Диверсифікація виробництва ВАТ “Криворізький залізорудний комбінат”

Здійснимо оцінку недоліків існуючого набору видів діяльності підприємства і визначимо нові, перспективні, до яких слід перейти (або приєднати до існуючого набору). В результаті підприємство визначає нові цілі, задачі і напрямки розвитку у прогнозованому майбутньому, серед яких:

розширення виробництва товарів широкого вжитку;

підвищення кваліфікації та здійснення перекваліфікації працівників, в тому числі: застосування системи соціального захисту.

В останнi роки в Українi спостерiгається стiйка тенденцiя росту обсягiв виробництва залiзної руди. Незважаючи на значний спад виробництва в перiод 1990-1999 р. Україна сьогоднi, як i ранiше, є одним iз провiдних виробникiв залiзорудної сировини. В даний час на розвиток галузi негативно впливають рiст цiн на сировину i енергоносiї, значний знос основних фондiв, пiдвищення тарифiв на залiзничнi перевезення i нестача вантажних вагонiв, проблеми з вiдшкодуванням ПДВ i посилення податкового навантаження.

ВАТ “Криворізький залізорудний комбінат” за обсягами реалiзацiї товарної руди займає провiдне мiсце на загальнонацiональному ринку.

Основними конкурентами серед українських виробникiв залiзної руди є ВАТ “Суха Балка”, м. Кривий Рiг, ВАТ “Запорiзький залiзорудний комбiнат”, м. Днiпрорудний. Серед виробникiв країн СНГ основними конкурентами є Михайлiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат" (Росiя), Лебединський гiрничо-збагачувальний комбiнат (Росiя). Серед захiдних виробникiв - компанiя CVRD (рудник Itabria, Carajas), Бразилiя.

У вiдповiдностi iз стратегiчним планом розвитку ВАТ “Криворізький залізорудний комбінат” прiоритетним напрямком науково-технiчного розвитку є збiльшення обсягiв виробництва товарної продукцiї до 8,0 млн. тон, починаючи з 2012 року, з одночасним пiдвищенням якостi до 58,52%.

В обсязi програми розвитку плануються роботи з реконструкцiї рудопiдйомних стволiв, дробильно-сортувальних фабрик з оснащенням технологiчних циклiв магнiтними сепараторами, використанням бурової i прохiдницької технiки нових поколiнь, модернiзацiя компресорних станцiй та iнше.

В 2008 роцi перед комбiнатом було поставлено ряд задач стратегiчного значення:

пiдтримання досягнутих обсягiв виробництва продукцiї;

лiквiдацiя вiдставання по проходцi гiрничих виробок для розкриття нових горизонтiв;

економiя енергоресурсiв шляхом впровадження енергозберiгаючих технологiй;

замiна скiпової багатоканатної пiдйомної машини на шахтi iм. Ленiна.

Виходячи з поставлених задач комбiнатом розроблена iнвестицiйна програма на 2008 рiк. Загальна сума фiнансування за програмою складає 209,9 млн. грн., в тому числi: [15]

технiчне переозброєння i капiтальне будiвництво - 177,3 млн. грн.;

капiтальнi ремонти - 32,6 млн. грн.

На 2008 рiк заплановано випуск товарної продукцiї в обсязi 7100 тис.т. з середнiм якiсним показником 58,45%.

Для виконання зазначених обсягiв виробництва товарної руди передбачено:

здiйснти замiну механiчної та електричної частини скiпової пiдйомної установки на шахтi iм. Ленiна;

придбати основне технологiчне обладнання взамiн зношеного та здiйснити капiтальний ремонт основного технологiчного обладнання;

придбати допомiжне обладнання та здiйснити капiтальний ремонт допомiжного обладнання;

Загальна сума фiнансування за напрямком складає 82,95 млн. грн.

Для лiквiдацiї вiдставання по проходцi гiрничих виробок для розкриття нових горизонтiв шахт iнвестицiйною програмою передбачено:

придбання нової високопродуктивної гiрничо-прохiдницької технiки;

виконання гiрничо-капiтальних робiт по проходцi гiрничих виробок силами пiдрядної органiзацiї;

виконання проектно-пошукових робiт;

виплата компенсацiй за знесення житла;

Загальна сума фiнансування за напрямком складає 88,61 млн. грн.

З метою економiї енергоресурсiв шляхом впровадження енергозберiгаючих технологiй iнвестицiйною програмою передбачено:

будiвництво теплогенераторних i мiнiкотелен;

монтаж конденсаторних установок для компенсацiї реактивної потужностi;

модернiзацiя i реконструкцiя систем енергопостачання i електрообладнання.

Загальна сума фiнансування за напрямком складає 11,87 млн. грн.

З метою утримання будiвель та споруд пiдприємства в справному робото спроможному станi iнвестицiйною програмою передбачено:

проведення капiтального будiвництва;

проведення капiтальних ремонтiв будiвель та споруд;

проведення реконструкцiї об'єктiв комбiнату.

Загальна сума фiнансування за напрямком складає 26,43 млн.грн

Полiтика комбiнату щодо дослiджень та розробок направлена, в першу чергу, на щорiчне дослiдження i визначення параметрiв очисного простору гiрничих виробок, цiликiв i горизонтальних виробок з урахуванням змiни гiрничо-геологiчних умов. Крiм того, частина науково-дослiдницьких робiт направлена на полiпшення умов працi i пiдвищення безпеки працi. Починаючи з 2007 року проводяться науково-дослiдницькi роботи по визначенню оптимальних умов застосування самохiдної високопродуктивної гiрничої технiки нового поколiння на шахтах комбiнату. За звiтний перiод на науково-дослiдницькi i проектно-дослiдницькi роботи комбiнатом витрачено 4,4 млн. грн., а на 2008 рiк планується витратити близько 5,7 млн. грн.

Для розрахунку коефіцієнту диверсифікації візьмемо найбільш розвинені галузі підприємства.

Таблиця 3.1. - Показники значимості галузей в структурі товарної продукції

Галузь

Кількість галузей на підприємстві

руда агломерацiйна (А)

руда доменна (К)

Клинья резиновые ККР-1

Клети шахтные для вертикально-го подъема

Питома вага галузі в структурі товарної продукції, %

Добування залiзних руд

55

50

25

10

Виробництво вибухових речовин

60

65

Виробництво підіймально-транспортного устаткування

32

30

Коефіцієнт диверсифікації розраховуємо наступним чином:

,

де - частка і-ої галузі в структурі товарної продукції підприємства, коефіцієнт; Nі - порядковий номер галузі в ранжованому ряді, побудованому за спадним принципом: галузі, яка займає найбільшу питому вагу в структурі товарної продукції, присвоюється перший номер, а найменшу - останній.

Для галузі “Добування залiзних руд”:

КДЗ = 1 - (100 / ((0,55 * (2*1 - 1)) + (0,50 * (2*2 - 1)) + (0,25 * (2*3 - 1)) + (0,10 * (2*4 - 1))) = 123,39%.

Даний коефіцієнт для інших галузей розрахуємо аналогічно.

Таблиця 3.2. - Розрахунок коефіцієнту диверсифікації

Галузь

Коефіцієнт диверсифікації, КДЗ

%

Добування залiзних руд

0,750

123,39

Виробництво вибухових речовин

0,608

100

Виробництво підіймально-транспортного устаткування

0,730

120,05

Дані таблиці 3.2 також переконують, що на рівень диверсифікації виробництва істотно впливає кількість товарних галузей, яку розвиває підприємство. Так, збільшення числа галузей з двох до чотирьох зумовило зростання показника КДЗ з 0,608 до 0,750.

Отже, найбільший вклад у формування грошового доходу підприємства складає добування залiзних руд.

Диверсифікованим вважається підприємство, на якому понад 30% загального обсягу продажу -- це товари й послуги, не пов'язані з його основною діяльністю.

Приведемо перелік основні види продукції, що реалізується ВАТ “Криворізький залізорудний комбінат”:

Руда залізна агломераційна

Руда доменна кускова

Сита резинотросові

Резинотросові конвейєрні стрічки

Канат врівноважуючий

Побудник вібраційний ПВ-6

Бадьи проходческие

Футеровка плоска ФРП

Футеровка ребриста

Клинья резинові ККР-1

Клеті шахтні для вертикального підйому

Скипи шахтні для вертикального підйому

Якщо із дванадцяти видів продукції тільки 2 види (руда залізна агломераційна і руда доменна кускова) належать до основної діяльності, тобто 16,7% ((2 / 12) * 100), то 83,3% не належать.

Це означає, що дане підприємство вважається диверсифікованим.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >