Вступ

Обґрунтування вибору теми та її актуальність. Морський транспортний сектор займає провідне місце у транспортній системі України. Це є стратегічною галуззю для будь-якої морської держави, якою є Україна. Завдяки діяльності морських портів державна скарбниця отримує значну частину прибутку, а тисячі підприємців отримують можливість ведення морського бізнесу.

Така популярність морської галузі призводить до підвищеного ризику порушень закону з боку несумлінних осіб. Чисельні можливості для порушення законодавства спонукають державу посилювати контроль за цією сферою. На відміну від більшості економічних сфер держави, сфера морського транспорту захищається цілою низкою уповноважених органів, кожен з яких має свої особливі повноваження.

Саме через такий складний та цікавий механізм забезпечення законності на морському транспорті я обрав цю тему для дослідження

Мета та задачі роботи. Метою роботи є аналіз адміністративних повноважень органів, що забезпечують законність та безпеку на морському транспорті.

Для досягнення цієї мети було поставлено такі задачі: визначити місце забезпечення законності на морському транспорті у державній політиці, дослідити повноваження спеціальних органів, в завдання яких входить забезпечення законності та безпеки на морському транспорті, висвітлити повноваження органів дізнання та досудового слідства у сфері дотримання законності на морському транспорті.

Об'єкт і предмет дослідження. Об'єктом дослідження є правовідносини у сфері забезпечення законності на морському транспорті.

Предметом дослідження є забезпечення законності на морському транспорті як пріоритетний напрямок державної політики, діяльність та повноваження спеціальних органів, які покликані забезпечувати законність та безпеку на морському транспорті, повноваження органів досудового слідства та дізнання в провадженні щодо злочинів на морському транспорті..

Методи дослідження. Під час написання курсової роботи я використовував низку спеціальних правових та загальнонаукових методів. Для всебічного та детального висвітлення повноважень органів, що забезпечують законність на морському транспорті, я використовував метод аналізу нормативно-правової бази з цього питання. Обробити отриману інформацію мені допоміг аналітичний метод та метод опису. В окремих главах, зокрема при дослідженні повноважень окремих органів служби капітану порту та органів, що здійснюють провадження у справах про контрабанду, я використовував метод синтезу задля уникнення надмірного роздуття плану Також слід визначити метод дослідження монографічного матеріалу вітчизняних вчених. Цей метод допоміг мені краще розібратися у досліджуваній темі. Для впорядкування матеріалу, отриманого з джерел та літератури, я використовував метод систематизації. У своїй спробі визначити можливі шляхи якісного розвитку правового та матеріального забезпечення національних меншин я застосував метод прогнозування.

Аналіз використаних джерел та літератури. Основним джерелом для мене виступали нормативно-правові акти, оскільки саме вони визначають коло організацій, що здійснюють контроль за законністю на морському транспорті. Серед них варто відзначити накази Міністерства транспорту України, що прописують повноваження більшості з досліджуваних організацій. Для дослідження відповідних органів досудового слідства мені допоміг кримінально-процесуальний кодекс а також спеціалізована література, зокрема монографія В.Пруса «Правоохоронні органи на морському транспорті» та учбовий посібний «Прокурорський нагляд в Україні».

Обґрунтування структури роботи. Перш за все, я вважаю за необхідне підкреслити провідну роль забезпечення законності на морському транспорті для національної безпеки. Саме цьому буде присвячено першу главу.

У другій главі описуються функції та повноваження органів, що забезпечують законність та безпеку на морському транспорті - мова йтиметься про органи, переважно підпорядковані Міністерству транспорту та зв'язку України. .

В останній главі наведено аналіз функцій та повноважень органів досудового слідства та дізнання, що уповноважені здійснювати оперативно-розшукові заходи на морському транспорті та з приводу злочинів, що пов'язані з морським транспортом.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >