Особливості формування відкритої економічної системи України

Відкритою економікою можна назвати національний гос-подарський комплекс, який бере участь у системі міжнарод-ного поділу праці та опосередковує в ході міжнародної коопе-рації вагому частину сукупного продукту, причому макроеко-номічна рівновага такого комплексу забезпечується за активної ролі міжнародного сектору. Світова економіка дедалі більшою мірою визначає особливос-ті розвитку України. Основні напрями впливу -- збільшення об-сягів експорту та імпорту відносно ВВП та загострення ситуації із зовнішньою заборгованістю країни. Більша економічна відкритість національного господарства означає поглиблення та урізноманітнення форм, а також розши-рення обсягів його взаємодії із зовнішнім світом. Важливим кри-терієм та принциповим змістом відкритості економіки є наяв-ність ліберального режиму міжнародної економічної діяльності для ринкових суб'єктів. У свою чергу, ліберальність режиму мі-жнародної економічної взаємодії передбачає конкурентоспромо-жність національної економіки, її підприємницьких ланок. На стані відкритої економіки України протягом років реформ негативно позначалися занадто високі показники інфляції та зро-стання цін, які «тягнули» за собою показники ставок кредитуван-ня. Останнє, у свою чергу, погіршувало умови інвестування, зок-рема інвестування міжнародного. Утім, на етапі виходу з кризи саме цю проблему, як очікується, значною мірою вдасться розв'язати. Щоправда, погіршення світової кон'юнктури призве-де до нових ускладнень у формуванні платіжного балансу, пере-дусім рахунку поточних операцій, через зниження попиту на віт-чизняну експортну продукцію.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >