Рух грошових в результаті інвестиційної діяльності

Наступним етапом аналізу звіту про рух коштів є визначення руху коштів внаслідок фінансової діяльності, тобто аналізу 3 розділу звіту. Для цього необхідно аналізувати зміни у статтях балансу розділу «Власний капітал» та статтях, пов'язаних із фінансовою діяльністю, наведених у 2 розділі балансу «Забезпечення наступних витрат і платежів», 3 розділі «Довгострокові зобов'язання», розділі 4 «Поточні зобов'язання». Це, зокрема, статті:

«Короткострокові кредити банків» (рядок 500); «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями» (рядок 510); «Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками» (рядок 590).

Розглянемо і проаналізуємо зміст окремих статей 3-го розділу звіту про рух грошових коштів.

На статті «Надходження власного капіталу» (ряд. 310 ф. 3) відображають надходження коштів від розміщення акцій та інших операцій, які ведуть до збільшення власного капіталу (у нашому прикладі - 337 тис. грн).

Стаття «Отримані позики» (ряд. 320 ф. 3) показує надходження коштів унаслідок утворення боргових зобов'язань (позик, векселів, облігацій, а також інших видів короткострокових і довгострокових зобов'язань, не пов'язаних з операційною діяльністю). У нашому прикладі -- 220 тис. грн.

Стаття «Інші надходження» (ряд. 330 ф. 3) відображає суму коштів, які пов'язані з фінансовою діяльністю.

Стаття «Погашення позик» (ряд. 340 ф. 3) має відображати виплати грошових коштів для погашення позик. У нашому прикладі ця сума становить 70 тис. грн.

«Сплачені дивіденди» (ряд. 350 ф. 3) на підприємстві становили 35 тис. грн. Для визначення суми за цією статтею необхідно зробити розрахунок: рядок 590 балансу «Розрахунки з учасниками на початок звітного періоду» (ЗО тис. гри.) + «сума сплачених дивідендів» (рядок 140 ф. 4) (40 тис. грн.) - рядок 590 балансу «Розрахунки з учасниками на кінець звітного періоду» (35 тис. грн.)

На статті «Інші платежі» (ряд. 360 ф. 3) показують суму коштів, яку було використано для викупу раніше випущених акцій підприємства, суму виплат коштів орендарю для погашення заборгованості за фінансовою орендою та інші платежі, пов'язані з фінансовою діяльністю. Ця сума становила 10 тис. грн.

На статті «Чистий рух коштів від надзвичайних подій» показують різницю між сумою грошових надходжень та витрат від звичайної фінансової діяльності (р. 310 + р. 320 - р. 340 - р. 350 --р. 360).

Стаття «Рух коштів від надзвичайних подій» (ряд. 380 ф. 3) відображає надходження або витрату коштів, які пов'язані з надзвичайними подіями в процесі фінансової діяльності. У нашому випадку 4 тис. грн.

Стаття «Чистий рух коштів від фінансової діяльності» (ряд. 390 ф. 3) показує результат руху коштів від фінансової діяльності, з урахуванням руху коштів від надзвичайних подій (рядок 370 + рядок 380 ф. З).

Таблиця 6 Аналіз руху грошових коштів від фінансової діяльності, тис. грн..

Показник

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Зміна абсолютна

Зміна відносна

А

1

2

3

4

1. Надходження власного капіталу

337

332

-5

98,52%

2. Отримані позики

220

200

-20

90,91%

3. Погашення позик

-70

-80

-10

114,29%

4. Сплачені дивіденди

-35

-45

-10

128,57%

5. Інші платежі

-10

-5

-5

50,00%

і 6. Чистий рух коштів від надзвичайних подій (р. 1 + р. 2 - р. 3 -р.4-р.5)

442

402

-40

90,95%

7. Рух коштів від надзвичайних подій

4

6

2

150,00%

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

446

408

-38

91,48%

Отже, визначивши суми коштів від усіх видів діяльності підприємства, необхідно розрахувати та проаналізувати чистий рух коштів за звітний період (табл.6).[1]

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >