Аналіз кредитоспроможності позичальника - суб'єкта підприємницької діяльності

Оцінюючи кредитоспроможність позичальника, комерційні банки України керуються власними положеннями та методиками, в основу яких покладено методичні рекомендації Національного банку України. Водночас НБУ не забороняє банкам самостійно встановлювати додаткові критерії аналізу фінансового стану позичальника, що підвищують вимоги до показників з метою адекватної оцінки кредитних ризиків і належного контролю за ними [15].

Перелік елементів кредитоспроможності позичальника і показників, які її характеризують, залежить від цілей аналізу, видів кредиту, стану кредитних відносин банку з конкретним клієнтом, результатів господарсько-фінансової діяльності останнього, а також від наявного забезпечення.

Методики аналізу і система показників кредитоспроможності потенційного позичальника, що використовуються комерційними банками, досить різноманітні. Але всі вони спираються на певну систему фінансових коефіцієнтів - це коефіцієнти ліквідності, ділової активності, фінансової стійкості, рентабельності та показники грошового потоку підприємства.

Показники ліквідності дають змогу оцінити співвідношення найбільш ліквідних елементів балансу підприємства, його оборотного капіталу і короткострокових зобов'язань. Чим більше покриття таких зобов'язань за рахунок високоліквідних активів, тим надійнішим є стан підприємства.

Відповідно до вимог «Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків», банки, аналізуючи платоспроможність, обов'язково розраховують коефіцієнти миттєвої, поточної та загальної ліквідності.

Наприклад, коефіцієнт загальної ліквідності показує співвідношення усіх оборотних активів підприємства і його поточних зобов'язань (оптимальне теоретичне значення - не менше 2,0). Якщо значення показника є більшим 1,5 - підприємство є платоспроможним і його якісні показники підтверджують тенденцію подальшого економічного розвитку.

Коефіцієнт поточної ліквідності розраховують діленням суми ліквідних активів на поточні зобов'язання підприємства (нормативне значення показника 0,5). Цей коефіцієнт дає загальну оцінку платоспроможності підприємства.

Коефіцієнт миттєвої ліквідності показує, яка частина поточних зобов'язань може бути погашена негайно, тобто за рахунок високоліквідних активів (нормативне значення коефіцієнта - не менше 0,2). В умовах економічної кризи підприємства відчувають дефіцит оборотних коштів, і нормативний рівень показника, як правило, не досягається [6].

Обчислимо показники ліквідності потенційного позичальника банку на прикладі ЗАТ «Будівельник» (табл. 2.1). Для банку співпраця з таким позичальником передбачає високий рівень ризику. Кредитування підприємства можливе за умови надання в забезпечення ліквідної застави, вартість якої значно перевищує суму кредиту

Таблиця 2.1

Показники ліквідності ЗАТ «Будівельник» за 2009 - 2011

Показники

Роки

2009

2010

2011

Коефіцієнт загальної ліквідності (Оборотні активи / Поточні зобов'язання)

1,07

0,95

0,85

Коефіцієнт поточної ліквідності ([Грошові кошти та їх еквіваленти, поточні фінансові інвестиції, дебіторська заборгованість].) / Поточні зобов'язання)

0,73

0,69

0,59

Коефіцієнт миттєвої ліквідності (Грошові кошти та їх еквіваленти / Поточні зобов'язання)

0,01

0,00

0,00

Наступна група показників, що аналізуються банківськими установами в процесі прийняття рішення про кредитування, - показники фінансової стійкості. Вони відображають структуру капіталу, співвідношення власних і залучених коштів у формуванні ресурсів підприємства, з'ясовуючи його залежність від тих чи інших джерел коштів, а відповідно, і спроможність погашати заборгованість.

Комерційні банки розраховують коефіцієнт незалежності, коефіцієнт маневреності власних коштів, коефіцієнт автономності та коефіцієнт фінансової залежності (концентрації позикового капіталу).

Коефіцієнт автономності (оптимальне значення - більше 0,5) дає змогу оцінити частку власників у загальній вартості майна підприємства. Цей показник характеризує позичальника у перспективі, дає якісну картину фінансової стійкості підприємства.

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу (оптимальне значення - менше 0,5) характеризує частку позикових коштів у загальній сумі коштів, вкладених у майно підприємства. Чим нижчий цей показник, тим менша заборгованість підприємства і тим стійкіше його положення. Зростання показника в динаміці означає збільшення позикових коштів у фінансуванні підприємства.

Коефіцієнт незалежності характеризує ступінь фінансового ризику, тобто співвідношення позикового і власного капіталу (оптимальне теоретичне значення - не більше 1,0). Зростання значення показника в динаміці свідчить про посилення залежності підприємства від інвесторів і кредиторів, тобто про деяке зниження фінансової стійкості.

Коефіцієнт маневреності власних коштів (оптимальне значення показника не менше 0,5) характеризує величину власного капіталу, спрямовану на поповнення обігових коштів. Значна частка таких коштів дозволяє характеризувати стан підприємства як фінансово стійкий.

Розрахуємо показники фінансової стійкості потенційного позичальника банку на прикладі ЗАТ «Будівельник» (табл. 2.2).

Таблиця 2.2

Показник фінансової стійкості ЗАТ «Будівельник» за 2009-2011 роки

Показники

Роки

2009

2010

2011

Коефіцієнт маневреності власних коштів ((Власний капітал - Необоротні активи) / Власний капітал))

-0,14

-0,18

-0,24

Коефіцієнт незалежності (фінансового ризику) (Залучені кошти / Власний капітал )

0,85

0,86

1,06

Коефіцієнт автономності (Власний капітал / Валюта балансу)

0,54

0,53

0,48

Коефіцієнт фінансової залежності (Залучений капітал / Підсумок балансу)

0,46

0,46

0,51

Чистий робочий капітал (Оборотні активи - Поточні зобов'язання), тис. грн.

66 308

-53 165

-197 987

Головною проблемою підприємства є відсутність вкладень власного капіталу в оборотні кошти. Динаміка показників фінансової стійкості (табл. 2.2) свідчить про значні обсяги використання підприємством позикового капіталу, проте це не ставить під сумнів стабільність роботи підприємства. Основні показники структури капіталу відповідають нормативним значенням, що підтверджує фінансову стійкість, незалежність підприємства від кредиторів та привабливість для партнерів зовнішнього середовища.

Коефіцієнт оборотності активів є одним із найважливіших показників ефективності використання капіталу і вказує на швидкість його переходу зі стадії виробничих запасів у готову продукцію та швидкість перетворення продукції у безпосередньо грошову форму.

Банки аналізують також коефіцієнт оборотності матеріальних запасів, який характеризує відповідність товарних запасів обсягам реалізації, показує швидкість обороту запасів для забезпечення поточного обсягу продажу. Чим вище значення коефіцієнта, тим швидше обертаються запаси.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості свідчить про швидкість вивільнення коштів при розрахунках з дебіторами. Тенденція до збільшення цього показника може вказувати на підвищення ефективності управління комерційними кредитами, наданими підприємством, а також на скорочення періоду, протягом якого дебіторська заборгованість залишається непогашеною, що загалом позитивно позначається і на платоспроможності клієнта банку.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості дозволяє визначити, наскільки швидко підприємство розраховується з постачальниками і підрядчиками. Різке збільшення цього показника може вказувати на нестачу грошових коштів, а зниження - на дострокову оплату рахунків з метою одержання знижок.

Наявність чистого робочого капіталу свідчить про те, що підприємство здатне не тільки сплатити поточні зобов'язання, але й має у своєму розпорядженні фінансові ресурси для розширення діяльності і здійснення інвестицій. Проаналізуємо показники ділової активності (табл. 2.3).

Таблиця 2.3

Показник ділової активнос ті ЗАТ «Будівельник» за 2009-2011 роки

Показники

Роки

2009

2010

2011

Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів (Чистий дохід від реалізації / Матеріальні запаси)

11,45

15,5

12,4

Коефіцієнт оборотності активів (Чистий дохід від реалізації / Активи)

1,88

1,35

1,2

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (Чистий дохід від реалізації / Дебіторська заборгованість )

4,52

5,0б

4,2

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (Чистий дохід від реалізації / Кредиторська заборгованість)

3,3б

3,47

2,б

Динаміка показників ділової активності свідчить про швидку оборотність матеріальних запасів підприємства, що пов'язано із специфікою діяльності ЗАТ «Будівельник». Коефіцієнти оборотності дебіторської та кредиторської заборгованості свідчать про те, що терміни погашення кредиторської заборгованості перевищують терміни погашення дебіторської заборгованості [21].

Першочерговому аналізу підлягають також фінансовий результат господарської діяльності і фактори, які мали вплив на його формування. Наявність валових збитків свідчить про неефективність виробництва продукції та ставить під сумнів подальшу виробничу діяльність.

Загалом показники рентабельності відображають глибинний, якісний бік роботи підприємства, тому для оцінювання здатності клієнта своєчасно погашати свої зобов'язання ці показники розраховують у динаміці за кілька періодів.

Доцільно також розраховувати коефіцієнт валового прибутку, який відображає процеси ціноутворення. Тенденція до зниження коефіцієнта валового прибутку вказує на підвищення собівартості продукції у порівнянні з ціною реалізації.

Чим вищими є значення усіх показників рентабельності, тим більш ефективною вважається фінансова робота підприємства.

Проаналізуємо рівень рентабельності ЗАТ «Будівельник» (табл. 2.4).

Таблиця 2.4

Показники рентабельності ЗАТ «Будівельник» за 2009-2011 роки

Показники

Роки

2009

2010

2011

Коефіцієнт рентабельності продажу (Чистий прибуток / Чистий дохід від реалізації)

0,01

0,01

-0,005

Коефіцієнт валового прибутку (Валовий прибуток / Чистий дохід від реалізації)

0,09

0,08

0,06

Коефіцієнт адміністративних витрат (Адміністративні витрати / Чистий дохід від реалізації)

0,02

0,02

0,02

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (Чистий прибуток / Власний капітал)

0,02

0,03

0,014

Коефіцієнт рентабельності активів (Чистий прибуток / Активи)

0,01

0,02

-0,007

Аналіз показників рентабельності свідчить про недостатню прибутковість підприємства протягом усього аналізованого періоду, а за підсумками 2011 року ЗАТ «Будівельник» отримувало збитки [7].

Будь - яка кредитна операція оформлюється установою банку документально. Кожним комерційним банком розробляються бланки документів, для оформлення та надання кредиту, які є специфічними для даної установи банку, на основі Положення НБУ «Про кредитування».

Розглянемо оформлення споживчого кредиту.

Для отримання споживчого кредиту позичальник подає до відділення «Приват банку» наступні документи:

 • 1) заявку на отримання кредиту.
 • 2) техніко-економічне обґрунтування використання кредитних коштів (при умові довгострокового кредитування).
 • 3) застава квартири (житлового будинку) фізичною особою:
  • - заяву від клієнта;
  • - документ, який підтверджує право власності (договір купівлі-продажу, договір дарування або інший документ);
  • - технічний паспорт;
  • - справка-характеристика (з печаткою БТІ);
  • - реєстраційне свідоцтво (з печаткою БТІ);
  • - довідка з держ. нотаріальної контори про те, що заборон на дане майно не має;
  • - страховий поліс на користь банку;
  • - рішення опікунської ради (якщо прописані неповнолітні діти);
  • - згода чоловіка (дружини) на передачу майна в заставу (нотаріально завірена) або особиста присутність при укладенні договору застави;
  • - якщо один з власників помер, необхідно представити нотаріусу свідоцтво про смерть.
 • 4) застава транспортних засобів фізичною особою:
  • - заява від клієнта;
  • - технічний паспорт на транспортний засіб з відміткою ДАІ про проходження технічного огляду;
  • - довідка з держ. нотаріальної контори про те, що заборони на даний транспортний засіб не має;
  • - згода чоловіка (дружини), завірена нотаріально, на передачу транспортного засобу в заставу, або особиста присутність при укладенні договору застави (якщо один з власників помер, необхідно надати свідоцтво про смерть).

Якщо застава надається юридичною особою то до вище перелічених документів подається протокол зборів засновників про згоду на передачу майна під заставу, інвентарна картка на об'єкт а також статут підприємства.

Якщо це застава товару (виробником) то подаються:

 • - заява від клієнта;
 • - протокол зборів засновників (акціонерів) про згоду на передачу товару в заставу (з вказівкою кількості і ціни товару);
 • - складська довідка;
 • - страховий поліс на заставлений товар, який оформлено на користь банку;
 • - сертифікат якості;
 • - статут підприємства.

На основі поданих даних комерційний банк перевіряє відповідність документів, що стосуються об'єкту застави і складає акт перевірки даного об'єкту застави.

Кредит може надаватися під поруку юридичної особи, яка має довіру банку, володіє реальним майном і може гарантувати погашення боргу або під гарантію організації, де працює фізична особа (позичальник), якщо ця організація обслуговується в ПриватБанку.

Розрахунок сум та термінів погашення по отриманому кредиту заноситься до термінового зобов'язання.

Кредит надається на підставі кредитної угоди, укладеної між банком і позичальником. В кредитній угоді встановлюються плата за користування кредитом, порядок його погашення та термін користування. Внесення будь- яких змін кредитної угоди оформлюється додатковою угодою.

В теперішній час в кожному комерційному банку впроваджена своя власна інформаційна система, з допомогою якої робітник кредитного відділу за даними заповненими клієнтом анкети робить оцінку кредитоспроможності позичальника. Зміст і методика розрахунків кредитоспроможності позичальників складають банківську таємницю і відомі лише їх розробникам [10].

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >