Факторний аналіз прибутку підприємства

Факторний аналіз прибутку дає можливість встановити походження джерел його формування (зміна обсягів реалізації, структури продукції, відпускних цін та цін на сировину, тарифів на електроенергію та перевезення). Факторний аналіз прибутку дає керівництву підприємства можливість корегувати діяльність підприємства в залежності від величини впливу на прибуток тих чи інших чинників.

Балансовий прибуток характеризує фінансовий результат усіх видів господарської діяльності підприємства. Аналіз балансового прибутку проводиться шляхом зіставлення фактично одержаного балансового прибутку за звітний період із даним за минулий рік. При цьому детально аналізуються складові частини балансового прибутку, вивчаються напрямки їх розвитку за звітний період, аналізується структура прибутку за звітний рік[28].

На зміну балансового прибутку впливають багато чинників. Кількісно можна зміряти чинники першого, другого і третього порядків.

До чинників першого порядку відносяться зміни[15]:

  • - прибутки від реалізації товарної продукції (товарів, робіт, послуг);
  • - прибутки від іншої реалізації;
  • - позареалізаційні прибутки;

В загальному випадку на величину прибутку від реалізації товарної продукції впливають такі чинники:

  • - зміни цін на реалізовану продукцію;
  • - зміни обсягів реалізації продукції;
  • - зміни собівартості продукції;
  • - зміни в структурі реалізованої продукції

Ці чинники відносяться до чинників другого порядку балансового прибутку.

Взаємозв'язок чинників першого і другого порядків з балансовим прибутком пряма, за винятком собівартості, зниження якої приводить до зростання прибутку.

При розрахунку впливу чинників першого порядку на балансовий прибуток використовуємо адитивну факторну модель чинника:

, (2.1)

де - зміни балансового прибутку, грн.;

- зміни прибутку від реалізації товарної продукції (товарів, робіт, послуг), грн.;

- зміни прибутку від іншої реалізації, грн.;

- зміни позареалізаційних прибутків, грн..

Кількісна зміна кожного чинника рівна впливу цього чинника на зміну балансового прибутку.

Основну частину прибутку підприємство „КП «Орбіта» одержує за рахунок реалізації товарної продукції.

грн.,

грн.,

грн.,

грн.

Таким чином ми виявили, завдяки впливу яких саме чинників першого порядку прибуток на підприємстві за звітний період збільшився, а також розмір впливу кожного чинника.

Суть методики розрахунку впливу на операційний прибуток наведених чинників другого порядку полягає в послідовному аналізі кожного з них, тобто припускається, що інші чинники у цей час на прибуток не впливають. Визначимо ступінь впливу на прибуток цих чинників.

Прибуток від реалізації продукції розраховується по формулі:

, (2.2)

де - прибуток від реалізації продукції, грн.;

- об'єм реалізованої продукції і-го виду в натуральному виразі;

- ціна реалізації одиниці продукції і-го виду, грн.;

- собівартість одиниці продукції і-го виду, грн..

Цю формулу використовуємо як модель чинника для детермінації факторного аналізу.

Спосіб ланцюгових підстановок дозволяє визначити вплив окремих чинників на зміну величини результативного показника шляхом поступової заміни базисної величини кожного показника чинника в об'ємі результативного показника на фактичну в звітному періоді[27]. З цією метою визначають ряд умовних величин результативного показника, які враховують зміну одного, потім двох, трьох, і т.д. чинників, допускаючи, що інші не міняються. Порівняння величини результативного показника до і після зміни рівня того або іншого чинника дозволяє виділити його вплив від впливу всіх чинників, і визначити вплив останнього на приріст результативного показника.

Алгоритм розрахунку способом ланцюгової підстановки для факторної моделі (2.2):

, (2.3)

- базове значення прибутку;

, (2.4)

- перший умовний показник прибутку, що показує, яке значення мав би прибуток при фактичному об'ємі реалізації продукції і базових ціні і собівартості;

, (2.5)

- другий умовний показник, що відображає величину прибутку при фактичному об'ємі реалізації і фактичній ціні, але при базовій собівартості продукції;

, (2.6)

- фактичний показник прибутку.

Загальна зміна прибутку:

, (2.7)

У тому числі за рахунок:

- зміни обсягів реалізації продукції

, (2.8)

Для кожного і-го виду продукції встановлюємо, скільки одержано прибутку додатково за рахунок зміни обсягів реалізації порівнюючи умовну суму прибутку від реалізації продукції у попередньому періоді при обсягах реалізації у звітному періоді з сумою прибутку від реалізації продукції у попередньому періоді.

- зміни ціни реалізації продукції

, (2.9)

Для кожного і-го виду продукції встановлюємо, скільки одержано прибутку додатково за рахунок змін цін реалізації порівнюючи умовну суму прибутку від реалізації продукції у звітному періоді при собівартості попереднього з умовною сумою прибутку від реалізації продукції у попередньому періоді при обсягах реалізації звітного періоду.

- зміни собівартості продукції

, (2.10)

Для кожного і-го виду продукції встановлюємо, скільки одержано прибутку додатково за рахунок змін собівартості продукції порівнюючи суму прибутку від реалізації продукції у звітному періоді з умовною сумою прибутку від реалізації продукції у звітному періоді при собівартості продукції попереднього періоду.

Алгебраїчна сума впливу всіх чинників обов'язково повинна бути рівна загальному приросту результативного показника:

, (2.11)

Відсутність такої рівності свідчить про допущені помилки.

Визначимо кількісну величину впливу кожного чинника:

а) Вплив на прибуток змін ціни на реалізовану продукцію

Зміни рівня цін і величина прибутку знаходяться в прямо пропорційній залежності: при збільшенні рівня цін сума прибутку зростає, і навпаки.

Розрахунок впливу на прибуток змін цін на реалізовану продукцію представлений у таблиці 2.3

Таблиця 2.3 Вплив на прибуток змін цін на реалізовану продукцію

Вид виробів

Прибуток від реалізації продукції у попередньому періоді при обсягах звітного, грн.

Прибуток від реалізації продукції у звітному періоді при собівартості попереднього, грн.

Вплив на прибуток зміни цін реалізації, грн.

1

2281,5

3126,5

845

2

3998,8

3998,8

0

3

3887

9379,5

5492,5

4

0

0

0

5

1336,9

5993

4656,1

6

423,63

-523

-946,63

7

0

0

0

Усього

10047

Отже завдяки змінам у цінах порівняно з минулим роком підприємство отримало на 10046,97 грн. більше прибутку від реалізації продукції.

б) Вплив на прибуток змін обсягів реалізації продукції

Обсяг реалізації продукції може здійснювати як позитивний так і негативний вплив на суму прибутку. Збільшення об'єму продажів рентабельної продукції приводить до пропорційного збільшення прибутку. Якщо ж продукція є збитковою, то при збільшенні об'єму реалізації відбувається зменшення об'єму суми прибутку.

В таблиці 2.4 представлений розрахунок впливу на прибуток змін обсягів реалізації кожного виду реалізованих товарів у 2006 році порівняно з 2005 роком.

Таблиця 2.4 Вплив на прибуток змін обсягів реалізації продукції

Вид виробів

Прибуток від реалізації продукції у попередньому періоді, грн.

Прибуток від реалізації продукції у попередньому періоді при обсягах звітного, грн.

Вплив на прибуток зміни обсягів реалізації, грн.

1

3321

2281,5

-1039,5

2

4394

3998,8

-395,2

3

5584

3887

-1697

4

2459

0

-2459

5

2050

1336,9

-713,1

6

125

423,63

298,63

7

0

0

4315*

Усього

-1690,2

*оскільки цей вид продукції було введено тільки в звітному році то прибуток від його реалізації і є вплив зміни його обсягів реалізації на загальний прибуток

З таблиці 2.4 ми бачимо, що через зміну обсягів реалізації продукції у звітному періоді порівняно з попереднім прибуток від реалізації продукції зменшився на 1690,17 грн. Графік впливу на прибуток змін обсягів реалізації (рисунок 2.4) демонструє що по більшості реалізованої продукції відбулося зменшення прибутків через зміну обсягів реалізації, причиною такого зниження можливо стала цінова політика підприємства, впроваджена на підприємстві. І хоча збільшення прибутку через зміни цін на реалізовану продукцію значно перекриває його зменшення через зміни обсягів реалізації, зменшення обсягів реалізації є досить негативним чинником, оскільки зменшується доля продукції підприємства на ринку і воно втрачає здобуті позиції.

в) Вплив на прибуток змін собівартості одиниці продукції

Собівартість продукції і прибуток знаходяться в обернено пропорційній залежності: зниження собівартості приводить до відповідного зростання суми прибутку, і навпаки.

Розрахунок впливу на прибуток змін собівартості одиниці продукції представлено у таблиці 2.5

Таблиця 2.5 Вплив на прибуток змін собівартості одиниці продукції.

Вид виробів

Прибуток від реалізації продукції у звітному періоді при собівартості попереднього, грн.

Прибуток від реалізації продукції у звітному періоді, грн.

Вплив на прибуток зміни собівартості продукції, грн.

1

3126,5

3000

-126,5

2

3998,8

4537

538,2

3

9379,5

6760

-2619,5

4

0

0

0

5

5993

2259

-3734

6

-523

2191

2714

7

0

4315

0*

Усього

-3227,8

*оскільки цей вид продукції був введений тільки у звітному році, він не може впливати на прибуток завдяки зміні собівартості

Таким чином ми виявили, що прибуток підприємства зменшився на 3227,8 грн. за рахунок змін собівартості продукції у звітному періоді порівняно з попереднім.

г) Вплив на прибуток змін в структурі реалізованої продукції

Зміни структури продукції можуть здійснювати як позитивний, так і негативний вплив на суму прибутку. Якщо збільшиться частка більш рентабельних видів продукції в загальному об'ємі її реалізації, то сума прибутку зросте і, навпаки, при збільшенні питомої ваги низькорентабельної або збиткової продукції загальна сума прибутку зменшиться. Тобто цей показник демонструє ту частину додатково отриманого прибутку (збитку), що з'явилась завдяки збільшенню (зменшенню) питомої ваги більш рентабельної продукції.

, (2.12)

де - зміни прибутку завдяки змінам в структурі реалізованої продукції, грн.;

, - відповідно питома вага i-го виду продукції в загальному об'ємі реалізації (%) за звітній та попередній періоди;

- сума прибутку від одиниці i-го виду продукції в попередньому періоді, грн.;

- загальний об'єм реалізованої продукції у звітному періоді, грн..

Розрахунок впливу на прибуток змін в структурі реалізованої продукції представлений в таблиці 2.6

Згідно розрахунків завдяки змінам в структурі реалізованої продукції прибуток підприємства зменшився на 3180,60 грн.

Результати підрахунків показують, що підприємство збільшило свій прибуток більшою мірою завдяки змінам у ціні на реалізовану продукцію (10046,97 грн.). Це вказує на ефективну політику ціноутворення впроваджену керівництвом підприємства.

Таблиця 2.6 Вплив на прибуток змін в структурі реалізованої продукції.

Вид виробів

Питома вага обсягу реалізації, %.

Прибуток від реалізації одиниці продукції у попередньому періоді, грн.

Обсяг реалізації продукції у звітному періоді, од.

Вплив на прибуток змін в структурі реалізованої продукції, грн.

2005 р.

2006 р.

1

10,99

16,59

2,7

845

2

17,51

20,99

5,2

769

3

16,49

20,25

4,6

845

4

0

17,45

1

0

5

15

20,02

2,9

461

6

14,01

4,7

0,81

523

7

25,99

0

0

799

Усього

4242

-3180,6

Але зміни в собівартості продукції призвели до зменшення прибутку на 3227,8 грн. Негативний вплив на суму прибутку також здійснили зміни обсягів реалізації продукції (у розмірі 1690,17 грн.).

Аналіз змін в структурі реалізованої продукції продемонстрував збільшення питомої ваги менш прибуткових товарів, що зменшило прибуток на 3180,60 грн. Такі результати аналізу показують, що керівництву підприємства необхідно приділити більше уваги структурі продукції, що випускається, а саме, прагнути збільшити питому вагу більш прибуткової продукції.

Тут також слід зазначити, що позитивний вплив змін цін на реалізацію продукції значно перекриває негативний вплив збільшення собівартості продукції та невдалої політики ціноутворення. Це також позитивно характеризує діяльність підприємства.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить