Чистий рух грошових коштів підприємства

Таблиця 7 Аналіз руху коштів на підприємстві за звітний період, тис. грн.

Показник

За звітний період

За попередній період

Зміна абсолютна

Зміна відносна

А

1

2

3

4

1. Чистий рух коштів від операційної І діяльності

108

74

34

145,95%

2. Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

-538

-431

-107

124,83%

3. Чистий рух коштів від фінансової діяльності

446

408

38

109,31%

Усього чистого руху коштів

16

53

-37

30,19%

4. Залишок коштів на початок року (рядок 230 + рядок 240 балансу)

191

175

15

108,57%

5. Вплив зміни валютних курсових різниць на залишок коштів

1

1

-

-

6. Залишок коштів на кінець року (рядок 400 + 410 + 420 звіту про рух грошових коштів (ф. № 3). Таку саму суму відображено і в рядку 230 + 240 балансу.

208

229

-22

90,39%

Для дослідження теми аналізу грошових коштів підприємства було використано метод ланцюгових підстановок, який використовують для розрахунку впливу окремих факторів на сукупний результат. Метод ланцюгових підстановок полягає у послідовній заміні базової величини впливу фактору на його аналізоване значення за умови, що всі інші фактори залишаються незмінні.Отриманий результат порівнюють з попереднім і розраховують ступінь впливу аналізованого фактора.

Для визначення впливу факторів необхідно дані руху ГК за попередній і плановий рік (табл.8) .Обрахунок використовують за моделью:

ЧГП = ЧГПод + ЧГПід + ЧГПфд

Таблиця 8 Вихідні дані по руху грошових коштів на підприємстві за звітний і плановий роки, тис. грн..

Роки

Чистий рух коштів від операційної діяльності

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

ЧГПод

?

Поточний рік

108

-538

446

16

-35

Плановий рік

74

-431

408

51

Використовуючи метод ланцюгових підстановок обраховуємо вплив кожного з факторів ЧГПод , ЧГПід, ЧГПфд на чистий грошовий потік підприємства.(табл.9)

Таблиця 9 Факторний аналіз методом ланцюгових підстановок, тис. грн.

Чистий рух коштів від операційної діяльності

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

ЧГП

Вплив факторів

?

0

74

-431

408

51

-

-35

1

108

-431

408

85

34

2

108

-538

408

-22

-107

3

108

-538

446

16

38

Охарактеризуємо отримані результати. При використанні даного методи обрахунки і підстановки виконано правильно, так як зміна в вихідних даних так і в обрахунку методом абсолютні зміни співпали і складають -35 тис. грн.

Звідси виникає висновок, що рух грошових коштів на підприємстві зменшився на 35 тисяч гривень.[6]

Змінивши перший фактор, а саме ЧГПод з 74 тисяч за плановий рік на 108 тисяч гривень за поточний рік. Зміна цього фактора призводить до зміни в результуючому показнику, а саме в ЧГП підприємства на 34 тис. грн., і становить 85 тис. грн.

Залишивши незмінним після заміни перший фактор і змінивши другий результуючий фактор отримаємо що даний фактор, а саме ЧГПід, призведе до зміни ЧГП на -22 тис. грн. Роблячи висновки по зміні даного фактору, можна сказати що утворюється резерви в вищеназваному розмірі, який потрібно зменшити до додатної або нульової величини.

При ЧГПод , ЧГПід, за поточний період і зміні ЧГПфд із планового на поточний рік з 408 до 446 тисяч гривень ЧГП буде становити 16 тис. грн. Даний фактор впливає, а саме збільшує ЧГП на 38 тис. грн. Даний показник найбільше впливає на ЧГП.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >