Список використаних джерел

 • 1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» // Відомості Верховної Ради (ВВР), остання редакцiя вiд 18.09.2012.
 • 2. Закон України «Про інвестиційну діяльність» // Відомості Верховної Ради (ВВР), остання редакцiя вiд 05.07.2012.
 • 3. Закон України „Про підприємництво” // Відомості Верховної Ради України, остання редакція від 21.07.2012.
 • 4. Азаренков Г.Ф. Економічний аналіз. Навчальний посібник. Ч.2 Г.Ф. Азаренков, З.Ф. Петряєва, Г.Г. Хмеленко.Харків: Вид. ХНУ, 2009 232 с.
 • 5. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности. Учебник /Н.А. Русак, В.И. Стражев, О.Ф. Мигун и др Мн.: Вышейшая школа, 2010. 398 с.
 • 6. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Учебн. пособие. Мн.: Вышейшая школа, 2009. 458 с.
 • 7. Артеменко В.Г. Финансовый анализ. Учебн. пособие для вузов М: Центр экономики и маркетинга, 2010. 128 с.
 • 8. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый анализ М.: ДИС, 2009. 220 с.
 • 9. Баканов М.И, Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. М.: Финансы и статистика, 2011. 288 с.
 • 10. Васюренко О.В., Волохата К.О. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: Навч. посіб посіб. К.: Знання, 2009.-463 с.-(Вища освіта XXI століття).
 • 11. Ващов А.К., Малков В.Р. Учет, анализ, аудит предприятий. М.: Аудит, ЮНИТИ, 2005. 245 с.
 • 12. Економічний аналіз: Навч. посібник /М.А.Болюх, В.З.Бурчевський, М.І. Горбатор; за ред. акад. НАНУ, проф. М.Г.Чумаченка. К.: КНЕУ, 2011. 540 с.
 • 13. Економічний аналіз: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. Житомир: ПП "Рута", 2009. 680 с.
 • 14. Івахненко В.М, Горбаток М.І, Льовочкін В.С. Економічний аналіз: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. К.: КНЕУ, 2011. 176 с.
 • 15. Калина А.В., Конева М.И. Современный экономический анализ и прогнозирование Учебн. пособие для вузов. 2-е. изд. К.: КНЕУ, 2010. 272 с.
 • 16. Карлин, Томас П., Макмин, Альберт Р.Ш. Анализ финансовых отчетов (На основе GААР) :Учебник: Пер. 4-го англ. изд. М.: Издат. дом "ИНФРА-М", 2011. 447 с.
 • 17. Ковалев А.И., Привалов В.П Анализ финансового состояния предприятия. 2-е Изд., перераб. и доп. М.: Центр экономики и маркетинга, 2009. 192 с.
 • 18. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування. К.: Центр навчальної літератури, 2010. 224 с.
 • 19. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Методы и процедуры. М.: Финансы и статистика, 2011. 560 с.
 • 20. Ковальчук А.Т. Фінансовий словник. Знання, 2009. 287 с. (Фінансове право).
 • 21. Костенко Т.Д., Підгора Є.О., Рижиков В.С., Панков В.А., Герасимов А.А., Ровенська В.В., Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: навчальний посібник. Київ: центр навчальної літератури, 2012. 400 с.
 • 22. Лень В.С. Звітність підприємства: Підручник для студ. вищих навчальних закладів/ В.С. Лень, В.В. Гливенко. 2-е вид., переробл. і допов.. К.: Центр навчальної літератури, 2011. 612.
 • 23. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб'єктів господарювання: Монографія. К.: КНЕУ, 2012. 387 с.
 • 24. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навчальний посібник. К.: КНЕУ, 2009 132 с.
 • 25. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник. К.: Центр навчальної літератури, 2008. 412 с.
 • 26. Мних Є.В. Економічний аналіз на промисловому підприємстві. К.: Інститут змісту і методів навчання, 2010. 236 с.
 • 27. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті. Навчальний посібник для студентів спец. 7.050106 “Облік і аудит”. За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. Житомир: ЖДТУ, 2010. 352 с.
 • 28. Панков Д.А. Бухгалтерский учет и анализ в зарубежных странах. Мн.: ИП "Экоперспектива", 2010. 238 с.
 • 29. Ришар Ж. Аудит и анализ хозяйственной деятельности предприятия. М.: ЮНИТИ, 2009. 376 с.
 • 30. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия 4-е изд., перераб. и доп. Мн.: 000 "Новое знание", 2010. 668 с.
 • 31. Салига С.Я., Дацій Н.В. та ін. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2010. 210 с.
 • 32. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч. посібник. К.: КНЕУ, 2010. 554 с.
 • 33. Хелферт Э. Техника финансового анализа. М.: Аудит, ЮНИТИ, 2009. 664 с.
 • 34. Фінансова діяльність підприємств Під ред. Аранчій та ін. Навчальний посібник. К.: ВД “Професіонал”, 2011. 240 с.
 • 35. Фінансово-економічний аналіз: Підручник Буряк П.Ю. та ін. К.: ВД “Професіонал”, 2009. 528 с.
 • 36. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навчальний посібник. 2-е вид., перероб. і доп. К.: ЦУЛ, 2011. 360 с.
 • 37. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. М.: ИНФРА-М, 2002. 208 с.
 • 38. Галасюк В. Оцінка кредитоспроможності позичальника (зіставлення умов кредитування і здатності позичальника генерувати FSC потоки) // Вісник НБУ.2011.№ 11.
 • 39. Галасюк В. Оцінка кредитоспроможності позичальників: що оцінюємо? // Вісник Національного банку України.2012.№ 5.
 • 40. Дзюблюк О. Особливості оцінювання грошового потоку підприємства в системі банківського аналізу кредитоспроможності позичальника // Банківська справа.2011.№ 1.
 • 41. Калачиков О. В., Крупко Т. В. Автоматизація процесу оцінки кредитоспроможності підприємства // Фінанси України.2009.№ 5.
 • 42. Потійко Ю. Аналіз кредитоспроможності підприємств в умовах ринкових відносин // Фінанси України.2012.№ 1.
 • 43. Терещенко О. Дискримінантний аналіз в оцінці кредитоспроможності підприємства // Вісник НБУ.2009.№ 6.
 • 44. Чайковський Я. Удосконалення методики комплексної оцінки кредитоспроможності позичальників // Вісник НБУ.2011.№ 11.
 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить