Список використаної літератури

 • 1. Баюра Д.О. Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Організація виробництва” для студентів вищих навчальних закладів спеціальності “Економіка підприємства”. - К.- Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2003.-36 с.
 • 2. Вітлінський В.В., Верченко П.І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком. Навчально-методичний посібник для самостійноого вивчення дисципліни. Київ: КНЕУ, 2000. - 292 с.
 • 3. Диверсифікація виробництва і капіталу як фактор стабілізації фінансового стану підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / В.М. Дереза; Нац. гірн. ун-т. -- Д., 2005. -- 19 с.
 • 4. Економіка аграрних підприємств: Підручник.Андрійчук В.Г. - К.:КНЕУ, 2002.
 • 5. Економіка підприємства: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / Шегда А.В., Литвиненко Т.М., Нахаба М.П.; За ред. А.В.Шегди; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. -- К.: Знання-Прес, 2001. -- 334 с.
 • 6. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С. Ф. Покропивного. -- Вид. 2-ге, перероб. та доп. -- К.: КНЕУ, 2000.-- 528 с.
 • 7. Ліпич Л.Г. та ін. Організація виробництва: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ліпич Л.Г., Морохова В.О., Московчук А.Т.;-- Луцьк: РВВ Луцьк. держ. техн. ун-ту, 2002. -- 253 с.
 • 8. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент: Навчальний посібник. - К.: ТОВ "УВПК "ЕксОб", 2001. - 560 с.
 • 9. Нестерчук В.П. та ін. Організація виробництва: Навч. посіб. / Нестерчук В.П., Здутов А.А., Нестерчук О.В.; Європ. ун-т фінансів, інформ. систем менеджменту і бізнесу. -- Умань, 2000. -- 91 с.
 • 10. Організація виробництва: Конспект лекцій для студ. екон. спец. /Тельнов А.С., Мороз В.С.; Технол. ун-т Поділля. -- 2-е вид., допов.. -- Хмельницький, 2002. -- 141 с.
 • 11. Розробка стратегії маркетингу в умовах диверсифікації виробництва: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / О.М. Красноносова; Харк. держ. екон. ун-т. -- Х., 2000. -- 16 с. -- укp.
 • 12. Саєнко М.Г. Стратегія підприємства. Підручник. - Тернопіль: «Економічна думка». - 2006. - 390 с.
 • 13. Фатхутдинов Р.А. Организация производства: Учебник - М.: ИНФРА-М, 2001г.,- 672 с.
 • 14. Сайт http://www.smida.gov.ua/emitents/year/?id=10537.
 • 15. Офіційний сайт ВАТ “Криворізького залізорудного комбінату” http://www.krruda.dp.ua/ .
 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить