СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 • 1. Конституція України.
 • 2. Кодекс Законів про працю України.
 • 3. Про оплату праці: Закон України №144/95 - ВР від 20.04.1995р. (зі змінами, №49/96 ВР від 20.02.1996р., №20/97-ВР від 23.01.1997р., № 50/97-ВР від 6.02.1997р.) // ВВР України. - 1995. - №17.
 • 4. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 15.04.05 р. № 117
 • 5. Афонін О.С. Основи мотивації праці: організаційно-економічні аспекти: Навч. посібник. - К.: МЗУУП, 1994Бойчук І.М., Харів П.С., Хопчан М.І. Економіка підприємств. - Львів, 1999.
 • 6. Богиня Д.П. Трудовий потенціал України: Соціально-демогра-фічний аспект. - Львів, 1996. - 220с.
 • 7. Бойчук І.М., Харів П.С., Хопчан М.І. Економіка підприємств. - Львів, 1999.
 • 8. Дмитренко Г. А. Стратегический менеджмент: целевое управление персоналом организаций: Учеб. пособие. -- 2-е изд., испр. -- К.: МАУП. 2002. -- 192 с.: ил. -- Библиогр.: с. 186-189.
 • 9. Дячун О.В. Організація, нормування та оплата праці: Навчальний посібник. - Львів, 2001.
 • 10. Егоршин А. П. Управление персоналом. -- 2-е изд. -Н. Новгород: НИМБ, 1999.
 • 11. Економіка підприємства: Підручник / Під заг. ред. С.Ф. Покропивного. - Вид. 2-е, перероб. та доп. - К., 2001.
 • 12. Журавлев П.В., Кулапов М.Н., Сухарев С.А. Мировой опыт в управлении персоналом. Обзор зарубежных источников/ Монография. М.: Изд-во Рос. экон. акад., Екатеринбург: Деловая книга, 1998. 232 С.
 • 13. . Калина А. В. Организация и оплата труда в условиях рынка (аспект эффективности). -- К.: МАУП, 1995.
 • 14. Колот А. М. Мотивація персоналу: Підручник. -- К.: КНЕУ, 2002. -- 345 с..
 • 15. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия: Учебное пособие / Под ред, П.В. Шеметова. - М.: ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЭиУ, 1999. - 312 с.
 • 16. Международный менеджмент: Учеб. пособие. -- К.: МАУП, 2000. -- 240с.
 • 17. Менеджмент - путь к успеху. Любимова Н. Г. - М.:Агропромиздат, 1992 г.
 • 18. Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування // Праця і зарплата. -- 1998. -- № 4.
 • 19. Осовська Г.В., Крушельницька О.В. Управління трудовими ресурсами: Навч. посібник. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 304с.
 • 20. Петюх В.М. Ринок праці: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1999. - 288с.
 • 21. Платонов О. А. Повышение качества трудовой жизни: опыт США. -- М.: Рада, 1992.
 • 22. Праця та соціальна політика в Україні: 36. аналіт.-стат. матеріалів за 1999 рік. -- К.: Соцінформ, 2000.
 • 23. Профессионалы в управлении. Мартынов С. Д. - Л.:Лениздат, 1991 г.
 • 24. Руководство сотрудниками фирмы: Учеб. пособие для вузов/Родионова Н.В., Эриашвили Н.Д., Цыпкин Ю.А. и др.; Под ред. проф. А.А.Крылова, проф. Ю.А. Цыпкина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 352 с.
 • 25. Савченко В.А. Управління розвитком персоналу: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2002. - 351 с.
 • 26. Социальная теория и кадровая политика: Моногр. -- К.: МАУП, 2000. -- 576 с.
 • 27. Справочник кадровика, май 2007 г.
 • 28. Справочник кадровика, июнь 2007 г.
 • 29. Справочник кадровика, декабрь 2008 г.
 • 30. Туленков М. Особливості управління кадровим потенціалом сучасної організації // Довідник кадровика. - № 3 (57). - Березень. - 2007. - с.102-110.
 • 31. Теория и практика принятия управленческих решений: Учеб. пособие. -- К.: МАУП, 2000. - 256 с.
 • 32. Управление персоналом: Учебник для вузов /Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. -- 2-е изд., перераб. и доп. -- М: ЮНИТИ, 2002. --560 с.
 • 33. Управление трудовими ресурсами: Справ, пособие / Под общ. ред. Л. А. Костакова. -- М.: Зкономика, 1987.
 • 34. Щёкин Г.В. Аттестация и резерв кадров. - Киев, 1991. - 264с.
 • 35. Щокін Г.В. Теорія кадрової політики: Монографія. - Київ: МАУП, 1997. - 176с.
 • 36. http://www.uprav.ru/seminars/detail/10736/1152/
 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить