СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 • 1. Білоус А. Політико-правові системи: світ і Україна. - К.,2003.
 • 2. Бодуен Ж. Вступ до політології. - К., 2005.
 • 3. Брегеда А. Ю. Політологія : Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. - К., 1999.
 • 4. Гаєвський Б. Українська політологія. - К., 2001.
 • 5. Гелей С., Рутар С. Основи політології. -Львів, 2006.
 • 6. Потульницький В. Історія української політології. - К., 2001.
 • 7. Давимука С., Колодій А., Кужелюк Ю., Харченко В. Політичні режими сучасності і перехід до демократії. - Львів, 1999. - 168с.
 • 8. Основи демократії. Права людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін: Навч. посібн. // О.В. Філонов, В.М. Субботін, В.В.Пашутін, І. Я. Тодоров. - К.: Знання, 2006. - 215с.
 • 9. Основи демократії: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / Авт. колектив: М. Бессонова, О.Бірюков, С. Бондарук та ін.; За заг. ред. А. Колодій. - К.: вид-во "Ай-Бі", 2002. - 684с.
 • 10. Політологія. Навчально-методичний комплекс : підруч. для студ. вузів / за ред. Ф. М. Кирилюка. - 2-е вид., перероб. і доп.. - К.: ЦУЛ, 2005. - 704c.
 • 11. Політологія: Навчальний посібник / Юрій М.Ф. - К.: Дакор, КНТ, 2006. - 416c.
 • 12. Політологія: Підручник / І.С. Дзюбко, К.М. Левківський, В.П. Андрущенко та ін.; За заг. ред. І.С. Дзюбка, К.М. Левківського. - К.: Вища шк., 1998. - 304с.
 • 13. Політологія: Підручник / Л.М. Димитрова, С.О. Кисельов, М.Ф. Шевченко та ін.; За ред. Л.М. Димитрової, С.О. Кисельова. -- К. : Знання, 2009. -- 206с.
 • 14. Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. - К. : Вид. центр "Академія", 2001. - 528с.
 • 15. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): підручник. - К.: Либідь, 2002. - 576с.
 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить