Шляхи підвищення прибутковості підприємства

На сучасному етапі трансформації економічної системи держави прибуток як комплексне поняття перебуває під впливом таких економічних процесів, як приватизація та інвестування, створення конкурентного середовища. Отже, щоб прибуток підприємницьких структур зростав необхідно створювати такі умови, які б забезпечували:

 • - нарощувати обсяги виробництва і реалізації товарів, робіт, послуг;
 • - розширювати, орієнтуючись на ринок, асортимент і підвищувати якість продукції;
 • - зменшувати витрати на виробництво (реалізацію) продукцію, тобто її собівартість;
 • - з максимальною віддачею використовувати потенціал, що є у його розпорядженні, в тому числі фінансові ресурси;
 • - найдоцільніше розміщувати (вкладати) одержаний раніше прибуток з точки зору досягнення оптимального ефекту;
 • - грамотно будувати договірні відносини з постачальниками і покупцями, особливо у частині договірних цін та економічних санкцій за невиконання господарських договорів;
 • - реформування податкового законодавства (держава може піти шляхом зниження податкового навантаження, що стимулюватиме вивільнення коштів підприємств для інвестицій, або застосування гнучкої системи податкових пільг і податкових канікул для інноваційних інвестицій);
 • - збільшення джерел інвестування - внутрішніх заощаджень і залучення зовнішніх ресурсів, що матиме як наслідок фінансове оздоровлення економіки в цілому;
 • - орієнтація на залучення стратегічного інвестора та розвиток фондового ринку. Головною метою стратегічного інвестора є концентрація власності й досягнення ефективності роботи підприємства у перспективі, а не одержання прибутку від тримання акцій у короткостроковому періоді. Велика розпорошеність акцій між дрібними акціонерами значно ускладнює ефективність управління компанією. Неможливість продати акції приватизованих підприємств на фондовому ринку через їх неліквідність загострює цю проблему;
 • - розвиток системи правових гарантій захисту інвестора за допомогою хеджування: застави майна та страхування інвестиційних ризиків;
 • - забезпечення ефективного управління державними корпоративними частками;
 • - формування ефективної прозорої системи банкрутства підприємств як засобу фінансового контролю з боку держави та кредиторів;
 • - поліпшення технологічної структури виробництва з використанням науково-технологічних досягнень світового рівня;
 • - сприяння повноцінному функціонуванню ринку матеріально-технічних ресурсів;
 • - державне регулювання цін на продукцію монопольних утворень та розвиток конкурентних відносин між суб'єктами господарювання.

В умовах нової системи оподаткування прибутку підприємств з'являються нові об'єкти фінансово-економічного аналізу - валовий дохід, валові витрати. Від їхньої величини залежить розмір об'єкта оподаткування і, отже, частина реального прибутку, яка у вигляді податку на прибуток вилучається до бюджету, а отже повинні бути враховані.

Прибуток від реалізації товарної продукції є звичайно головною складовою частиною балансового прибутку промислового підприємства. Для зростання прибутку від реалізації товарної продукції підприємство має не лише нарощувати обсяги виробництва, зменшувати витрати на виробництво, але ще й дбати про зменшення залишків нереалізованої продукції на своїх складах, ліквідацію боргів у розрахунках з покупцями.

Для зростання прибутку підприємство повинно ефективно будувати концепцію надходження і використання. Планування прибутку - складова частина фінансового планування і важлива ділянка фінансово-економічної роботи на підприємстві. Планування прибутку виробляється роздільно по усіх видах діяльності підприємства. Це не тільки полегшує планування, але і має значення для передбачуваної величини податку на прибуток, тому що деякі види діяльності не обкладаються податком на прибуток, а інші - обкладаються по підвищених ставках. У процесі розробки планів по прибутку важливо не тільки врахувати усі фактори, що впливають на величину можливих фінансових результатів, але і, розглянувши варіанти виробничої програми, вибрати забезпечений максимальний прибуток.

При відносно стабільних цінах і прогнозованих умовах господарювання прибуток планується на рік у рамках поточного фінансового плану. Сформована ситуація вкрай ускладнює річне планування, і підприємства можуть складати більш-менш реальні плани по прибутку по кварталах. Платники податку на прибуток зацікавлені в тім, щоб різниця між заявленим ними розміром авансових платежів податку і фактичних платежів була мінімальною. Однак більш важливою метою планування прибутку є визначення можливостей підприємства у фінансуванні своїх потреб.

Об'єктом планування є плановані елементи балансового прибутку, головним чином, прибуток від реалізації продукції, виконанні робіт, вказівки послуг. Основний для розрахунку є обсяг виробничої програми, що базується на замовленнях споживачів і господарських договорів.

У найбільш загальному виді прибуток - це різниця між ціною і собівартості, але при розрахунку планової величини прибутку необхідно уточнити обсяг продукції, від реалізації яких очікується цей прибуток. Варто відрізняти плановий розмір прибутку в розрахунку на товарний випуск від прибутку, планованої на обсяг реалізованої продукції. Прибуток по товарному випуску планується на основі кошторису витрат на виробництво і реалізацію продукції, де визначається собівартість товарного випуску планованого періоду:

Виходячи із того, що обсяг реалізованої продукції майбутнього планового періоду в натуральному вираженні визначається як сума залишків нереалізованої продукції на початок планованого періоду й обсягу випуску товарної продукції в плині планованого періоду без залишків готової продукції, що не будуть реалізовані наприкінці цього періоду, то розрахунок планової суми від реалізації продукції прийме вид:

Саме така методика розрахунку лежить в основі застосування укрупненого планування прибутку, коли легко визначити обсяг реалізованої продукції в цінах і по собівартості. Інший різновид методу прямого рахунка - метод по асортиментного планування прибутку. Прибуток визначається по кожній асортиментній позиції, для чого необхідно розташовувати відповідними даними. Покажемо це за допомогою табл. 6.

Таблиця 6. - Вихідні дані:

Результату додається прибуток у залишках готової продукції, не реалізованих на початок планованого періоду. Після розрахунку прибутку від реалізації продукції вона збільшується на прибуток від іншої реалізації і плановані позареалізаційні результати.

Укрупнений метод прямого рахунка застосовується на підприємствах з незначною номенклатурою продукції, що випускається. Метод по асортиментного розрахунку використовується при більш різноманітному асортименті, якщо планується собівартість по кожнім виді продукції. Головним достоїнством методу прямого рахунка при відомих цінах і неіменних витратах протягом планованого періоду є його точність.

Раніше метод прямого рахунка був основним при плануванні прибутку, тому що підприємство виходило з однозначно визначеного обсягу реалізованої продукції, кола покупців, фіксованих цін. В умовах схованої, подавленої форми інфляції ціни на споживану сировину залишалися практично незмінними.

Заробітна плата й амортизаційні відрахування не робили такого впливу на собівартість, як у нинішніх умовах. Розрахунок прибутку був, власне кажучи, похідним показником від обсягу реалізованої продукції і її собівартості. А оскільки кожне підприємство робило встановлену номенклатуру продукції, то не було потрібно шукати альтернативних рішень для збільшенні маси прибутку. У сучасних умовах господарювання метод прямого рахунка можна використати при плануванні прибутку тільки на дуже короткий період часу, поки не змінилися ціни, зарплата й інші обставини. Це виключає його застосування при річному і перспективному плануванні прибутку.

Зміст аналітичного методу планування прибутку продемонструю з метою, щоб показати його відмінності від методу прямого рахунка. У цьому випадку розрахунок ведеться роздільно по порівнянній і непорівнянній товарній продукції.

Порівнянна продукція випускається в базисному році, що передує планованому, тому відомі її фактична повна собівартість і обсяг випуску. По цим даним можна визначити базову рентабельність:

За допомогою базової рентабельності орієнтовно розраховується прибуток планованого року на обсяг товарної продукції планованого року, але по собівартості базисного року.

Якщо обсяг товарної продукції планованого року по собівартості базисного року складає 500 тис. грн., то прибуток орієнтовно буде дорівнює: 500 * 25% = 125 тис. грн.

У цьому розрахунку врахований вплив першого фактора - обсягу виробництва. Далі розрахунок ведеться у визначеній послідовності:

 • 1) розраховується зміна (+, -) собівартості продукції в планованому році. Допустимо, на основі прогнозу про ріст цін на сировину, збільшення амортизаційних відрахувань і інших факторів собівартості продукції планованого року в порівнянні з базисним зросте на 20 тис. грн.;
 • 2) визначається вплив зміни асортименту, якості, сортності продукції. Такі розрахунки виконуються в спеціальних таблицях на основі планових даних про асортимент продукції, її якості і сортності. Допустимо, прибуток зросте за рахунок цих факторів на 25 тис. грн.;
 • 3) після обґрунтування ціни на готову продукцію планованого року визначається вплив росту цін. Допустимо, збільшення цін на реалізовану продукцію в майбутньому році може дати 30 млн. грн.;
 • 4) вплив на прибуток усіх перерахованих факторів визначається шляхом їхнього підсумовування. Прибуток від виробництва порівнянної товарної продукції в майбутньому році складе: 125 - 20 + 25 + 30 = 160 тис. грн.;
 • 5) тепер варто врахувати зміна прибутку в нереалізованих залишках готової продукції на початок (10 тис. грн.) і на кінець планованого періоду (5 тис грн.): 10 + 160 - 5 = 165 тис. грн.

На відміну від методу прямого рахунка аналітичний метод планування показує вплив факторів на величину прибутку, але і він у достатньому ступені не враховує вплив всіх умов господарювання, що мають, на фінансові результати і не забезпечує їхньої вірогідності насамперед через постійно мінливі умови господарювання.

Проблема умов впливу інфляції не нова, вона по-різному й у різних цілях зважується в інших країнах, але проте багато економістів визнають, що поки не створено сучасної системи обліку впливу інфляційних процесів на результати господарської діяльності підприємств. Тому держава повинна знижувати темпи інфляції шляхом введення в дію тих важелів, що дозволяють знизити інфляцію.

При відсутності яких-небудь доступних підприємствам методик планування прибутку, що враховують сучасну економічну обстановку, становить інтерес факторний метод планування прибутку і рентабельності. По цьому методі етапи планування наступні:

 • - розрахунок базових показників за минулий рік;
 • - постановка цілей господарської діяльності на планований рік;
 • - прогнозування індексів інфляції;
 • - розрахунок планового прибутку і рентабельності по варіантах;
 • - вибір оптимального варіанта.

Як базові показники пропонується використовувати виторг від реалізації продукції, робіт, послуг (без ПДВ, акцизів, митних зборів), собівартість реалізованої продукції, прибуток від реалізації продукції, робіт, послуг, інший прибуток і валовий прибуток, структуру собівартості (процентне співвідношення матеріальних витрат, заробітної плати з нарахуваннями, амортизаційних відрахувань, інших витрат), вартість активів підприємства на кінець року, фінансовий важіль (відношення вартості всіх активів підприємства до власного капіталу), рентабельність усього капіталу і рентабельність власного капіталу. Вибір факторів, що впливають на прибуток, повинний бути зв'язаний з цілями і задачами господарської діяльності підприємства й обумовлений їх безпосереднім впливом на величину прибутку. Вплив цих факторів на прибуток визначається спочатку без обліку інфляції, а потім за допомогою розрахованих самим підприємством індексів інфляції. Прогнозування індексів інфляції необхідно ввести по чотирьох напрямках: зміна цін на реалізовану продукцію, зміну цін на товарно-матеріальні цінності, що здобуваються, зміну вартості основних засобів і капітальних вкладень по балансовій оцінці, зміна заробітної плати в зв'язку з інфляцією.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >