Теоретичні основи аналізу кредитоспроможності підприємства в сучасних умовах розвитку економічної системи України

Теоретико-суттєва характеристика кредитоспроможності підприємства

Аналіз кредитоспроможності позичальника здійснюють не тільки комерційні банки, які стикаються з необхідністю прийняття рішень про можливості та умови надання кредиту потенційному позичальнику, а й будь-які підприємства при встановленні умов розрахункових операцій зі своїми покупцями, коли вивчається можливість реалізації продукції з відстрочкою платежу. Це обумовлено тим, що процес кредитування (незалежно від того, хто його здійснює) пов'язаний з впливом різноманітних факторів ризику, спроможних призвести до непогашення кредиту і відсотків по ньому. До факторів, що залежать від клієнта, належать характер кредитної угоди та кредитоспроможність [12].

Характер кредитної угоди диктується репутацією позичальника та його потребами в обсязі кредиту, його строках, засобах забезпечення повернення.

Кредитоспроможність -- це спроможність клієнта в повному обсязі та у визначений кредитною угодою строк розраховуватися за своїми борговими зобов'язаннями. Кредитоспроможність пов'язана із платоспроможністю [1].

Платоспроможність характеризується своєчасністю погашення всіх видів боргів, у тому числі кредитів та позик, і тому є більш широким поняттям, ніж кредитоспроможність [1].

Між платоспроможністю і кредитоспроможністю є одна суттєва відмінність. Підприємство погашає свої боргові зобов'язання за рахунок вільних грошових коштів на рахунках. Погашення позикової заборгованості можливе також за рахунок джерел:

 • 1) виручки від реалізації заставного майна;
 • 2) коштів поручителів і гарантів;
 • 3) коштів страхових товариств;
 • 4) коштів депозитного вкладу.

Реалізуючи принцип забезпеченості повернення кредитів і позик, кредитор розраховує (навіть при низькій платоспроможності позичальника) на повне або хоча б часткове погашення позикової заборгованості за рахунок вторинних джерел.

Кредитоспроможність позичальника характеризується:

 • 1) репутацією позичальника, яка відрізняється своєчасністю розрахунків за раніше отриманими кредитами, якістю наданих звітів, відповідальністю та компетенцією керівництва;
 • 2) поточним фінансовим станом і спроможністю виробляти конкурентоспроможну продукцію;
 • 3) можливістю в разі потреби мобілізувати грошові кошти з різних джерел;
 • 4) дохідністю підприємства, яка обумовлює його можливість сплачувати відсотки за кредит при здійсненні нормальної фінансової діяльності;
 • 5) метою використання кредитних ресурсів;
 • 6) сумою кредиту, яка оцінюється виходячи з проведення позичальником заходів, спрямованих на визначення ліквідності балансу, співвідношення між власними й позиковими коштами;
 • 7) погашенням кредиту, вивчення якого здійснюється шляхом аналізу повернення кредиту за рахунок реалізації матеріальних цінностей, надання гарантій, використання заставного права;
 • 8) забезпеченістю кредиту з погляду визначення прав кредитора брати в заставу під видану позичку активи підприємства, включаючи цінні папери [24].

Процес оцінки комплексу умов, що визначають кредитоспроможність позичальника включає:

 • 1) спроможність клієнта;
 • 2) дохідність діяльності;
 • 3) мета отримання кредиту;
 • 4) сума кредиту;
 • 5) умови погашення кредиту;
 • 6) характеристика клієнта;
 • 7) забезпеченість кредиту.

Метою аналізу кредитоспроможності є оцінка результатів фінансової діяльності позичальника, на основі якої кредитор приймає рішення щодо можливості надання кредиту або припинення кредитних відносин з клієнтом.

Досягнення мети реалізується через вирішення таких завдань:

 • 1) вивчення фінансового стану клієнта;
 • 2) попередження втрат кредитних ресурсів у результаті неефективної роботи позичальника;
 • 3) стимулювання суб'єктів господарювання в підвищенні ефективності своєї фінансово-господарської діяльності.

Основними джерелами інформації для оцінки кредитоспроможності підприємства є баланс (Додаток А) та інші форми бухгалтерської звітності на кілька звітних дат (Додаток Б).

До комплекту бухгалтерської звітності підприємства входять:

 • 1) Бухгалтерський баланс (ф. № 1);
 • 2) Звіт про фінансові результати (ф. № 2);
 • 3) Звіт про рух грошових коштів (ф. № 3);
 • 4) Звіт про власний капітал (ф. № 4).

Аналіз кредитоспроможності підприємства за його балансом здійснює кредитний інспектор; він вивчає також іншу доступну інформацію про потенційного позичальника та робить попередній висновок про можливість надання йому кредиту [39].

Спроможність потенційного позичальника -- юридичної особи своєчасно погашувати позику визначається на основі бухгалтерського балансу на кілька звітних дат. Це необхідно для того, щоб виявити можливі зміни фінансового стану підприємства в динаміці. Крім того, аналіз балансу дає змогу визначити, який обсяг коштів має у своєму розпорядженні підприємство та який за величиною кредит ці кошти забезпечують.

При дослідженні активу балансу рекомендують звернути увагу на такі моменти:

 • 1) У разі застави основних засобів, виробничих запасів, готової продукції, інших запасів і витрат право власності заставника на вкладені цінності має підтверджуватися включенням їх вартості до складу відповідних балансових статей.
 • 2) Залишок коштів на поточному рахунку має відповідати даним банківської виписки на звітну дату.
 • 3) При аналізі дебіторської заборгованості потрібно звернути увагу на строки її погашення, оскільки надходження боргів може стати для позичальника одним із джерел повернення кредиту.

При вивченні пасиву балансу особливу увагу слід приділити дослідженню розділів, що відображують стан залучених коштів.

 • 1) Проаналізувати кредитні угоди по тих позиках, заборгованість по яких відображена в балансі, і впевнитися, що вона не є простроченою.
 • 2) Наявність простроченої заборгованості по кредитах інших банків є негативним фактором і свідчить про недоліки в роботі позичальника, які, можливо, планується компенсувати за допомогою нового кредиту.
 • 3) Необхідно проконтролювати, щоб запропонована як забезпечення застава не була заставлена іншому банку.
 • 4) Оцінюючи стан кредиторської заборгованості, слід упевнитися, що позичальник має змогу розраховуватися з кредиторами.

Однак аналіз балансу дає лише загальне уявлення про кредитоспроможність. Тому для розрахунку якісних показників кредитоспроможності використовують дані оперативного обліку, фінансового планування, відомості, що накопичуються в банках, у статистичних органах, дані анкет клієнтів, інформацію постачальників, результати обробки даних обстеження за спеціальними програмами, відомості спеціальних бюро по оцінці кредитоспроможності суб'єктів господарювання (Додатки В і Г) [40].

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >