Тенденції законодавчого регулювання адміністративного примусу

Законодавство про адміністративний примус і адміністративну відповідальність виконує найважливіші функції профілактики правопорушень, покарання за їхнє здійснення, відшкодування майнового збитку, заподіяного адміністративними правопорушеннями. Очевидною в даний час є тенденція до розширення дії механізму застосування адміністративного примусу й адміністративної відповідальності. Тому законодавство про адміністративну відповідальність постійно зміняться. Така тенденція існує, утім, вже давно, з моменту першої спроби кодификації законодавства про адміністративну відповідальність. У діючому нині Кодексі про адміністративні правопорушення, зміни і доповнення вносилися більш 30 разів, додавалися нові та змінювалися статті, деякі були виключені.

Інститут адміністративного примусу є однією з найважливіших частин адміністративного права України. Із зміною всього адміністративного права змінюються і його складові правові інститути і навпаки.

Нормативна база адміністративного права за останні роки в Україні значно обновилася і розширилася. Формування нового адміністративного законодавства обумовлено швидкою реорганізацією системи і структури органів державного управління, механізму всієї управлінської діяльності, потребою поліпшення контролю в управлінні, реорганізацією системи адміністративного примусу. В Україні було прийнято багато нових законів, видані укази Президента, норми яких є предметом вивчення адміністративного права, наприклад: законодавчі акти "Про міліцію", "Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення", "Про надзвичайний стан", "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Україні", Водний кодекс України, Митний кодекс, і багато інші, регулюючі ті або інші галузі адміністративної діяльності виконавчої влади, державного управління.

Перш ніж зробити короткий аналіз тенденцій законодавчого регулювання адміністративного примусу, слід зазначити його соціально-правову роль у сучасній державі.

Протягом останніх років актуалізувалася проблема адміністративної деліктології. Народжується спеціальна наука адміністративної деліктології, предметом якої стане адміністративна деліктность, її структура, законодавство, принципи, функції, динаміка розвитку.

У кожному суспільстві держава повинна бути гарантом захисту загальнолюдських цінностей, інтересів, прав і воль його громадян. Свої завдання і функції держава виконує за допомогою різних методів і інструментів. Необхідними є і такі методи регулювання, що ґрунтуються на реалізації примусу, примусових механізмів.

Державний примус являє собою складний соціально-правовий інститут, що характеризується різними особливостями, зв'язками, структурою, процесуальними механізмами. Основними видами державного примусу є адміністративний, дисциплінарний, цивільний і карний. Вони розрізняються по підставах і процедурам їхнього застосування. Частіше інших видів державного правового примусу на практиці застосовується адміністративний примус. Тільки в процесі управлінської діяльності застосовується адміністративний і дисциплінарний примус.

Інститут адміністративного примусу є комплексним адміністративно-правовим інститутом, що акумулює нормативні встановлення різного характеру для регулювання правозастосовчої, правоохоронної і правовстановлюючої діяльності держави в специфічній сфері - функціонування виконавчої влади, забезпечення законності реалізації примусових заходів , створення і підтримки правопорядку.

Норми адміністративного права закріплюють широке коло заходів примусового впливу, застосовуваних у сфері державного управління для забезпечення законності і правопорядку. Ними охороняються не тільки норми, але і цивільної, трудової, екологічної, земельної, митної й інших галузей і підгалузей права, реалізацію яких покликані забезпечити органи державного управління. Адміністративним правом регулюється адміністративний і - частково - дисциплінарний примус. Відповідно адміністративне законодавство закріплює: 1) адміністративні і 2) дисциплінарні санкції; можна розрізняти дисциплінарний примус і дисциплінарну відповідальність по адміністративному праву. Установлено дисциплінарну і матеріальну відповідальність військовослужбовців.

Для усіх видів примусу, встановлюваного в адміністративному законодавстві, характерно наступне:

  • 1) реальне здійснення примусових заходів обгрунтовується завжди здійсненням правопорушень, що не є злочинами;
  • 2) вони застосовуються в ході виконавчо-розпорядницької діяльності, в адміністративному процесі різними суб'єктами адміністративного права, посадовими особами і представниками влади (органами державного управління, суддями, співробітниками органів внутрішніх справ, прикордонними військами, митними органами, посадовими особами органів податкової поліції, керівниками державних інспекцій праці, державними інспекторами по охороні праці, державними правовими інспекторами праці і т.д. );
  • 3) види, розміри примусових засобів і масштаб примусового впливу, підстави і порядок реалізації встановлюються нормами адміністративного права.

Під адміністративним примусом як видом державного примусу варто розуміти психічний або фізичний вплив на свідомість і поведінку суб'єктів з метою спонукати їх шляхом погрози застосування передбачених у законодавстві адміністративних санкцій до належної поведінки (виконанню запропонованих дій), або до підпорядкування встановленим заборонам і обмеженням, а дорівнює саме застосування із дотриманням процесуальних вимог уповноваженними органами, посадовими особами заходів адміністративного впливу, що супроводжуються негативними наслідками особистого, організаційного, матеріального характеру з метою попередження правопорушень, для припинення протиправної поведінки, запобігання можливих шкідливих наслідків, покарання винних у здійсненні адміністративних правопорушень, забезпечення охорони прав і воль громадян, суспільного порядку, різних видів власності, створення режиму законності у всіх сферах і дкржавній дисципліни, відновлення порушених законних прав і інтересів держави, юридичних осіб і громадян.

Основними нормативними актами, що регламентують порядок застосування примусових заходів , є закони.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >