Показники економічної політики, зовнішнього боргу та торгівлі

Показники, які характеризують зовнішньоекономічну діяльність Швеції, а саме баланс поточного рахунку, сальдо фінансового рахунка, сальдо торгівлі товарами і послугами, протягом досліджуваного періоду показували стрімке зростання. Незважаючи на те, що 2008-2009 роки виявилися надзвичайно важкими для всіх країн світу через вплив фінансової кризи, Швеція вже у 2010р. продемонструвала ознаки відбудови своєї економіки. Так, експортна діяльність пожвавилася, про що свідчить сальдо торгівлі товарами і послугами, сальдо фінансового рахунка зросло з 102,0 до 497,8 млрд. дол., а баланс поточного рахунка зріс з 30,385,791,736 дол. у 2009 до 37,968,665,043 у 2011 році [3]. Однак незважаючи на це, рахунок капіталів мав від'ємне сальдо, яке збільшувалося дедалі більше кожного року.

Всупереч значному дефіциту рахунку операцій з капіталом, сальдо платіжного балансу в кінцевому підсумку виявлялося дебетовим, чому у великій мірі посприяло використання золотовалютних резервів, успішна торгівля товарами, яка переважає над експортом послуг, міцна експортна позиція Швеції у ЄС та світі. Цей факт підтверджується статистикою, згідно з якою експорт товарами та послугами складає 49,97% від ВВП, а торгівля загалом -- 93,73% від ВВП. У структурі товарів, експортованих Швецією (див. Рис. 2.1), переважають очищена нафта, медичні препарати, телефони та техніка, легкові та вантажні автомобілі, запчастини, продукція з деревини, залізна руда та концентрати тощо. До головних країн, куди Швеція спрямовує свій експорт, належать Німеччина, Норвегія, Данія, США, ВБ, Франція, Бельгія та Люксембург, Нідерланди, Фінляндія та Китай (див. Рис 2.2).

Структура експорту

Рисунок 2.1. Структура експорту

Експортні партнери

Рисунок 2.1. Експортні партнери

Щодо обсягів імпорту, то вони також зростали з 2009 по 2011 рр., склавши у 2011 р. 236 млрд. дол., а відповідно, частка імпорту від ВВП цього року склала 43,76%. Протягом 2009 -- 2011 рр. спостерігалася випереджальна динаміка обсягів експорту над обсягами імпорту, яка обумовила додатне сальдо поточного рахунка. У структурі імпорту переважають сира та очищена нафта, автомобілі, запчастини, автоматичні машини з обробки даних, телефони та електротехніка, медикаменти тощо (див. Рис. 2.3). Партнерами з імпорту є Німеччина, Норвегія, Данія, Нідерланди, ВБ, Франція, Китай, Росія, Бельгія-Люксембург, США (Рис. 2.4).

Структура імпорту

Рисунок 2.2. Структура імпорту.

Партнери з імпорту

Рисунок 2.3. Партнери з імпорту.

Державний борг з 2009 р. скорочувався, що також є позитивною ознакою. Із 42% від ВВП у 2009 він скоротився до 38% у 2011. Зовнішній борг, однак, зріс із 992,5 млрд. дол. у 2010 до 1.034 трлн. дол. у 2011. За показником зовнішньої заборгованості Швеція посідає 18 місце у світі. Одним із досягнень уряду є скорочення темпів інфляції та контроль над її зростанням. Так, із 3% у 2011 інфляція скоротилася до 0,9% [1]. У цілому такі низькі показники інфляції є характерними для скандинавських країн, які у них є нижчими у порівнянні з іншими розвинутими країнами світу. Стосовно Швеції, то вона посідає 18 місце у світі за даним показником завдяки тому, уряд країни вживає дуже жорстких фіскальних заходів задля недопущення її зростання.

Стосовно витрат, які здійснювалися резидентами Швеції, а точніше -- домогосподарствами, то внаслідок кризи обсяги споживання населення у 2009р. скоротилися і склали -0,26% у порівнянні з 2008 р. Однак завдяки стимулювальним діям з боку уряду -- підвищенню державних витрат -- в економіку було спрямовано додатковий обсяг коштів, причому їх обсяг перевищив витрати попереднього періоду на 2,16%, склавши при цьому 112 млрд. дол. Протягом трьох наступних років державні витрати зростали, але це зростання було меншим, аніж у 2009 р.

Іншим боком витрат є заощадження, які характеризують схильність населення до інвестування та його довгострокові плани щодо використання вільних коштів, тобто чи оберуть вони інвестування або споживання. Так, валові заощадження шведського населення щороку зростають, вони є вагомою часткою ВВП країни (27,11%) та ВНД (26,44%) і 2011 р. становили 1461,7 млн. дол. Схильність населення до заощадження росте, що підтверджує офіційна статистика. Про цей факт свідчить те, що частка заощаджень у ВВП з 2009 поступово збільшилася з 23,57% до 27,11%, демонструючи висхідний тренд [3].

Стосовно показників, що відносяться до системи національних рахунків, слід зазначити, що обсяг ВВП країни становить 539,3 млрд дол. за поточним обмінним курсом, 391,7 млрд. дол. за ПКС (35 місце у світі) та 331,9 млрд. дол. за базовими цінами 2005 р. ВВП. У 2009 зростання ВВП не спостерігалося і економіка країни впала у глибоку рецесію, економічне зростання становило -5,03%. Однак уже у 2010 р. ситуація суттєво покращилася, внаслідок чого темп зростання ВВП позначився цифрою у 6,56%, однак вже наступного року знов уповільнився, склавши 3,71%. Загалом за даними служби ЦРУ США країна посідає 159 місце за темпом економічного зростання у світі. Так, безумовно, цей показник є невисоким, тим не менше, набагато красномовнішим є показник ВВП на душу населення, що показує реальну картину рівня життя суспільства. У Швеції він становить 57071 дол. США за поточним обмінним курсом (2011 р.), за яким вона посідає 26 місце у світі. Темпи зростання ВВП на душу населення у 2009 -- 2011 рр. були, відповідно, -5,83%, 5,65% та 2,93%. Як бачимо, ВВП на д.н. зростав нерівномірно, хоча у 2010 в цілому з'явилися перші ознаки пожвавлення економіки.

За секторами створення ВВП найбільшу частку посідає сектор послуг (70,8%), далі йде промисловість (27,4%) і найменшу частку посідає сільське господарство (1,8%). ВНД на душу населення також зростав протягом досліджуваного періоду, хоча його темпи були не настільки стрімкими, як темпи щорічного росту ВВП (див. Додаток Б).

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >