної, діяльності. У різних науках використовуються специфічні способи аналізу та синтезу і в кожній області є спеціальні методи.

У загальному сенсі мислення в цілому є «аналіз-синтез», розчленування предметів свідомості та їх об'єднання. Він зароджується вже на щаблі чуттєвого пізнання, коли ми розкладаємо явища на окремі сторони і властивості, виділяючи їх форму, колір, величину, складові елементи і т.д. Пізнаючи предмети, ми проводимо аналіз. Виділені частини можуть стати предметом самостійного, більш глибокого вивчення, між ними можуть бути встановлені певні взаємовідносини і залежності. Будь-яке мислення є встановлення якихось відносин між зафіксованими в думці предметами або їх сторонами, тобто синтез. Подальший синтез відновлює цілісність об'єкта, однак після його аналітичного дослідження ми більш глибоко усвідомлюємо структуру цієї цілісності. Співвідношення синтезу і аналізу є певний процес. В основі його лежить зв'язок абстракцій, в яких здійснюється мислення.

Діалектичне мислення передбачає єдність, поєднання аналізу та синтезу в ході дослідження предмета. Гегель, що йшов з активності мислення та ставив проблему аналізу та синтезу як проблему логічного мислення, у своїх працях обгрунтував єдність аналізу і синтезу, їх діалектику, показав співвідносності категорій частини і цілого і суперечливість процесу відображення предмета як частини і цілого.

Побудова теорії про якусь предметної області передбачає наявність і аналітичного та синтетичного знання про кожен предмет цієї області, об'єктивно складається з частин: особливого знання про окремі предмети зв'язку та знання про властивості зв'язку предметів, що містить в собі результат переробки воєдино окремих знань.

У повсякденному житті виділяючи якусь певну думку з густого туману нашарувань зорових образів, звуків, ароматів і смаків - з усього того, що складає наше життя, ми зазвичай використовуємо два якості розуму: здатність до аналізу і здатність до синтезу.

Аналізуючи, ми поділяємо великі ідеї на більш дрібні. Синтезуючи, ми комбінуємо деяку кількість інформації на підставі певного принципу. Усвідомлюючи складність величезної кількості одержуваної нами інформації, ми намагаємося сортувати наші думки за певними категоріями. Ми розставляємо уявні дужки в матеріалі накопиченого нами життєвого досвіду.

У багатьох професіях, щоб стати майстром своєї справи, потрібно оволодіти мистецтвом класифікації, сприйнявши окремі деталі, класифікувавши їх у своїй свідомості на підставі певних критеріїв, інтегрувати цю інформацію і сформулювати думки, що стосуються об'єкта в цілому.

Процедури аналізу і синтезу є необхідним елементом будь-якого наукового пізнання. Аналіз є звичайно його першою стадією, коли дослідник переходить від нерозчленованого опису досліджуваного об'єкта до виявлення його будови, складу, а також його властивостей і ознак.

У процесі наукового пізнання синтез, як правило, слідує за аналізом. Синтез виступає не як метод конструювання цілого, а як метод подання цілого у формі єдності знань, отриманих за допомогою аналізу. У синтезі відбувається не просто об'єднання, а узагальнення аналітично виділених і вивчених особливостей об'єкта. Положення, одержувані в результаті синтезу, включаються в теорію об'єкта, яка, збагачуючись і уточнюючи, визначає шляхи нового наукового пошуку.

Ці знання використовуються в теорії різним і відносно самостійним чином. Розглянемо деякі приклади використання аналізу і синтезу в науковому пізнанні.

У хімії при розгляді ряду сполук, у свою чергу реагують між собою, на місце знання про властивості сполуки як цілого доводиться ставити знання про його окремих частинах, оскільки важливі їх кількісні характеристики. В інших науках, як правило, знання використовується нерасчлененно, як синтетичне.

У механіці в залежності від потреб побудови теорії, або в умовах вирішення більш складних завдань, використовуються або знання про складові силах або знання про результуючої (наприклад, складання і розкладання сил за правилом паралелограма). Побудова теорії або загальний хід дослідження можуть бути тут охарактеризовані з точки зору логічних умов можливості заміни одного знання, низкою інших або ряду знань одним при наявності в предметній області координації різних предметів (фіксованих відповідно в особливих знаннях) і проявів результатів цієї координації у властивостях цілого. Синтетичне знання ніколи не є простою механічною сумою знань про частини; воно являє собою нове знання (наприклад, у застосуванні до кількох силам доводиться будувати правило паралелограма і результуюча не дорівнює простій сумі сил).

Структурно єдність аналізу і синтезу означає як взаємозалежність знань (аналітичного і синтетичного) або завдань дослідження, так і характеристику способу здійснення кожної з них окремо. Вже елементарний процес відображення найпростішої координації та її різних елементів є одночасно і аналіз і синтез в сенсі отримання аналітичного знання за допомогою синтезу та синтетичного знання за допомогою аналізу.

У науковому пізнанні дедуктивний метод є окремим випадком аналізу, а індуктивний метод окремим випадком синтезу. Аналіз і синтез використовуються як прийоми мислення, а індукція і дедукція як методи.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >