Томах Катерину Володимирівну - викладача філософії на посаду старшого лаборанта кафедри філософії за сумісництвом з 21 листопада 1996 року з окладом відповідно штатного розкладу.

Підстава: заява Томах К.В. з візами та резолюцією.

Перевести:

Хміль Ганну Сергіївну - вахтера гурт. № 1 на посаду гардеробниці навчального корпусу в зв'язку з скороченням з 16 листопада 1996 року на 1 ставку з окладом 103 (сто три )гривень.

Підстава: заява Хміль Г.С. з візами та резолюцією.

Надати:

Величку Сергію Миколайовичу - лаборанту кафедри фізики та математики тарифну відпустку з 18 листопада 1996 року на 28 календарних днів за період роботи з 20 червня 1995 по 19 червня 1996 року.

Підстава: графік відпусток.

Звільнити:

Корха Миколая Івановича - учбового майстра кафедри механізації в зв'язку з виходом на пенсію по статті 36 пункт 2 КЗпП України з 21листопада1996 року.

Підстава: заява Корха М.І. з візами та резолюцією.

Ректор В. В. Пилипчук

Резюме

Резюме - це поширений документ про прийом на роботу до комерційних підприємств. Особливістю резюме є виклад відомостей про освіту і трудову діяльність у зворотному хронологічному порядку . У графі "Додаткові відомості" можна вміщувати будь-яку інформацію: володіння іноземними мовами, наявність друкованих праць, професійні навички за іншим фахом та інше.

У резюме мають бути такі реквізити:

Назва виду документа

Текст:

Анкетні дані

Відомості про роботу

Відомості про навчання

Додаткові відомості

3. Дата

4. Підпис

Зразок:

Резюме

П. І. По б.: Борисенко Андрій Іванович

Адреса : 252001, м. Київ,

вул. Хрещатик, б. 7, кв.12

Телефон : 6546887

Дата і місце народження : 15 березня 1973 р., Київ

Громадянство : Україна

Сімейний стан : одружений, маю сина

Освіта : 1990-1995 - Український державний університет харчових технологій за спеціальністю "Технологія хлібопекарних виробництв" з наданням фаху ІНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ. 1980-1990 - середня школа № 294 (м. Київ). По закінченні школи отримав свідоцтво про присвоєння фаху ПРОГРАМІСТ. заява автобіографія документ робота

Досвід роботи: з 1997 р.-головний технолог хлібокомбінату №2.

З 1995 - 1997 - змінний технолог хлібокомбінату №2.

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ : Маю досвід роботи з електронними таблицями, текстовим і графічним редакторами у середовищі DOS і WINDOWS, а також володію системами програмування на мовах PASCAL, C і CUBD таких як DBASE і FOXPRO та ін.

Володію англійської мовою ( читаю і перекладаю із словником).

На вимогу можу додати необхідні рекомендації.

А. І. Борисенко

Оформлення особових справ працівників

Особова справа - це сукупність документів, які містять найповніші відомості про працівника і характеризують його біографічні, ділові, особисті якості. Вона займає основне місце у системі персонального обліку працівників.

Особові справи працівників органів державної податкової служби ведуться відповідно до Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 року № 731. У практичній роботі використовуються Методичні рекомендації щодо застосування Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади, затверджені наказом начальника Головдержслужби від 5 липня 1998 року № 24 з доповненнями, внесеними наказом Головного управління державної служби України від 12 грудня 2000 року № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2000 року за № 956/5177.

Формування особової справи розпочинається з дати розгляду питання про призначення на посаду державного службовця.

В особовій справі повинні міститися такі документи:

 • - особова картка (форма П-2 ДС) із відповідними додатками та фотокарткою розміром 4 6 сантиметрів;
 • - копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації;
 • - відповідно до статті 13 Закону України “Про державну службу” відомості про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан державного службовця чи особи, що претендує на заняття посади державного службовця (далі - претендент), і членів його сім'ї;
 • - підписані претендентом попередження про встановлені законодавством України обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням, а також документ про ознайомлення із Загальними правилами поведінки державного службовця;
 • - довідка про наявність встановленої форми допуску до державної таємниці (для відповідних посад);
 • - біографічна довідка, подання про призначення на посаду, картка погодження (у разі потреби);
 • - погодження, передбачені законодавством для призначення на посади керівників відповідних органів;
 • - довідка про перебування у кадровому резерві (для осіб, зарахованих до кадрового резерву);
 • - направлення на роботу (для магістрів державного управління і випускників вищих навчальних закладів);
 • - заява про участь у конкурсі, протокол (витяг з протоколу) конкурсної комісії (для осіб, які призначаються на конкурсній основі);
 • - заява про проходження стажування на відповідній посаді, індивідуальний план стажування та доповідна записка про стажування з висновками керівника структурного підрозділу (для осіб, які проходили стажування);
 • - заява щодо призначення на відповідну посаду.

Після призначення працівника на посаду державного службовця до особової справи додаються:

 • - наказ, розпорядження про призначення на посаду;
 • - копії указів, постанов, наказів, розпоряджень органів вищого рівня про призначення (рішень про обрання) на посаду (у випадках, передбачених законодавством);
 • - текст Присяги, скріплений підписом державного службовця (для осіб, уперше прийнятих на державну службу);
 • - копії документів про надані пільги;
 • - копія паспорта;
 • - копія військового квитка (для військовозобов'язаних);
 • - опис документів особової справи.

Працівник кадрової служби, отримуючи матеріали до особової справи, повинен перевірити дотримання правил їх заповнення, відповідність зазначених у них відомостей оригіналам документів (паспорта, військового квитка, документа про освіту тощо).

Особова справа повинна бути сформована і зареєстрована у книзі обліку руху особових справ не пізніше тижневого терміну з дня призначення на посаду.

Не рекомендується включення до особової справи наказів (розпоряджень) про відпустки, про направлення у відрядження, на курси перепідготовки, підвищення кваліфікації чи стажування. Не включаються також документи другорядного значення: довідки з місця проживання, про житлові умови, про стан здоров'я (вони не підлягають тривалому зберіганню).

Копії документів про освіту, які включаються до особової справи, повинні бути засвідчені в установленому порядку. Це ж стосується копій наказів або витягів із них.

Документи особової справи підшиваються в спеціально виготовлених обкладинках або у стандартних швидкозшивачах.

На обкладинці особової справи необхідно зазначити:

 • - повну назву ОДПС;
 • - номер справи;
 • - прізвище, ім'я та по батькові (у називному відмінку);
 • - дату заведення та закінчення особової справи (день прийняття на роботу і день звільнення).

Після звільнення працівника заяву про його звільнення, копію наказу (розпорядження) або витяг з нього, а також інші документи (лист про переведення, подання на звільнення та ін.) підшивають в особову справу. У додатку до особової справи робиться запис про звільнення працівника.

Після цього особова справа вилучається та зберігається у підрозділі по кадрах протягом двох років, потім здається на зберігання в архів ОДПС.

При підготовці особової справи до передачі в архів у кінці справи оформляється на окремому аркуші підсумковий запис.

У ньому зазначається цифрами і прописом кількість пронумерованих аркушів справи і окремо (через “+”) кількість аркушів внутрішнього опису.

Підсумковий запис підписується його укладачем (з розшифруванням посади і підпису), проставляється дата.

Трудова книжка

Трудова книжка - це документ встановленого зразка, в якому записані відомості про стаж роботи, нагороди, заохочення кожного працівника.

Трудові книжки ведуться на всіх працівників підприємств, установ, організацій усіх форм власності, які працювали на них понад 5 днів.

На осіб, які працюють за трудовим договором у підприємців, котрі не мають прав юридичної особи, а також в окремих громадян по їх обслуговуванню, трудові книжки не ведуться.

На осіб, які працюють за сумісництвом, трудові книжки ведуться тільки за місцем їхньої основної роботи.

Трудові книжки і вкладки до них заповнюються у відповідних розділах українською та російською мовами.

Якщо особа розпочинає свій трудовий шлях і ще не має трудової книжки, то власник або уповноважений ним орган повинен оформити її не пізніше, ніж у тижневий термін від дня прийняття працівника на роботу.

У трудову книжку вносять такі відомості: про працівника - його прізвище, ім'я, по батькові; про роботу - переведення на іншу постійну роботу, звільнення; про нагородження державними нагородами та відзнаками, про заохочення за успіхи в роботі; про відкриття, на які видано диплом, використані винаходи і раціоналізаторські пропозиції та грошові винагороди у зв'язку з цим.

Стягнення у трудовій книжці не зазначаються.

Всі записи про прийняття на роботу, переведення на іншу постійну роботу або звільнення, а також про нагороди та заохочення вносяться власником або уповноваженим ним органом після видання наказу, але не пізніше, ніж у тижневий термін (у разі звільнення - у день звільнення) і мають точно відповідати текстові наказу (розпорядження).

Дати пишуться арабськими цифрами (число і місяць - двозначними).

З кожним записом, що вноситься у трудову книжку на підставі наказу про прийняття на роботу, переведення на іншу постійну роботу або звільнення, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний ознайомити працівника під розписку в особовій картці, в якій має бути такий самий запис, що й у трудовій книжці.

В разі потреби власник або уповноважений ним орган може видати працівникові на його прохання завірений витяг з трудової книжки.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >