ВСТУП

Актуальність дослідження. Відродження незалежності України, створення нових політичних, соціально-економічних відносин у державі певним чином залежить від того, наскільки кожна людина займає активну життєву позицію, готова до участі в демократичному управлінні суспільством, є дійсним творцем, господарем і лідером свого життя й у суспільно-корисній діяльності. Сьогодні в нашій країні створилася така ситуація, що без визнаних лідерів не можна вижити ні в політичній, ні комерційній, ні будь-якій іншій організації.

Науковці, соціологи, психологи, педагоги й сьогодні привертають увагу до проблеми лідерства, над якою в тій чи іншій мірі працювали багато дослідників. Зокрема, широко відомі праці Г.М. Ашина, І.П. Волкова, В.Д. Гончарова, Є.М. Дубрівської, Н.С. Жеребової, І.С. Кона, Р.Л. Кречевського, Є.С. Кузьміна, І.С. Полонського, Б.Д. Паригіна, Л.І. Уманського. Значний емпіричний матеріал з проблеми лідерства накопичено за кордоном. Її досліджували Дуглас МакГрегор, Курт Левін, Фред Фідлер, Поль Херсі, Кен Бланшар, Бернс Митчел, Роберт Хаус та багато інших.

Природа, специфіка, функції, типологія лідерства як форми неофіційного керівництва досліджується у працях В.Ф. Ануфрієва, В.Д. Гончарова, В.І. Зацепіна, Т.Н. Мальковської. Прояви лідерства в дитячих групах на кожному віковому етапі, їх специфіку й організаторські та координаційні функції широко розглянуто у працях психологів: Г.М. Драгунової, О.С. Залужного, І.С. Кона, А.П. Краковського, Д.І. Фельдштейна та ін.

Формування мотивації лідерства відповідно до вікового підходу у вивченні онтогенезу особистості досліджували Л.І. Божович, Д.Б. Ельконін, С.В. Походенко.

Проблему виховання лідерів, створення умов для розвитку лідерських здібностей та формування соціально-активної особистості розглядали такі відомі педагоги і психологи, як І.Д. Бех, І.П. Іванов, А.Н. Лутошкін, А.С. Макаренко, С.М. Мудрик, Л.І. Новикова, І.П. Підласий, В.О. Сухомлинський.

Сучасні дослідження проблеми лідерства доводять, що лідером стає людина, яка наділена лідерськими якостями, або має лідерських потенціал, що може реалізуватись у відповідних ситуаціях, що і є актуальністю дослідження.

Мета дослідження - виявлення особливостей та умов ефективного формування лідерських якостей управлінського персоналу в туристичній галузі.

Завдання дослідження:

  • · Узагальнити попередні дослідження, обґрунтувати та конкретизувати сутність понять “лідер” і “лідерство”.
  • · Виявити особливості формування лідерських якостей особистості.
  • · Визначити виробничі умови, за яких ефективно формуються лідерські якості працівників.
  • · Розробити й експериментально апробувати технологію формування лідерських якостей управлінського персоналу туристичної фірми «ЛАСТІВКА» та впровадити її у виробничу сферу туристичної фірми.

Об'єкт дослідження - процес особистісно орієнтованого становлення управлінців у туристичній індустрії.

Предмет дослідження - формування лідерських якостей працівників в особистісно орієнтованому процесі покращання лідерських якостей тур фірми «ЛАСТІВКА».

Гіпотеза дослідження - процес формування лідерських якостей в особистісно орієнтованому процесі туристичного підприємства буде ефективнішим, якщо реалізувати відповідну технологію, що передбачає наявність таких управлінських умов: урахування особливостей і розвиток мотивації лідерства працівників; забезпечення цілеспрямованого розвитку лідерських якостей працівників шляхом надання більшої самостійності, використовуючи інтерактивні форми роботи (тренінги, рольові ігри); створення гуманних відносин суб'єктів виробництва.

Теоретичними джерелами дослідження стали наукові праці з теорії виховання (І.Д. Бех, Н.П. Волков, І.П. Іванов, С.Г. Карпенчук, А.С. Макаренко, В.О. Сухомлинський та ін.), психологічні теорії особистості (Л.С. Виготський, А. Маслоу, К.К. Платонов тощо). У роботі враховано результати теоретичних та експериментальних досліджень проблем лідерства та керівництва (І.П. Волков, Н.С. Жеребова, Р.Л. Кричевський, Б.П. Паригін та ін.), здобутки експериментальних досліджень вікових особливостей управлінців та їх міжособистісних стосунків (Л.А. Головей, І.С. Кон, А.Г. Ковальов, І.С. Полянський та ін.).

Для розв'язання окремих завдань, досягнення мети, перевірки гіпотези дослідження використано комплекс взаємодоповнюючих методів дослідження, зокрема: теоретичні - аналіз філософської, психологічної і педагогічної літератури вітчизняних та зарубіжних авторів з досліджуваної проблеми, вивчення й узагальнення теоретичних і дослідних даних, вивчення й аналіз досвіду роботи загальноосвітніх шкіл; емпіричні - анкетування працівників і клієнтів, самооцінювання для виявлення рівнів сформованості ознак лідерства, спостереження, індивідуальні та групові бесіди, тестування, моделювання, моделювання управлінських ситуацій; виробничий експеримент (констатувальний і формувальний); статистичні методи (вимір, підрахунки середнього арифметичного, порівняльний аналіз, кореляційний аналіз, побудова схем і таблиць) використовувалися з метою якісної та кількісної обробки результатів дослідження.

Дослідно-експериментальна робота проводилася на базі виробничого підприємства «ЛАСТІВКА» м. Кіровоград охоплено 10 працівників.

Наукова новизна і теоретична значущість дослідження полягає в тому, вперше визначено виробничі умови, що сприяють формуванню лідерських якостей працівників; розроблено, обґрунтовано й експериментально перевірено технологію формування лідерських якостей в особистісно орієнтованому процесі виробничого підприємства; визначено критерії, їх ознаки та рівні сформованості лідерських якостей працівників; уточнено сутність понять “лідер” і “лідерство”, «керівник».

Практична значущість дослідження полягає в тому, що розроблено методику діагностики рівнів сформованості лідерських якостей працівників туристичного підприємства; розроблено й апробовано програму покращання лідерських якостей.

Результати дослідження впроваджено в туристичній фірмі «ЛАСТІВКА» м. Кіровоград

Структура дослідження складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дослідження 43 сторінки. У тексті вміщено 2 таблиці, 3 малюнки. Додатки викладено на 4 сторінках. У дослідженні використано 27 наукових джерел, обсяг яких складає 2 сторінки.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >