Стабілізації фінансового стану підприємства шляхом диверсифікації виробництва

Загальна характеристика ВАТ “Криворізький залізорудний комбінат”

Рудні поклади, що освоюються шахтами ВАТ “Криворізький залізорудний комбінат”, є складовою частиною Криворізького залізорудного басейну. Криворізький басейн - це смуга залізорудних утворень шириною 3-5 кілометрів протяжністю близько 100 кілометрів з півдня на північ.

Промислова розробка залізної руди у Криворізькому басейні розпочалась у 1881 році. Через п.ять років, у 1886 році, обсяги видобутку становили 337 тисяч тонн. Особливо бурхливо розвивався видобуток залізної руди в нашому краї в період з 1927 по 1952 роки. Саме в той час було введено в дію більшість шахт. 3 цього часу Кривбас став головною сировинною базою чорної металургії Радянського Союзу. Всі діючі нині шахти Кривбасу введені в експлуатацію в 60-х - 70-х роках минулого сторіччя. З 1973 року по 1998 рік вони входили до складу виробничого об.єднання "Кривбасруда" (останнє у вересні 1998 року було перейменовано у Криворізький залізорудний комбінат).

Відкрите акціонерне товариство “Криворізький залізорудний комбінат” - правонаступник ВО "Кривбасруда" - є найбільшим підприємством України з видобутку залізної руди підземним способом. До структури комбінату входять чотири шахти: "Родіна", "Гвардійська", імені Леніна, "Октябрська". Їх ритмічну роботу забезпечують допоміжні підрозділи: ремонтно-механічний завод, шахтобудівне та шахтомонтажне управління, автобаза, управління залізничного транспорту, ремонтно-будівельний та енергетичний цехи, центральна енерголабораторія, база матеріально-технічного постачання. [15]

Крім того, організацією оздоровлення та відпочинку трудящих підприємства займається управління соціальних підрозділів. Наразі ВАТ "Кривбасзалізрудком" - це більше 20 структурних підрозділів виробничого та соціального призначення.

Видами діяльності та послуг комбінату є виробництво товарної залізної руди; реконструкція та будівництво шахт і підземних споруд; промислове виробництво гумотросових канатів (ГТК-1) та клітьових і скіпових підйомних посудин тощо.

Основним видом дiяльностi комбiнату є видобування пiдземним способом товарної залiзної руди; промислове виробництво гумотросових канатiв; реконструкцiя та будiвництво шахт i пiдземних споруд.

До основних видiв товарної продукцiї комбiнату вiдносяться:

руда агломерацiйна (А) з вмiстом залiза 56-63% для виробництва агломерату;

руда доменна (К) з вмiстом залiза 46-54% для виробництва чавуну.

Розвiданi запаси природно багатих руд до глибини 1500 метрiв, складають 266 млн. тон з середнiм вмiстом залiза 58,67%. Цi запаси забезпечать роботу шахт ВАТ "Кривбасзалiзрудком" при iснуючих рудопiдйомних установках на строк вiд 30 до 40 рокiв. Крiм того, є можливiсть розширення сировинної бази за рахунок магнетитових кварцитiв з вмiстом залiза 24,12%, запаси яких до глибини 1500 м. складають 940,4 млн. тон.

ВАТ "Кривбасзалiзрудком" за останнi роки збiльшив рiчний видобуток товарної залiзної руди майже на 13%.

У 2005 році гірницькими колективами шахт комбінату було вироблено 6 млн. 458 тис. тонн товарної залізної руди. У 2006 - му - 7 млн. 100 тис. тонн. Це майже на 10 відсотків більше позаминулорічного показника.

Враховуючи те, що видобуток залiзної руди на ВАТ "Кривбасзалiзрудком" здiйснюється пiдземним способом, сезоннiсть мало впливає на роботу пiдприємства.

В липні 2007 року шахтами «Кривбасзалізрудкому» видобуто 567 тисяч тонн руди (100% плану), з них 557 тисяч тонн -- аглоруди та 10 тисяч тонн -- кускової.

За інформацією підприємства, план з буріння розвідувальних свердловин на комбінаті за січень-липень 2007 року виконано на 121%. Проти січня-липня 2007 року обсяги буріння нарощено більше як на 32%.

Обсяг реалiзацiї товарної руди у 2007 роцi склав 6093,6 тис.т. з середнiм якiсним показником Fe 59,25%.

Комбiнатом в 2007 роцi реалiзовано товарної руди на внутрiшнiй ринок України - 2589,1 тис.т (Fe - 56,92%), на зовнiшнiй - 3504,5 тис.т (Fe - 60,97%). Обсяг реалiзацiї товарної залiзної руди у загальному обсязi реалiзацiї товарної продукцiї за 2007 р. складає 99,4% Провiдним ринком збуту руди для комбiнату у звiтному роцi залишався європейськiй ринок: Чехiя, Польща, Словаччина, Угорщина, Румунiя, Болгарiя, Сербiя, а також Китай.

Найбiльшими споживачами продукцiї ВАТ "Кривбасзалiзрудком" в 2007 роцi були: Марiупольський МК - 37,4%, Алчевський МК - 37,3% вiд загального обсягу внутрiшнiх поставок. ВАТ "Кривбасзалізрудком" тісно співпрацює також з такими металургійними комбінатами: "Запоріжсталлю", ДМК ім. Дзержинського, ДМЗ ім. Петровського. Налагоджено також партнерство з замовниками далекого зарубіжжя: Чехії, Словаччини, Польщі, Сербії, Угорщини, Румунії, Китаю, Туреччини, Болгарії. Товарна руда Криворізького залізорудного комбінату надходить також і до Росії.[14]

На пiдставi прямих договорiв пiдприємствам України реалiзовано некондицiйної фракцiї рудних мас - 651,6 тис.т.

На зовнiшньому ринку збут продукцiї здiйснювався на пiдставi рiчних зовнiшньоторгових контрактiв купiвлi-продажу з компанiєю-трейдером, а на внутрiшньому ринку - на пiдставi рiчних договорiв поставок безпосередньо з металургiйними комбiнатами України.

Якість продукції Криворізького залізорудного комбінату відповідає світовим стандартам. На підприємстві проводиться добровільна сертифікація відвантаженої руди, яка застосовується для сировинної продукції в усьому світі.

Але основним ризиком в дiяльностi комбiнату є ризик втрати частини європейського ринку в зв'язку з досягненням на зазначеному ринку оптимального обсягу виплавки чавуну та високої конкуренцiї серед постачальникiв залiзорудної сировини. Для зменшення ризикiв комбiнат планує здiйснити заходи по пiдвищенню якостi продукцiї шляхом додаткового збагачення видобутої залiзної руди та пiдвищення її конкурентоспроможностi на європейському ринку.

В основі діючої у ВАТ "Кривбасзалізрудком" єдиної системи управління якістю продукції є заміри, випробування, контроль на всіх стадіях технологічного циклу виробництва товарної руди і прийняття на їх основі відповідних керівних рішень. Ефективність цієї системи підтверджується відсутністю рекламацій на якість відвантаженої замовникам продукції, а також високим авторитетом підприємства.

Фiнансова полiтика пiдприємства в 2007 роцi спрямована на своєчасне поповнення необхiдних обiгових коштiв на фiнансування програм модернiзацiї, реконструкцiї та технiчного переозброєння виробництва як за рахунок власних, так i залучених коштiв.

Фiнансування емiтента здiйснювалось за рахунок коштiв, отриманих вiд його господарської дiяльностi. Обсяг виробництва продукцiї (робiт, послуг) у дiючих цiнах за 2007 рiк склав 1 118213,1 тис.грн., обсяг реалiзацiї готової продукцiї склав 1022146 тис.грн. Чистий прибуток за 2007 рiк склав 174530 тис.грн.

Поповнення обiгових коштiв здiйснювалось за рахунок власних коштiв та за рахунок залучених банкiвських кредитiв у сумi 203457 тис. грн. Фактична наявнiсть власних обiгових коштiв станом на 01.01.08р. становить 1029434 тис. грн. Наявнiсть запасiв станом на 01.01.2008 року становить 123795 тис. грн. при нормативi 50342 тис.грн. Понаднормативнi запаси сформувалися за рахунок випуску товарної продукцiї, яка не вiдвантажена покупцям.

Фiнансування та iнвестування будiвельно-монтажних робiт, технiчного розвитку пiдприємства здiйснювалось як за рахунок власних коштiв, так i за рахунок отриманих iнвестицiй шляхом випуску та розмiщення у груднi 2006 року вiдсоткових iменнних облiгацiй на суму 62000 тис. грн. Капiтальнi вкладення за 2007 рiк склали 101141 тис. грн.

Дебiторська заборгованiсть на 01.01.2008р. становить 113 114 тис.грн., з неї прострочена 43 184 тис.грн.

Кредиторська заборгованiсть на 01.01.2008р. становить 54 776 тис.грн., з неї прострочена - 702 тис.грн.

Для забезпечення процесу виробництва комбiнат у звiтному перiодi здiйснював придбання наступних основних видiв товарно-матерiальних цiнностей:

гiрничошахтне i допомiжне обладнання та запаснi частини до нього;

буровий iнструмент;

вибуховi матерiали;

паливно-мастильнi матерiали;

лiснi матерiали;

канати пiдйомнi;

металопрокат, метизи, та iнше.

Зростання цiн на ТМЦ у 2007 роцi в порiвняннi з 2006 роком вiдбулося в середньому на 10-17%.

Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання.

Основними постачальниками матерiалiв з якими обсяг закупки склав бiльше 10% вiд загального обсягу закупки 2007 року були:

ТОВ ВТФ "АВIАС" (паливно-мастильнi матерiали);

ТОВ "САНТОРIН" (обладнання, запаснi частини);

ТОВ "Iндустрiальний метисний Союз" (канати);

Донецька фiлiя ТОВ "ЛЕМАН-УКРАЇНА" (металопрокат);

Корпорацiя "IСД" (канати);

ЗАТ НВК "Гiрничi машини" (обладнання);

ВАТ "ЛЕМКАР" (запаснi частини, обладнання);

ТОВ "КОНТИНЕНТ ОЙЛ" (паливно-мастильнi матерiали);

ТОВ "Компанiя "РЕСУРС" запчастини, вибуховi речовини);

ЗАТ "Торговий дiм "УКРТАТНАФТА" (паливно-мастильнi матерiали);

Шосткiнський завод "IМПУЛЬС" (вибуховi речовини);

ДП НВО "Павлоградський хiмзавод" (вибуховi речовини);

Фiрма "Атлас Копко Рок Дрiлс АБ" (обладнання);

ВАТ "Киштимське машинобудiвне ВО" (обладнання, буровий iнструмент);

ВАТ "Днiпропетровський металургiйний завод iм. Петровського" (металопрокат);

Основними проблемами якi впливають на господарську дiяльнiсть емiтента є:

значна зношенiсть основних засобiв;

зростання цiн на енергоносiї;

пiдвищення тарифiв на залiзничнi перевезення;

посилення податкового тиску;

необхiднiсть вiдкачування зростаючих обсягiв води в шахтах для уникнення загрози затоплення;

недостатня кiлькiсть професiйного кадрового складу персоналу, особливо серед складу працiвникiв основного виробництва. Для пiдготовки квалiфiкованих робiтникiв товариство змушено постiйно проводити навчання за рахунок власних коштiв;

  • - необхiднiсть здiйснення витрат на вирiшення екологiчних проблем;
  • - ризик, пов'язаний зi змiною законодавства, особливо податкового.
 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >