Список джерел

 • 1. http://www.scb.se/Pages/StatisticStart____351774.aspx -- Електронний ресурс адміністративної агенції зі статистики Швеції
 • 2. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sw.html -- Інформація з сайту ЦРУ США
 • 3. http://data.worldbank.org/country/sweden
 • 4. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes
 • 5. http://hdrstats.undp.org/en/indicators/default.html -- Індикатори з сайту United Nations Development Program
 • 6. http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode -- Індикатори з сайту ОЕСР
 • 7. http://www.doingbusiness.org/Custom-Query/sweden -- Індекс легкості ведення бізнесу
 • 8. http://www.transparency.org/cpi2010/results -- Індекс сприйняття корупції
 • 9. http://www.visionofhumanity.org/#/page/indexes/global-peace-index -- Глобальний індекс миру
 • 10. http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2010-11.pdf -- Індекс глобальної конкурентоспроможності
 • 11. http://atlas.media.mit.edu/country/swe/ -- Торговельні партнери Швеції та експортно-імпортні операції
 • 12. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Unemployment_rate,_EU-27,_2003-2012_(%25).png&filetimestamp=20130417134223
 • 13. http://globalization.kof.ethz.ch/ -- KOF Індекс глобалізації
 • 14. http://bigmacindex.org/
 • 15. http://www.freedomhouse.org/report-types/freedom-press -- Індекс свободи преси
 • 16. http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/06/17/2011_failed_states_index_interactive_map_and_rankings -- Індекс держав, що зазнали поразки
 • 17. http://www1.internationalliving.com -- Індекс якості життя
 • 18. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Unemployment_rates_by_duration_2012_(%25).png&filetimestamp=20130418092010
 • 19. http://magamaps.info/?p=2194
 • 20. http://www.oecd-ilibrary.org/sites/factbook-2011-en/08/01/01/08-01-01-g1.html?itemId=/content/chapter/factbook-2011-68-en
 • 21. http://unsdsn.org/files/2013/09/WorldHappinessReport2013_online.pdf -- World Happiness Report
 • 22. OECD Science, Technology and Industry Outlook 2012
 • 23. http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/competitiveness-report/2011/part_1.pdf -- Innovation Union Competitiveness Report
 • 24. http://www.heritage.org/index/visualize?countries=sweden|&src=country -- Індекс економічної свободи
 • 25. http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2010-11.pdf -- Global Competitiveness Report 2010 -- 2011
 • 26. Глобальный рейтинг интегральной мощи 50 ведущих стран мира 2011

Додаток А

Абсолютні соціально-економічні показники Швеції, 2009 -- 2011

Назва показника

2009

2010

2011

1.1. Населення

Чисельність населення (осіб), у т.ч.:

9 298 514

9 378 126

9 449 000

чоловіки

4 626 362

4 669 629

4 709 000

жінки

4 672 152

4 708 497

4 741 000

Народжуваність, осіб

111 801

115 641

111 770

Смертність, осіб

90 080

90 487

89 938

Чисельність населення віком 0-17 р., осіб

1 921 093

1 919 094

1 919 206

Чисельність населення віком 18-64р., осіб

5728812

5759230

5778981

Чисельність населення віком 65+

1 690 777

1 737 246

1 784 668

1.2. Економічна політика, зовнішній борг та торгівля

Баланс поточного рахунку, дол.США

30,385,791,736

31,699,801,134

37,968,665,043

Сальдо фінансового рахунка, млрд. дол.

102,0

369,7

479,8

Сальдо торгівлі товарами і послугами, млрд. дол.

284,6

282,6

310,6

Сальдо торгівлі товарами, млрд. дол.

136,6

191,4

202,8

Помилки та упущення, млрд. дол.

-204,7

59,1

105,8

Прямі іноземні інвестиції, млрд. дол.

164,2

211,1

183,4

Чисті портфельні інвестиції

-638,0

-210,0

-263,1

Резерви, млрд. дол.

151,6

-11,8

64,7

Сальдо рахунка капіталів, млн. дол.

285,5

-641,2

-571,2

Державні витрати, млрд. дол.

112, 323

123,387

142,331

Споживчі витрати домогосподарств, млрд. дол.

200,229

224,279

257,764

Загальні витрати на споживання, млрд. дол.

312,552

347,666

400,095

Валові національні витрати, млрд.дол.

379,5

434,3

505,8

Експорт товарів і послуг, млрд. дол.

194,60

229,04

269,46

Експорт товарів, млрд. дол.

133,0

167,2

197,3

Експорт послуг, млрд. дол.

59,4

56,9

66,0

Валове нагромадження основного капіталу, млрд. дол.

729,9

834,5

993,0

Зміна залишків матеріальних запасів, млрд. дол.

-6,1

3,2

6,4

Імпорт товарів та послуг, млрд. дол.

168,3

200,4

236,0

Імпорт товарів, млрд. дол.

119,4

148,1

177,0

Імпорт послуг, млрд. дол.

44,6

47,8

55,2

Валова додана вартість, млрд. дол.

354,1

404,2

473,4

ВВП за поточним курсом, млрд. дол.

405,8

462,9

539,3

ВВП за ПКС, млрд. дол.

346,4

368,1

391,7

ВВП за цінами 2005 р.

300,4

320,0

331,9

Валові внутрішні заощадження, млрд. дол.

932,3

115,2

139,1

ВНД за поточним обмінним курсом, млрд. дол.

413,5

473,3

553,2

ВНД у цінах 2005 р., млрд. дол.

384,1

410,7

427,3

ВНД за ПКС, млрд. дол.

353,1

410,7

427,3

Валові заощадження за поточним обмінним курсом, млн. дол.

956,3

1193,5

1461,7

Валовий дохід із-за кордону, млрд. дол.

77,5

104,1

139,7

Чисті поточні трансферти із-за кордону, млрд. дол.

-62,2

-69,8

-78,9

Чистий дохід із-за кордону, млрд. дол.

77,5

104,1

139,7

Ринкова вартість лістингових компаній, млрд. дол.

432,3

581,2

470,1

Кількість національних компаній, що пройшли лістинг на біржі

333

331

340

Обсяг акцій, що торгувалися на біржі, млрд. дол.

390,3

439,6

505,6

1.3. Освіта

Початкова освіта, к-ть учнів

573416,00

576110,00

578486,00

Кількість дітей, які не відвідують початкову школу, осіб

3932,00

3598,00

3110,00

Середня освіта, к-ть учнів

751826,00

731273,00

698968,00

1.4. Робоча сила

Загальний випуск продукції, млн.

489 882.0

564 838.0

628900.2

Чисельність робочої сили, тис.осіб, у т.ч.:

4 761.9

4 803.5

4 896.9

Жінки, тис. осіб

2 326

2328

2371

Чоловіки, тис. осіб

2 583

2620

2645

Зайняті, тис. осіб

4 501

4 524

4626

Зайняті чоловіки, тис осіб

2 361

2394

2438

Зайняті жінки, тис осіб

2140

2130

2188

Безробітні, тис. осіб, у т.ч.:

408

425

390

Чоловіки, тис. осіб

222

227

207

Жінки, тис. осіб

186

198

184

Тривалість безробіття, тис.осіб: <1 міс.

100

96

90

1 міс.< і >3 міс

98

92

89

3 міс.< і >6 міс

77

70

60

6 міс < і >1 року

65

70

55

1 рік і >

50

68

66

1.5. Медицина та охорона здоров'я

Витрати на медицину за ПКС, млн. дол.

34 432.0

34 854.3

37 078.7

Витрати на медицину, млн. дол. за ПКС (у цінах 2005 р.)

29 850.6

30303,1

31417,6

Витрати на медицину, млн. шв. крон

308 683.0

316 023.0

331 307.0

1.6. Урбанізація

Міське населення, осіб

7895238,91

7976658,85

8051277,53

Чисельність населення у найбільших містах

1278817,00

1285387,00

1291296,00

Населення в міських агломераціях, що перевищують 1 млн осіб

1336794,54

1359972,00

1384025,00

1.7. Наука і технології

Високотехнологічний експорт, млн. дол.

12,79

16,18

18,49

Відрахування за користування млн. дол.

16,9

14,2

18,8

Відрахування користування інтелектуальної власності (до одержання), млн. дол.

4,6

5,9

6,3

Персонал, зайнятий у галузі R&D, у т.ч.:

75 849

77418

78480

Технічні працівники

46 983

49 312

49053

Дослідники

18 674

38824

18 748

Допоміжний персонал

10192

10488

10 681

Іноземні винаходи, що знаходяться у національній влансності

3299

3327

n/a

Патенти, що є результатом кооперації з іншими країнами, у т.ч.:

1078

1138

n/a

З Японією

57

53

n/a

З США

251

220

n/a

Іноземна власність на національні винаходи

3160

3185

n/a

Патенти, що є результатом кооперації з іншими країнами, у т.ч.:

677

706

n/a

З Японією

8

12

n/a

З США

107

86

n/a

Кількість патентів з іноземними співвинахідниками

3160

3185

n/a

Загальна кількість патентів

2847

2830,5

1912,7

1.8. Електроенергія

Генерування ел.ен. з теплових джерел, лн.. кВт

890

1297

1391

Генерування ел.ен з водних джерел, лн.. кВт

658,5

664,0

664,3

Генерування ел.ен. з прир. газу, млн. кВт

15,5

28,8

15,5

Генерування атомної ел.ен, млн. кВт

521,7

578,3

604,8

Ел.ен. з нафти, млн. кВт

730

1774

791

Ел.ен. з альтернативних джерел, млн. кВт

79,8

82,1

84,1

Споживання ел.ен., млн. кВт

131,5

140,1

132,6

1.9. Фінансовий та державний сектор

Сукупні резерви, у т.ч. золото, млн. дол.

47,3

48,2

50,2

Сукупні резерви за виключенням золота, млн. дол.

42,9

42,6

44,0

Обсяг М3, млн. шв.крон

3099,4

2838,8

3032,9

Обсяг М1, млн. шв.крон

1461,1

1561,2

1578,0

Квазі-гроші, млн.шв.крон

1638,4

1277,6

1454,9

Нестача готівки, млн. шв.крон

-21,6

-63,3

18,3

Державний борг, млн. крон

1307,6

1292,3

1339,6

Сальдо внутрішніх зобов'язань, млн.крон

61,3

-35,9

-58,3

Сальдо зовнішніх зобов'язань, млн.крон

-29,0

16,8

-37,9

Гранти та інші надходження, млн. крон

113,3

113,8

120,6

Соціальні внески, млн.крон

258,1

280,1

254,9

Доходи, за вирахуванням грантів, млн.крон

1037,7

1098,0

1134,5

Податки на товари та послуги, млн.крон

416,4

444,5

449,7

Інші податки, млн.крон

158,2

145,3

189,5

Податковий дохід, млн.крон

674,1

711,2

767,5

Податок на доходи фізичних осіб та прибуток корпорацій, млн.крон

994,3

1213,9

1282,7

Виплати працівникам, млн. крон

1082,9

1138,8

1157,2

Витрати на товари та послуги, млн.крон

993,7

1067,1

1106,2

Сплата відсотків, млн.крон

327,0

321,7

335,3

Інші витрати, млн.крон

860,6

1089,6

1100,5

Витрати, млн.крон

10480,3

10918,1

11110,9

Субсидії та інші трансферти, млн.крон

753,6

763,3

775,7

1.10. Довкілля

Викиди СО2 від споживання газоподібного палива, кт

2493,56

3336,97

3558,82

Викиди СО2, кт

43743,64

52515,11

56783,49

Викиди СО2 від споживання рідкого палива, кт

32408,95

38210,14

44887,12

Викиди СО2 від споживання твердого палива, кт

7370,67

9519,53

10513,77

Викиди СО2 від жилих будівель, комерційних та державних послуг, млн. т

2,23

2,42

2,55

Викиди СО2 від споживання електроенергії та опалення, млн. т

10,81

13,68

15,40

Викиди СО2 від виробничих галузей та будівництва, млн. т

6,52

9,15

11,42

Викиди СО2, спричинені іншими видами діяльності, млн. т

0,73

0,77

0,78

Викиди СО2 від транспорту, млн. т

21,12

21,55

21,83

Парникові викиди, кт СО2

59338

65487

61449

Державне водопостачання, млн. м3

908

Додаток Б

Відносні соціально-економічні показники Швеції, 2009 -- 2011

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >