ВСТУП

Протягом останніх кількох десятиріч екологічні проблеми в усьому світі виходять на передній план. Вони є особливо актуальними і для українського суспільства, яке зазнало значних негативних впливів (екологічних, соціальних, економічних) у наслідок техногенної катастрофи, яка сталася на Чорнобильській АЕС. Цілком очевидно, що на переосмислення людиною ставлення до довкілля насамперед впливають засоби масової комунікації, які можуть ефективно формувати екологічне мислення масової аудиторії. Однак сприйняття екологічних проблем має дещо вибірковий характер. Екологічна криза набуває уваги в пресі лише протягом певного проміжку часу. Коли ж ефект новизни вичерпано, подія поступово зникає з повідомлень преси. Якщо ж тема дістала додатково ще й певну реакцію з боку політиків, мас-медіа швидко забувають про її існування або замінюють її новими екологічними проблемами. Висновки з кризової ситуації протягом кількох років, повторне згадування минулої проблеми з`являються в пресі досить рідко, навіть незважаючи на те, що певна кризова ситуація може бути не вирішена тривалим часом. Ефект відлуння на сьогоденні проблеми переважає.

Екологічна тематика має фундаментальну специфіку: екологія пов'язана з історією і філософією, із соціологією і математикою, фізикою та хімією, правом і психологією, економікою і біологією, етикою та естетикою, демографією і природокористуванням.

Актуальність наукового дослідження зумовлена потребою вироблення методологічних засад висвітлення екологічної тематики в сучасній українській пресі, що, у свою чергу, спричинене зростанням соціально-комунікативного попиту на екологічну інформацію.

Дослідження особливостей подання екологічної проблематики у вітчизняних ЗМІ, визначення головних чинників, які впливають на зміст і якість екопублікацій сприятиме втіленню в життя інформаційної політики України. Важливо дослідити діяльність вітчизняної екожурналістики, проаналізувавши публікації з проблематики довкілля, визначити загальні тенденції, позитивні та негативні моменти цього журналістського напряму.

Нині, після тривалого періоду занепаду, українська економіка вступає у фазу відновлення. Однак ці позитивні зрушення мають і зворотний бік. Адже за сприятливих економічних умов активно розвиватиметься виробництво, а відтак проблеми екології постануть з іще більшою силою. Це означає, що від представників мас-медіа, які висвітлюють екологічну тематику, вимагатиметься концентрація уваги, зусиль, застосування нових методів і знань. А отже, аналіз і систематизація накопиченого досвіду української екожурналістики, визначення тенденцій у висвітленні проблем довкілля, безперечно, є необхідним для подальшого вдосконалення діяльності мас-медіа.

Мета і завдання дослідження полягає у визначенні засад, проблематики, досвіду, жанрових форм та мовностилістичних прийомів висвітлення екологічної тематики на сторінках сучасної української преси.

Можна окреслити такі завдання роботи:

  • 1. Розглянення специфіки висвітлення матеріалів на екотематику у ЗМІ.
  • 2. Дослідження тематики, проблематики та принципів екологічної журналістики.
  • 3. Вивчення особливостей жанрової форми та мовностилістичних прийомів висвітлення екологічних питань у сучасних українських ЗМІ.

Об'єктом дослідження є публікації на екологічну проблематику в сучасній українській друкованій пресі.

Предметом дослідження стає проблематика, жанрові форми та мовностилістичні прийоми висвітлення екологічної тематики в сучасній українській пресі.

Обґрунтування висновків та кінцевих положень базується на використанні наступних методів дослідження: емпірико-аналітичний, порівняльний та описовий. Використано проблемно-тематичний, жанрово-видовий та системно-функціональний підходи. Методологічною основою дослідження є наукові принципи об'єктивності, історизму, комплексності, достовірності.

Практичне значення одержаних результатів. Матеріали та результати роботи можна використовувати для методичного забезпечення журналістських майстерень, для навчальних спецкурсів з екології, екожурналістики, організації екологічної діяльності. Такі спецкурси сприятимуть формуванню в майбутніх журналістів навичок та вмінь у підготовці публікацій на екологічну тематику. Крім того, одержані результати можна застосувати в роботі конкретних мас-медіа для визначення ефективності подання матеріалів з екотематики, коригування та вдосконалення практичної діяльності екологічних журналістів, підвищення їхньої професійної майстерності.

Теоретичне значення дослідження полягає систематизації форм висвітлення екологічної тематики залежно від комунікативних можливостей кожної категорії мас-медіа.

Визначено проблематику, жанрові форми та мовностилістичні прийоми висвітлення питань екології в сучасних українських ЗМІ.

Дослідження базується на використанні екопублікацій у Херсонських газетах «Новий день», «Вгору», а також спостеріганні за екологічною журналістикою сучасних українських засобів масової комунікації.

Структура: робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та бібліографії. Обсяг роботи - 30 друкованих сторінок.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >