Вступ

У статті 1 Конституції України зазначається, що Україна є демократична, соціальна, правова держава. У всіх посланнях Президента України Л.Д.Кучми стратегічним напрямком державної політики визначається європейський вибір. Останнє послання Президента України до Верховної Ради України - “Європейський вибір: концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки” - говорить саме за себе. Європейський вибір передбачає інтеграцію України до Європи, тобто вступ до таких європейських інститутів як Європейський Союз та воєнно-політичний блок НАТО. Однак така реалізація європейського вибору має перед собою ряд перешкод: невдоволення з боку США щодо України, яке пов'язане, на наш погляд, із справою Гонгадзе, “касетним” та “кольчужним” скандалом. Поряд з цим інтеграція України до Європи передбачає її внутрішню трансформацію на засадах розбудови правової держави та громадянського суспільства.

Дефініція “правової держави”, основних її рис, поняття “громадянського суспільства” знаходять досить широке своє відображення у науковій літературі.

Чимало українських дослідників, зокрема М. Братасюк, П. Ситник, М. Головатий, А. Колодій, Ю. Яковенко, Є. Кисєльов та інші у своїх працях звертаються до ряду аспектів взаємодії правової держави та громадянського суспільства в Україні [9, 10, 11, 12, 15, 23, 29, 34].

Однак обрана нами тема - взаємодія правової держави і громадянського суспільства в Україні - передбачає необхідний аналіз наукової літератури, на підставі якого можна узгодити понятійний апарат, а також визначити перспективні напрямки розбудови соціальної правової держави та становлення громадянського суспільства в Україні, зрозуміти механізми взаємодії громадянського суспільства з правовою державою.

Об'єкт дослідження: співвідношення правової держави та громадянського суспільства.

Предмет дослідження: механізми взаємодії правової держави з громадянським суспільством.

Мета роботи: на підставі аналізу співвідношення правової держави та громадянського суспільства дослідити перспективні напрямки взаємодії соціальної правої держави та громадянського суспільства в Україні.

Для досягнення поставленої мети треба виконати такі завдання:

визначити поняття правової держави та основних її рис;

дослідити процес становлення громадянського суспільства на підставі визначення його ознак та показників на теоретичному та емпіричному рівнях;

дослідити співвідношення громадянського суспільства і держави в Україні;

проаналізувати політико-правові аспекти взаємодії держави й громадянського суспільства;

визначити можливості впливу держави на формування громадянського суспільства;

визначитись з перспективними напрямками розбудови соціальної правої держави та становлення громадянського суспільства в Україні.

Гіпотеза магістерської роботи: дослідження механізму взаємодії громадянського суспільства з правовою державою сприятиме реалізації європейського вибору Україною.

Методологічну основу дослідження склали діалектичний, системний та комплексний підхід до аналізу винесених на розгляд процесів. В процесі дослідження в основному використовувалися методи емпіричного дослідження, такі як вивчення літератури з теми дослідження, порівняння, вивчення нормативно-правових документів, а також метод аналізу й узагальнення досвіду.

Наукова новизна дослідження: визначені перспективні напрямки розбудови правової держави та становлення громадянського суспільства в Україні, досліджений механізм взаємодії громадянського суспільства з правовою державою.

Результати роботи можуть бути використані в удосконаленні нормативно-правової бази по розбудові правової держави та громадянського суспільства, при складанні планів соціально-економічного розвитку областей і міст.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >