ОБОВ'ЯЗКИ ОСІБ ЧЕРГОВОЇ ЗМІНИ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНОГО (СПЕЦІАЛЬНОГО) ЗАГОНУ

Помічник начальника загону - керівник чергової зміни

166. Помічник начальника загону - керівник чергової зміни (КЧЗ) підпорядковується начальнику загону, його заступникам та заступнику начальника штабу. Є прямим начальником усього начальницького і рядового складу чергової зміни, несе відповідальність за моральний стан, виховання і дисципліну особового складу зміни та якісне бойове чергування.

Він зобов'язаний:

забезпечити бойову готовність чергової зміни, а також виконання особовим складом функціональних обов'язків. Здійснювати планування та керівництво роботою чергової зміни;

вивчати і знати ділові і моральні якості особового складу чергової зміни;

здійснювати бойову та службову підготовку, культурно-просвітницькі заходи і змагання особового складу чергової зміни, контролювати стан навчання особового складу інженерами, інструкторами, наставниками та іншими фахівцями;

забезпечувати постійну готовність особового складу до ведення бойових дій з ліквідації пожеж, наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха;

піклуватися про здоров'я і потреби підлеглих, забезпечувати неухильне виконання вимог щодо дотримання особовим складом правил техніки безпеки при виконанні службових обов'язків та безпечного поводження в побуті;

слідкувати за дотриманням у справному стані пожежної і спеціальної автомобільної техніки, обладнання, спорядження, засобів зв'язку, сигналізації, радіаційної та хімічної розвідки і дозиметричного контролю. При виявленні пошкоджень вживати невідкладних заходів щодо їх усунення;

забезпечувати взаємодію з підрозділами і службами при гасінні пожеж і проведенні аварійно-рятувальних робіт;

керувати особовим складом чергової зміни при організації і проведенні аварійно - рятувальних робіт;

слідкувати за виконанням денного розпорядку чергової зміни, підтримкою чистоти і порядку в службових приміщеннях, за стройовою виправкою особового складу, виконанням правил носіння установленої форми одягу;

доповідати начальнику загону про потреби особового складу, а також вносити пропозиції про заохочення чи накладення на особовий склад стягнень, які виходять за межі його повноважень;

у разі захворювання особового складу доповідати начальнику загону і в подальшому діяти відповідно до його вказівок;

доповідати начальнику загону про надходження сигналів по лінії цивільної оборони і діяти відповідно до інструкцій;

при надходженні розпоряджень з МНС на виїзд чергової зміни за межі району, області доповідати керівництву загону, забезпечувати постановку в бойовий розрахунок відповідних сил та засобів і в подальшому діяти згідно з розпорядженням керівництва загону;

під час прямування до місця виклику на чолі чергової зміни залізницею, водним чи повітряним транспортом КЧЗ керуватися вимогами інструкцій щодо взаємодії з відповідними відомствами, забезпечувати безпеку особового складу, збереження пожежного і спеціального обладнання та техніки;

після прибуття на місце виклику доповісти голові комісії з ліквідації наслідків аварії або стихійного лиха і в подальшому виконувати його розпорядження, при необхідності встановлювати зв'язок з місцевою пожежною охороною і, залежно від обставин і прийнятих рішень, старшим оперативним начальником, що здійснює керівництво і маневрування силами та засобами загону;

складати плани роботи чергової зміни, щомісяця підбивати підсумки її роботи, усувати недоліки, які мають місце. Контролювати щомісячне планування роботи начальницьким складом чергової зміни;

узагальнювати та аналізувати службу і бойову роботу особового складу чергової зміни і про результати доповідати начальнику загону, готувати та подавати дані для річного звіту;

особисто організовувати роботу особового складу чергової зміни з проведення ТО техніки загону;

вести журнал індивідуальної виховної роботи з особовим складом зміни;

відповідати за стан дисципліни і законності у зміні та укомплектованість зміни особовим складом. При візуванні рапортів на звільнення за власним бажанням, своєчасно протягом трьох місяців готувати кандидатів на службу для заміщення вакантних посад;

забезпечувати своєчасне доведення, якісне вивчення та неухильне виконання керівних документів з питань виховної роботи, зміцнення дисципліни і законності, збереження життя та здоров'я персоналу;

щомісяця підбивати підсумки роботи чергової зміни, аналізувати стан дисципліни і законності своїх підлеглих.

за дорученням керівництва проводити службові розслідування за фактами порушень дисципліни і законності своїх підлеглих;

готувати проекти наказів та вказівок, доповідних записок, оглядів та інших аналітичних документів з питань зміцнення дисципліни і законності в черговій зміні;

забезпечити бездоганний стан охорони та безпеки праці, правильну експлуатацію газовими приладами, надійне функціонування обладнання та економічне використання паливно-енергетичних ресурсів і дотримання правил безпеки дорожнього руху.

Начальники чергових змін

167. Начальник першої чергової зміни зобов'язаний:

підтримувати постійний зв'язок, розробляти та організовувати своєчасне відпрацювання спільних інструкцій із заінтересованими службами з питань взаємодії при ліквідації великих пожеж, аварій, катастроф та стихійного лиха;

розробляти та здійснювати комплекс заходів щодо вдосконалення диспетчерської служби в загоні;

аналізувати та узагальнювати досвід гасіння та ліквідації наслідків аварій в електроустановках, на електростанціях та підстанціях, на об'єктах збереження великих матеріальних цінностей. Розробляти заходи щодо вдосконалення організації проведення аварійно-рятувальних робіт на цих об'єктах;

здійснювати контроль за наявністю та станом службових документів на пунктах зв'язку загону;

складати та коригувати плани проведення пожежно-рятувальних робіт на особливо важливі об'єкти України;

розробляти та коригувати обов'язки членів бойової обслуги основних та спеціальних автомобілів;

організовувати створення і підготовку в змінах спеціальних відділень по гасінню пожеж та рятуванню людей у висотних будівлях, брати участь в оснащенні їх необхідним пожежно-технічним озброєнням та обладнанням;

контролювати відповідність газодимозахисної служби підрозділу вимогам Настанови з ГДЗС. Забезпечувати роботу поста ГДЗС, слідкувати за укомплектованістю ГДЗС необхідним обладнанням, технічними приладами для перевірки АСП-2, інструментом, надавати допомогу майстру ГДЗС з обслуговування та експлуатації засобів ГДЗС;

розробляти, організовувати та контролювати здійснення заходів по удосконаленню ГДЗС;

вести облік роботи газодимозахисників та аналізувати їх роботу;

вести документацію по ГДЗС, відповідати за її стан. Готувати проекти наказів по ГДЗС;

контролювати організацію психологічної підготовки особового складу;

надавати звіти по ГДЗС та вести переписку з цих питань;

аналізувати та узагальнювати досвід гасіння пожеж у підвальних приміщеннях та на об'єктах з наявністю СДЯВ, РВ, ВВ, ОВ. Розробляти заходи, інструкції та пам'ятки щодо забезпечення безпеки особового складу при гасінні пожеж на цих об'єктах ;

складати та коригувати картки пожежогасіння складних підвальних приміщень, контролювати їх відпрацювання;

вивчати, узагальнювати передовий досвід роботи з питань служби, підготовки та реагування на надзвичайні ситуації, відповідати за оздоблення стенду раціоналізатора;

розробляти та контролювати заходи щодо дотримання безпеки особового складу при гасінні пожеж на діючих станціях метрополітену.

168. Начальник другої чергової зміни зобов'язаний:

аналізувати бойову роботу загону і складати звіт про бойові дії з висновками і пропозиціями щодо покращення організації служби, підготовки та проведення аварійно-рятувальних робіт;

відповідати за своєчасне випробування, облік, збереження та ремонт пожежних рукавів;

здійснювати облік і контроль за утриманням майна та обладнання для автономної роботи в постійній готовності;

вивчати й організовувати роботу щодо впровадження передового досвіду з питань служби, підготовки і пожежогасіння. Здійснювати контроль за впровадженням раціоналізаторських пропозицій з питань служби і пожежогасіння;

складати та підтримувати в робочому стані планшет водопостачання в межах району виїзду загону, розробляти та видавати типографським способом необхідний довідковий матеріал з питань протипожежного водопостачання;

вести облік та аналіз використання спеціального обладнання, вивчати режими роботи і умови експлуатації;

розробляти заходи та рекомендації щодо вдосконалення методів використання спеціальної пожежної техніки, аварійно-рятувального обладнання;

здійснювати заходи щодо організації перевірки та випробовування протипожежного водопостачання району виїзду та об'єктів народного господарства;

розробляти плани удосконалення протипожежного водопостачання та контролювати їх виконання;

вести облік джерел та покажчиків джерел протипожежного водопостачання і безводних ділянок району;

готувати аналізи, звітні матеріали, інформації про стан пожежного водопостачання в районі та вести переписку з цих питань;

узагальнювати та аналізувати звіти особового складу підрозділу про стан протипожежного водопостачання району та об'єктів народного господарства;

підтримувати зв'язок з ділянками водомереж та РДУ з питань ремонту та експлуатації водопостачання, контролювати термін усунення недоліків;

розробляти та коригувати довідники та планшети вододжерел району, контролювати їх наявність на пожежних автомобілях;

організувати експлуатацію пожежних рукавів черговими караулами, ремонт і випробовування згідно з рекомендаціями по зберіганню, експлуатації і ремонту пожежних рукавів;

вести облік пожежних рукавів та їх роботи, готувати матеріали на списання пожежних рукавів;

аналізувати та узагальнювати досвід гасіння пожеж на об'єктах зберігання, транспортування та переробки нафти. Розробляти заходи, інструкції та пам'ятки щодо забезпечення безпеки особового складу при гасінні пожежі на цих об'єктах.

169. Начальник третьої чергової зміни зобов'язаний:

організовувати і розробляти заходи з протипожежної служби цивільного захисту в загоні;

розробляти і коригувати схему оповіщення і збору особового складу за сигналами цивільної оборони;

розробляти заходи з підготовки і проведення розосереджування сил і засобів загону при отриманні сигналів цивільної оборони;

розробляти інструкцію диспетчера пункту зв'язку загону щодо дій при надходженні сигналів цивільної оборони;

розробляти маршрутні картки оповіщення, путівки, здійснювати їх своєчасне коригування;

відповідати за своєчасну і якісну розробку і коригування документів, регламентуючих організацію караульної служби в загоні;

вносити пропозиції щодо раціонального розміщення, укладення технічного озброєння на закріплених автомобілях, впроваджувати раціональні види закріплення пожежного та спеціального обладнання;

контролювати проведення адміністративно - громадського контролю, ведення документації по матеріалах перевірок;

організовувати та контролювати зберігання, експлуатацію та ремонт пожежної техніки та пожежно - технічного обладнання згідно з Настановами з експлуатації технічних засобів у підрозділах МНС;

здійснювати контроль за своєчасним випробуванням пожежної техніки, ПТО, обладнання та знаряддя. Вживати заходів з укомплектування автомобілів ПТО згідно з табельною належністю. Нести відповідальність за правильне зберігання та наявність резервного ПТО, наявність інструментів та обладнання на посту технічного обслуговування підрозділу;

аналізувати роботу з утримання й експлуатації пожежної техніки та пожежно - технічного обладнання, складати перспективні плани поліпшення стану техніки, ПТО, їх утримання та експлуатації;

разом із старшим техніком проводити комплекс заходів з дотримання водіями техніки безпеки та попередження ДТП;

вносити пропозиції щодо організації та проведення громадського огляду-конкурсу безпеки руху та технічного стану пожежних автомобілів, поста технічного обслуговування, засобів зв'язку, ПТО, стану охорони праці, ТБ, дотримання виробничої санітарії;

аналізувати та узагальнювати досвід гасіння пожеж на об'єктах елеваторно-складського господарства та в багатоповерхових будинках;

розробляти і впроваджувати заходи з виведення відпрацьованих газів автомобілів з приміщень гаражів та із захисту від забруднення водяних стоків на території загону.

170. Начальник четвертої чергової зміни зобов'язаний:

здійснювати облік і контроль за утриманням техніки, механізованого інструменту, пожежно-технічного озброєння в постійній готовності до дій за призначенням;

організовувати випробування пожежно-технічного озброєння, насосів пожежних автомобілів, апаратів і приладів, устаткування та спорядження. Вести журнал випробувань пожежно-технічного озброєння;

розробляти заходи, спрямовані на покращення охорони праці, техніки безпеки та промислової санітарії в загоні;

організовувати роботу триступеневого адміністративно-громадського контролю у системі управління охорони праці в загоні;

аналізувати стан техніки безпеки в загоні, розробляти заходи щодо її покращення, надавати допомогу начальницькому складу в розробці документів з техніки безпеки;

досліджувати та аналізувати нещасні випадки, готувати звітні документи. Вести журнал реєстрації нещасних випадків;

організовувати вивчення з особовим складом загону термінів випробовування пожежно-технічного обладнання, апаратів і приладів, які знаходяться на озброєнні;

організовувати обладнання спортивного майданчика і навчальної вежі, виготовлення знарядь для занять з пожежно-прикладного спорту;

вносити пропозиції щодо поліпшення стану гарнізонної служби району. Підтримувати зв'язок, розробляти та організовувати своєчасне відпрацювання спільних інструкцій з питань взаємодії при ліквідації пожеж, аварій та стихійного лиха з іншими службами району;

аналізувати та узагальнювати досвід гасіння пожеж в електроустановках, на електростанціях та підстанціях, дахових перекриттях приміщень площею одна тисяча та більше квадратних метрів; розробляти заходи, інструкції та пам'ятки із забезпечення безпеки особового складу при гасінні пожежі на цих об'єктах;

розробляти та здійснювати комплекс заходів щодо удосконалення диспетчерської служби;

контролювати підготовку радіотелефоністів та їх підмінних;

контролювати та організовувати ведення обліку бойової роботи чергових караулів. Узагальнювати звітні матеріали з бойової роботи;

відповідати за наявність, стан та коригування довідників вулиць, провулків та площ району, а також за наявність їх на пожежних автомобілях;

організовувати складання та коригування оперативних планів та карток з пожежогасіння, вести облік їх наявності. Контролює виконання графіка їх складання, відпрацювання та коригування;

проводити перезарядку порошкових вогнегасників, які знаходяться на озброєнні загону.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >