Дослідження та аналіз методів управління і лідерства на туристичному підприємстві «ЛАСТІВКА»

Соціально-психологічна природа лідерства обумовила появу надзвичайно великої кількості різних концепцій лідерства, висвітлення яких в навчальній літературі часто розрізняється як за рівнем деталізації, так і за логікою викладання матеріалу.

Лідерство як специфічний тип управлінської взаємодії в своїй основі спирається на відносини влади (домінування і підпорядкування), впливу і наслідування.

Для дослідження методів управління та лідерства на ТОВ «ЛАСТІВКА» влади важливо розібрати класифікацію джерел влади, яка ґрунтується на результатах досліджень по методу Мак Грегора.

Нині лідерство як складний соціально-психологічний процес групового розвитку диференціюється за різними ознаками:

 • 1. За змістом діяльності:
  • - лідер-натхненник, що пропонує програму поведінки;
  • - лідер-виконавець, що забезпечує виконання вже прийнятої програми;
  • - лідер, який одночасно є і натхненником, і організатором.
 • 2. За характером діяльності:
  • - універсальний, що постійно проявляє свої якості лідера;
  • - ситуаційний - якості лідера проявляються лише в певних, специфічних ситуаціях.
 • 3. За стилем лідерства:
  • - авторитарний,
  • - демократичний,
  • - ліберальний.

Як у вітчизняній, так і у зарубіжній найбільш поширеною є класифікація лідерства за стилем. Перед тим, як перейти до розкриття стилів лідерства на ТОВ «ЛАСТІВКА» ми би хотіли з`ясувати і вже напевне визначити, що ми розуміємо під словом “стиль”, “стиль керівництва, лідерства”. Це допоможе глибше вникнути в суть цього явища на ТОВ «ЛАСТІВКА».

Під словом “стиль” розуміють ту особливість, яка часто не має певного кількісного виміру і сприймається нами інтуїтивно як щось, що відрізняє один об`єкт від іншого. Стиль - поняття багатозначне. Кажуть: стиль епохи, архітектурний стиль, стиль художника, стиль одягу, стиль життя, стиль лідерства. В соціальній психології під стилем мається на увазі цілісна відносно стійка система способів діяльності, що забезпечує ефективне виконання суб`єктом своїх функцій.

Якщо розглядати стиль з точки зору менеджменту, то стиль управління - це гнучка поведінка керівника щодо співробітників, яка змінюється в часі залежно від ситуації і виявляється в способах виконання управлінських робіт підпорядкованим керівнику управлінським апаратом. Ці два підходи мають щось спільне в своєму розумінні і обгрунтовуються з однієї позиції, але застосовуються в різних сферах, тому набувають інші напрямки і деякі відмінності.

Кожна організація представляє собою унікальну комбінацію індивідів, цілей і задач. Кожний керівник - це унікальна особистість, яка володіє рядом здібностей. Тому стилі лідерства не завжди можна віднести до якоїсь конкретної категорії. Скоріше, стиль даного керівника - лідера може бути віднесен до якоїсь позиції. Спробуємо розкрити стилі лідерства, які обирає лідер для здійснення своєї діяльності.

Приступимо до описання кожного стиля, бо це дуже важливо для нормальної роботи підприємства, для встановлення приємного психологічного клімату в колективі та інших сферах діяльності підприємства ТОВ «ЛАСТІВКА».

Ці стилі можна зобразити схематично, де по традиційній класифікації стиль може бути авторитарним або автократичним (це одна крайність) та ліберальним (це друга крайність) і середній стиль між ними - демократичний (мал. 2.2.).

Мал. 2.2. Стилі керівництва

При опитуванні респонденти проставляють плюси там де вони вважають за потрібне. Таким чином керівник набирає бали як авторитаризму (керівника), так і ліберального способу (лідерського). В залежності, які бали переважають, такий і стиль керівництва.

При авторитарному (диктаторському) стилі (90-120 лівих балів) лідер володіє достатньою владою, щоб нав`язувати свою волю підлеглим і без коливань проводити в життя прийняті рішення, використовуючи адміністративні методи впливу на підлеглих. Тобто авторитарному стилю притаманна висока концентрація влади в руках керівника, причому він одноосібно розв`язує всі питання управління виробництвом, не враховуючи думки про це підлеглих, часто втручається в дії керівників нижчого ступеню, зв`язує їх ініціативу. При цьому стилі управління лідер користується серед підлеглих головним чином формальним авторитетом. Тому авторитарний стиль керівництва не може вважатися оптимальним, він повинен знаходити обмежене застосування лише при деяких обставинах, які вимагають швидких і категоричних рішень. Дуглас Мак Грегор, відомий в області лідерства, назвав передумови авторитарного керівника по відношенню до працівників:

 • - Люди не люблять працювати і вже при любій нагоді уникають її.
 • - Люди намагаються уникнути відповідальності, обираючи, щоб ними керували.
 • - Більш за все люди хочуть захищеності.
 • - Щоб змусити людей працювати, необхідно використати примус, контроль та погрозу покарання.

На основі таких припущень, автократ як можна більше централізує повноваження, структурує роботу підлеглих і навіть не дає їм волі в прийнятті рішень. Автократ також повно керує всією роботою в межах його компетенції і, щоб забезпечити виконання роботи, може спричиняти психологічний тиск.

Демократичний стиль (60-90 правих балів і 60-90 лівих балів) характеризується високим ступенем делегування повноважень. Підлеглі беруть активну участь у прийнятті рішень і користуються широкою свободою у виконанні завдань. Як правило, рішення приймається тільки після виявлення думки підлеглих, лідер охоче ділиться з ними владою, надає можливість проявити ініціативу, розвивати свої здібності. За таких умов лідер користується не тільки службовим, але і високим авторитетом у підлеглих, панує дух співробітництва і розвиваються управлінські навички у підлеглих.

У практичній діяльності демократичний лідер виходить з того, що люди мотивуються не тільки матеріальними, але й більш високими потребами, тому він намагається зробити обов`язки підлеглих більш привабливими. Тобто створити ситуацію, за якої люди до деякої міри самі себе мотивують, тому що їх робота сама є винагородою. У високій мірі керівник сприяє тому, щоб підлеглі розуміли, що їм доведеться вирішувати більшу частину проблем, не шукаючи схвалення або допомоги. У той же час керівник витрачає багато зусиль на створення атмосфери довіри і відкритості з тим, щоб, коли підлеглим буде потрібна допомога, вони могли б звернутися до керівника. Він старається навчити підлеглих вникати в проблеми підприємства, надає для цього відповідну інформацію і показує, як шукати рішення.

Мак Грегор назвав уявлення про демократичний стиль:

 • - Праця - процес природній. Якщо умови благодатні, люди не тільки візьмуть на себе відповідальність, вони будуть прагнути до неї.
 • - Якщо люди залучені до організаційних цілей, вони будуть використовувати самоуправління і самоконтроль.

Організації, де домінує демократичний стиль, характеризується високим ступенем децентралізації повноважень. Підлеглі беруть активну участь в прийнятті рішень і користуються широкою свободою у виконанні завдань. Це найбільш вдалий стиль для ефективного керівництва.

При ліберальному стилі лідерства (90-120 правих балів) підлеглим надається велика самостійність в роботі, в прийнятті рішень, керівник дає лише загальні настанови і час від часу контролює діяльність виконавців. Цей стиль знаходить обмежене поширення, він властивий головним чином науковим установам.

В американській літературі подібний стиль називають стилем невтручання, несуперечення або потурання (англ. Laisser-faire). Лідер повністю покладається на підлеглих і іноді дотримується позиції простого члена групи.

Узагальнюючи вище викладену інформацію треба виділити, що:

 • - Авторитарний чи автократичний керівник нав`язує свою волю підлеглим шляхом примусу, нагороди або посилається на традицію.
 • - Лідер демократичний, який дозволяє підлеглим брати участь в прийнятті рішень, віддає перевагу спричиняти вплив за допомогою переконань та харизмі, де харизма - це влада, побудована не на логіці чи силі традицій, а на особистих якостях (здібностях) лідера. Він уникає нав`язування своєї волі підлеглим.
 • - Ліберальний же керівник надає підлеглим практично повну свободу. Але треба сказати, що названі стилі не охоплюють всю різноманітність стилів, які зустрічаються у практичній роботі.

Діяльність лідера настільки різноманітна, що всяка спроба єдиної класифікації стилів лідерства не вдається.

Лідерство на ТОВ «ЛАСТІВКА» слід розглядати як здатність (а точніше мистецтво) генерального директора залежно від ситуації так поєднувати різні джерела влади, щоб в процесі впливу на інших людей забезпечувалось досягнення спільних цілей. З наведеного визначення випливає, що лідерство є функцією лідера, його послідовників і ситуаційних змінних. На вивчення впливу саме цих факторів і спрямоване наше дослідження лідерства. Кращому усвідомленню природи лідерства сприяє і його порівняння з власне управлінською діяльністю. На відміну від управління лідерство передбачає наявність в організації послідовників, а не підлеглих. Для аналізу якостей лідерства і якості управління на ТОВ «ЛАСТІВКА» був використаний анкетний метод Д. Мак Грегора. Суть методу повністю співпадає з концепцією операційного менеджменту в туристичній фірмі. Операційний менеджмент в ТОВ «ЛАСТІВКА» застосовується з самого зародження фірми тому, що вся діяльність турагенства складається з виконання окремих конкретних завершених операцій: замовлення туру - укладення угоди - замовлення квитків - супровід туристів (в автобус, в аеропорт, на поїзд) - і т.д.

Відповідно до теорії операційного менеджменту система ТОВ «ЛАСТІВКА» має внутрішню і зовнішню складову, тобто система відкрита.

Анкетна система дослідження лідерства має також дві складові. Запропоноване анкетне опитування працівникам ТОВ «ЛАСТІВКА» (внутрішнє) і клієнтам (зовнішнє). Зміст анкети в Додатку А.

Метою була розробка двофакторної теорії керівництва. За основу були взяті дві змінні: структура відносин та відносин в межах цієї структури.

До першої відносяться зразки поведінки, за допомогою яких лідер організує та визначає структуру відносин в групі: визначення ролей у фірмі, встановлення комунікаційних потоків, встановлення правил роботи встановлення процедур роботи.

Друга змінна містить зразки поведінки, які відображають рівень і якість стосунків між лідерами і послідовниками: дружність, взаємодовіра повага, гармонія.

В ході досліджень був встановлений зв`язок між вказаними змінними та різними критеріями ефективності кожного працівника туроператора.

За допомогою анкетного опитування 10 співробітників ТОВ «ЛАСТІВКА» і 10 клієнтів удалось встановити, що правління ТОВ «ЛАСТІВКА» використовує авторитарний метод правління і не являється неформальним лідером, що потребує застосування покращання лідерських якостей у ТОВ «ЛАСТІВКА».

Замісник генерального директора сповідує демократичний стиль керівництва і покращання лідерських якостей не потребує.

Що ж до менеджерів по туризму, то всі вони за виключенням менеджера В потребують підвищення якості лідерства або керівництва.

Бухгалтер, як йому і личить, має авторитарний стиль керівництва і лідерськими якостями не володіє, тех. працівник і касир не володіють якостями керівника, але мають лідерський потенціал. Кур'єр-водій практично наслідує стиль зам. ген. директора.

Отже, правління і менеджери по туризму потребують допомоги в покращанні лідерських якостей, а деякі члени ТОВ «ЛАСТІВКА» і якостей керівника.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >