Рух грошових в результаті фінансової діяльності

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності визначається на основі аналізу змін у статтях розділу балансу «Необоротні активи» та в статті «Поточні фінансові інвестиції». Результати такого аналізу відображаються на відповідних статтях 2-го розділу звіту про рух коштів (ф. 3).

На статті «Реалізація фінансових інвестицій» відображаються суми грошових надходжень від продажу акцій чи боргових зобов'язань інших підприємств. У нашому прикладі -- 100 тис. грн. (ряд. 180).

Стаття «Реалізація необоротних активів» (ряд. 190) відображає суму коштів, які надійшли від продажу основних засобів (у нашому прикладі -- 110 тис. грн.), нематеріальних активів та інших довгострокових необоротних активів (крім фінансових інвестицій).

Стаття «Реалізація майнових комплексів» (ряд. 200) відображає надходження коштів від продажу дочірніх підприємств за відрахуванням коштів та еквівалентів, які було реалізовано у складі майнового комплексу.

На статтях «Отримані відсотки» та «Отримані дивіденди» (ряд. 210 і 220) відображаються надходження коштів у вигляді відсотків за грошові аванси, позик, наданих іншим сторонам(у нашому випадку 6 тис.грн) , а також грошові надходження у вигляді дивідендів(3 тис.грн) і часток участі в спільних підприємствах.У даному прикладі руху по даних статтях не існує.

Стаття «Інші надходження» (ряд. 230) відображає надходження коштів від повернення авансів та позик, наданих іншим сторонам, надходження коштів від ф'ючерсних та форвардних контрактів, опціонів, контрактів «своп». У нашому прикладі інші надходження становлять 35 тис.грн.

На статті «Придбання фінансових інвестицій» (ряд. 240) відображаються виплати коштів для придбання акцій або боргових зобов'язань інших підприємств, а також часток участі у спільних підприємствах -- 50 тис. грн.

Стаття «Придбання необоротних активів» (ряд. 250) реєструє виплати коштів для придбання основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (крім фінансових інвестицій). У нашому прикладі такі витрати становили -- 730 тис. грн.

На статті «Придбання майнових комплексів» показують гроші, які було сплачено за придбані інші господарські підприємства.

Стаття «Інші платежі» (ряд. 270) відображає аванси та грошові позики, надані іншим сторонам. Виплати коштів реєструються за тими самими напрямками, що й за рядком 230.

На статті «Чистий рух коштів від надзвичайних подій» показують різницю між сумою грошових надходжень та витрат, пов'язаних із звичайною інвестиційною діяльністю.

Стаття «Рух коштів від надзвичайних подій» (ряд. 290) відображає надходження або витрати коштів, пов'язаних з надзвичайними подіями в процесі інвестиційної діяльності.

На статті «Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності» (ряд. 300) показується результат руху коштів від інвестиційної діяльності з урахуванням руху коштів від надзвичайних подій, як надходження так видатки становлять 12 тис. грн.(табл.5)[3]

Таблиця 5 Розрахунок та аналіз коштів від інвестиційної діяльності, тис. грн.

Показники

За ЗП

За ПП

Зміна абсол.

Зміна відносна

Реалізація фінансових інвестицій

100

95

5

95,00%

Реалізація необоротних активів

110

80

30

72,73%

Отримані відсотки

6

6

0

-

Отриманні дивіденди

3

3

0

-

Інші надходження

35

40

-5

-

Придбання фінансових інвестицій

-50

-45

-5

-

Придбання необоротних активів

-730

-600

-130

82,19%

Інші платежі

-

-

-

-

Надходження коштів від надзвичайних подій

-12

-10

-2

83,33%

Усього коштів від інвестиційної діяльності

-538

-431

-107

80,11%

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >